Türk eğitim sisteminde değişime yönelik olumsuz duygular ve direncin yordayıcıları ve sonuçları

2014-12-31
Bu çalışmanın temel amacı, duygu ve tutum ilişkisinin çalışmanın yordayıcıları olan değişimin şiddeti, örgütsel destek ve değişim geçmişi değişkenleri ve sonuç değişkenleri olan üst yönetime güven ve değişimi destekleyici davranışlar ile arasındaki ilişkinin doğasını incelemektir. Çalışmanın diğer bir amacı ise değişime yönelik hissedilen duyguların ve bu duyguların ifade biçimlerinin örgütteki hiyerarşik pozisyon ve güç ilişkilerinden etkilenen bir değişken olması sebebiyle farklı hiyerarşik düzeydeki okul çalışanı olan öğretmenler ve okul yöneticileri için bu modelin benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymaktır. Çalışmada, eğilimsel direnç, cinsiyet ve görev süreci, tutumlar ve duygular üzerindeki potansiyel etkisi nedeniyle kontrol değişkenleri olarak kullanılacaktır. Çalışma kapsamında Ankara ve çevre illerdeki devlet okulları rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak seçilecek ve bu okullarda çalışan yaklaşık 2000 öğretmen ve 600 okul yöneticisinden anketler yoluyla veriler toplanacaktır. Çalışmanın sonuçlarının, Türk eğitim sisteminde değişim uygulamalarının insan boyutunda aksayan yönlerinin ortaya konması ve gelecek değişim girişimlerinde bu yönleri geliştirecek stratejilerin belirlenmesi için bir temel oluşturması beklenmektedir.

Suggestions

İlköğretim Öğrencilerinin ve Öğretmen Adaylarının Sürdürebilirlik Bilincinin İncelenmesi
Öztekin, Ceren; Şen, Mehmet(2017-12-31)
Bu çalışma, ilköğretim öğrencilerinin ve fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilirliğin üç bileşeni (çevresel, sosyal, ekonomik) ve bu bileşenlerin etkileşimi hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeyi ile sürdürebilir kalkınma hakkında ne kadar bilinçli, bilgili olduklarını, tutumlarını ve davranışlarını ortaya çıkarmak üzere planlanmıştır. İki aşamadan oluşan çalışmada öncelikle eğitim alanında sıkça kullanılan çizim tekniğinden faydalanılarak ilköğretim öğrencileri ve fen bilgisi öğretmen adaylarına, s...
Engelli Bireylere Yönelik Tutumların İncelenmesi: ODTÜ Örneği
Sümer, Zeynep; Demirok, İpek(2014-12-31)
Bu çalışmanın temel amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrenim görmekte olan öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelin engelli bireylere yönelik tutumlarını incelemektir. Yapılacak bu çalışmanın öncelikli olarak Engelsiz Üniversite Birimleri’nin çalışmalarına ve bir bütün olarak yükseköğretimde engellerin kaldırılmasına yönelik çıkarımları olacağı öngörülmektedir.
Dürtüsellik ve Sürücülük
Özkan, Türker(2016-12-31)
Yürütülecek olan bu çalışmada katılımcıların hem genel hem de sürücülük bağlamına özel işlevsel ve işlevsiz dürtüsellik seviyeleri beyana dayalı ölçümler kullanılarak ölçülecek ve bu dört boyuttaki dürtüsellik düzeylerinin araç kullanma simülatöründe ölçülecek olan belirli sürücü davranışları ile aralarındaki ilişki incelenecektir. Bu sayede, genel işlevsel/işlevsiz dürtüselliğin sürücü davranışları ile ilişkisi, sürücülük bağlamına özel işlevsel ve işlevsiz dürtüsellik boyutlarının sürücü davranışlarıyla i...
Ortak geçmişe yönelik ebeveyn-çocuk konuşmalarının 60-72 aylık çocukların sürdürülebilir kalkınma konularına ilişkin bellek gelişimine etkisi: Vermikompostlama çalışması
Olgan, Refika(2018-12-31)
Araştırmanın amacı vermikompost ile ilgili etkinlikler sırasında ve sonrasında 60-72 aylık okul öncesi dönem çocukları ve anneleri arasında geçen etkinlikler ile ilgili konuşmaların çocukların organik artıkların geri dönüşümü, kompost döngüsü ve vermikompostlamada role sahip olan kırmızı solucanların ve sürdürülebilirliğin öğrenme üzerine etkisinin incelenmesidir. Araştırma örneklemini Ankara ili sınırları içerisinde bulunan devlete bağlı bir okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık okul öncesi dö...
Anne Duyarlılığının Yaşamın İlk Yılında Öz-Düzenleme ile İlişkisi
Selçuk, Emre(2015-12-31)
Son yıllardaki çalışmalar erken yaşantıdaki çevresel etkilerin, özellikle ebeveyn davranışlarının ileriki yıllarda öz-düzenleme kapasitesine etki ettiğini göstermişse de bu ilişkinin altında yatan mekanizmalar halen tam olarak bilinmemektedir. Özellikle yaşamın ilk yılında öz-düzenlemenin öncüsü sayılabilecek davranışlar başta ebeveyn duyarlılığı olmak üzere çevresel faktörlerden nasıl etkilenmektedir? Bu etkilerin altında yatan fizyolojik mekanizma nedir? Önerilen çalışma, bu soruları cevaplamayı amaçlamak...
Citation Formats
Y. Kondakçı and M. Zayim Kurtay, “Türk eğitim sisteminde değişime yönelik olumsuz duygular ve direncin yordayıcıları ve sonuçları,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61520.