Türk eğitim sisteminde değişime yönelik olumsuz duygular ve direncin yordayıcıları ve sonuçları

2014-12-31
Bu çalışmanın temel amacı, duygu ve tutum ilişkisinin çalışmanın yordayıcıları olan değişimin şiddeti, örgütsel destek ve değişim geçmişi değişkenleri ve sonuç değişkenleri olan üst yönetime güven ve değişimi destekleyici davranışlar ile arasındaki ilişkinin doğasını incelemektir. Çalışmanın diğer bir amacı ise değişime yönelik hissedilen duyguların ve bu duyguların ifade biçimlerinin örgütteki hiyerarşik pozisyon ve güç ilişkilerinden etkilenen bir değişken olması sebebiyle farklı hiyerarşik düzeydeki okul çalışanı olan öğretmenler ve okul yöneticileri için bu modelin benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymaktır. Çalışmada, eğilimsel direnç, cinsiyet ve görev süreci, tutumlar ve duygular üzerindeki potansiyel etkisi nedeniyle kontrol değişkenleri olarak kullanılacaktır. Çalışma kapsamında Ankara ve çevre illerdeki devlet okulları rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak seçilecek ve bu okullarda çalışan yaklaşık 2000 öğretmen ve 600 okul yöneticisinden anketler yoluyla veriler toplanacaktır. Çalışmanın sonuçlarının, Türk eğitim sisteminde değişim uygulamalarının insan boyutunda aksayan yönlerinin ortaya konması ve gelecek değişim girişimlerinde bu yönleri geliştirecek stratejilerin belirlenmesi için bir temel oluşturması beklenmektedir.
Citation Formats
Y. Kondakçı and M. Zayim Kurtay, “Türk eğitim sisteminde değişime yönelik olumsuz duygular ve direncin yordayıcıları ve sonuçları,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61520.