Nation-Building through National Education in Afghanistan

2018-12-31
Bu proje, Bölge Çalışmaları Doktora Programı öğrencisi Zeynep Tuba Sungur tarafından Doç. Dr. Erdoğan Yıldırım’ın danışmanlığında ve Dr. Yahia Baiza’nın eş-danışmanlığında yürütülmekte olan tez çalışmasının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bölge Çalışmaları; bir bölge, ülke veya yöre temelinde belirlenmiş bir meselenin, yerinde saha çalışması ve yerel dilde kaynak kullanımı ile interdisipliner ve bütüncül bir biçimde çalışıldığı akademik alanı ifade eder. Bu kapsamda kurgulanmış olan bu tez çalışmasında, Afganistan’daki mevcut ulus devlet inşası süreci ele alınmakta; bu süreç, Afgan milli kimliğinin Afgan devleti tarafından milli eğitim yoluyla inşa edilmesi özelinde incelenmektedir. Konu itibarıyla interdisipliner bir biçimde Sosyoloji ve Eğitim Bilimlerini bir araya getiren olan bu tez çalışması üç farklı metodun kullanılacağı üç aşamadan oluşmaktadır: (1) Afganistan’da devlet okullarında okutulan ders kitaplarının (Farsça) incelenmesi; (2) Afgan devletinin ulus inşası politikalarını anlayabilmek amacıyla Afganistan Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılması planlanan mülakatlar; ve (3) Afganistan’da seçilecek devlet okullarında gözlem. Öz itibarıyla bu şekilde tanımlanabilecek olan bu tez çalışmasının birinci aşaması TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Bursu ile destekli olarak Z. Tuba Sungur ve Afgan eş-danışmanı Dr. Yahia Baiza tarafından İngiltere’de gerçekleştirilecektir. Yapılmakta olan bu BAP başvurusu ise bu tezin Afganistan’da saha çalışmasını içeren ikinci ve üçüncü aşamalar

Suggestions

Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri
Kondakçı, Esen; Boz, Yezdan (2006-06-01)
Bu çalışmanın amacı fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının ders kitabı hakkındaki görüşlerini belirlemek ve uygulama derslerinde ders kitabını nasıl kullandıklarını incelemektir. Çalışmaya Eğitim Fakülteleri’nin fizik, kimya ve biyoloji eğitimi programlarında öğrenim görmekte olan 125 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen çoktan seçmeli sorulardan oluşan “Ders Kitabı Kullanımı Anketi” ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler veri toplamak için kullanılmıştır. Verilerin analizi...
Türkiye’de Yüksek Öğretimin Uluslararasılaşması Kapsamında Üniversite Öğrencilerinin Erasmus Değişim Programı’na Katılım Kararını Belirleyen Etkenlerin ODTÜ Örneğinde İncelenmesi.
Zırh, Besim Can(2017-12-31)
Bu proje Türkiye yüksek öğretim sisteminin uluslararasılaşması doğrultusunda önemli bir eşik olan Erasmus Değişim Programı’na katılımının 10. Yılında üniversite öğrencilerinin katılım konusunda karar alma sürecini etkileyen etkenlerin ODTÜ örneğinde incelenmesini amaçlanmaktadır.
Evaluation of computer education and instructional technology programs: Students' and faculty members' perception
Onay, Pınar; Yıldırım, Zahide; Department of Computer Education and Instructional Technology (2003)
This study evaluated Computer Education and Instructional Technology Education Programs of Ankara, Gazi, Hacettepe and Middle East Technical Universities, in Ankara Turkey, through students' and faculty members' perceptions. The specific themes such as students' charactersitics, departments' goals, curriculum, quality, faculty members, resources, instructional and evaluation methods, weaknesses and powerful sides and understanding of instructional technology were investigated in this study. 352 students and...
Üniversite Öğrencilerinin Çevrim İçi Eğitime Yönelik Deneyimleri, Geliştirdikleri Dirençler ve Başa Çıkma Stratejileri
Yılık, Mehmet Ali (null; 2020-11-25)
Problem Durumu ve Amaç: Bu araştırmanın amacı, COVID-19 küresel salgını nedeniyle yüz yüze eğitimden çevrim içi eğitime geçen üniversite öğrencilerinin bu değişime ilişkin deneyimlerinin incelenmesi ve üniversite öğrencilerinin bu değişime karşı geliştirdikleri direncin kaynakları ile değişime dirençlerinin üstesinden gelme stratejilerinin ortaya çıkarılmasıdır. Yöntem: Bu çalışma, bir nitel araştırma yöntemi olan fenomenoloji (olgubilim) olarak tasarlanmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu, Türkiye’deki iki...
Prediction of Relationship Satisfaction through Perfectionism and Trust
Asıcı, Esra; Şensoy, Gözde; İkiz, Fatma Ebru (2019-01-01)
In current study, the predictive role of perfectionism and trust in romantic relationships in the relation satisfaction of college students was investigated. The participants were 325 college students who have had a romantic relationship. Data was collected by Relationship Assessment Scale, Perfectionism in Romantic Relations Scale, Dyadic Trust Scale and a questionnaire. Data was analyzed by mean, Pearson Correlation and multiple lineer regression analysis. According to the results, there was positive rela...
Citation Formats
E. Yıldırım, “Nation-Building through National Education in Afghanistan,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61598.