Hafızalı Hibrit Sistemlerin Geliştirilmesi Ve Hesaplamalı Biyoloji Problemlerinde Kullanılması.

2011-12-31
Öktem, Hakan
Proje kapsamında hafızalı hibrid sistemlerin geliştirilmesi ve hesapğlamalı biyoloji problemlerine uygulanması planlanmaktadır. Yöntem olarak mevcut hibrid sistem modellerine hafıza elemanı eklenerek biyoloji problemlerine uyarlanmaya çalışılacaktır. Problemler literatürden bulunabilirse veriler veritabanlarından sağlanmaya çalışılacaktır. Kesintili davranış gösteren dinamik sistemler için en çok tercih edilen modeller değişik hibrid sistem modelleridir. Geleneksel modellerde sistemin geleceği başlangıç anındaki başlangıç değerleri tarfından belirlenmektedir. Ancak bilindiği gibi birçok biyolojik sistemlerde sadece başlangıç anındaki değerler değil, başlangış anına kadar olan gelişimlerin tümü (başlangıç fonsiyonu) sistemin geleceğinde etkili olmaktadır. Bunun bilinen en önemli nedenlerinden birisi sistemde oluşan gecikmelerin bir fonksiyon hafızası oluşturabilmesidir. Biyolojik sistemlerin bu özelliğini de gösterebilmek için sistemin hal değşimlerini hatırlayan bir hafıza hibrid sistem modellerine eklenecektir. Bu ekleme sonucunda bağışıklık sistemi gibi fonksiyonel hafıza özelliği gösteren sistemlerin de daha gerçekçi bir şekilde modellenmesi düşünülmektedir.

Suggestions

Kbrn Uygulamaları İçin Yeni Nesil Algılama Sistemlerinin Geliştirilmesi
Öktem, Hüseyin Avni(2011-12-31)
Proje kapsamında terörist eylemler gibi kasıtlı, endüstriel kazalar gibi insan aktiviteleri sonucunda veya doğal nedenlerle ortaya çıkabilecek biyolojik kirlenmelerin tespit ve tanısına yönelik DNA tabanlı sistemlerin geliştirilmesi kapsamında çalışmalar yapılmıştır. İlk aşamada hedef mikroorganizmalarda tespit amaçlı kullanılacak özgün gen bölgeleri biyoenformatik yöntemler kullanılarak belirlenmiş ve belirlenen bu hedef DNA bölgelerinin PZR yöntemi ile çoğaltılabilmesi için özgün primerler tasarlanmıştır....
Verimli Enerji Hasatı ve Hassas Algılama Uygulamaları İçin Nanoanten Geometrilerinin Benzetimleri ve Optimizasyonları
Ergül, Özgür Salih(2017-12-31)
Nanometre ölçeğinde imal edilen ve enerji hasatı, biyo-algılama ve optik görüntüleme gibi çeşitli uygulamalarda kullanılabilen nanoantenler, son yıllarda nanoteknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak bilimsel ve teknik literatürde artarak önemkazanmaktadır. Ancak literatürde, nanoanten geometrilerinin incelenmesi üzerine tam ve kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. Gerekli benzetim sayılarının çok yüksek olmasına ek olarak, nanoanten benzetimlerindeki modelleme yetersizlikleri (mükemmel iletk...
Deprem Kataloğu Oluşturarak Marmara Denizi Ve Adapazarı Bölgesinin Sismik Modellemesi Ve Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi Çalışması
Özkan, M. Yener(2010-12-31)
Gerçekleştirilmesi planlanan bu projenin amacı, Adapazarı ve Marmara Denizi Bölgesi'nde meydana gelmiş kuvvetli yer hareketi kayıtları kullanılarak Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattı Marmara ve Düzce segmentlerinin depremselliğinin modellenmesi ve bu model yardımıyla bölgenin olasılıksal sismik tehlike analizinin yapılmasıdır. Marmara bölgesinde gelecekteki sismik riskin azaltılması ve şehir planlaması için, sismik tehlikenin detaylı olarak değerlendirilmesi ve belirlenmesi son derece kritik önem kazanmıştır. 19...
Dijital Teknolojilerle Desteklenmiş Sergi Sistemlerinin ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nde Uygulanması
Atakuman, Çiğdem; Işıtman, Ödül; Sakarya, İlham; Erdem, Deniz(2017-12-31)
Bu projenin amacı, ziyaretçilerin ilgi ve merakını uyandıracak nitelikte bilgi panolarıyla desteklenen bir etkileşimli dijital sergi teknolojisinin geliştirilerek, ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nde uygulanmasını sağlamaktır. Günümüzde müze, sadece eserlerin sergilendiği bir alan olmaktan çıkmış, arkeolojik yöntemlerle üretilen bilginin toplumla diyaloğa açıldığı bir etkileşimli öğrenme ve düşünme alanı olmuştur. Bu gelişmenin en önemli ayaklarından biri dijital teknolojilerin etkileşimli öğrenme alanında kullanılm...
Protein kafeslerine hapsedilmiş paramanyetik ultra küçük gadolinyum oksit nanoparçacıklarının sitotoksisitesi
Eke, Binay; Volkan, Mürvet; Güray, Nülüfer Tülün(2017)
Bu projenin amacı tedavi edici ve görüntülemeye uygun kimyasalların tek bir nanoparçacıkta birleştirilmesi ile kanser tedavisini eş zamanlı takip etmeye uygun bir platform hazırlamak ve hazırlanan bu nanoparçacığın in vivo kullanımı nedeniyle hücre içindeki toksikolojik karakterizasyonunu gerçekleştirmektir. Bu amaca yönelik olarak MRI, nükleer (SPECT) ve CT yöntemlerine uygun, biyouyumlu, ferritin kafes içine yerleştirilmiş gadolinyum oksit nanoparçacıkları hazırlanmıştır. Daha sonra parçacıkların yüzeyi ...
Citation Formats
H. Öktem, “Hafızalı Hibrit Sistemlerin Geliştirilmesi Ve Hesaplamalı Biyoloji Problemlerinde Kullanılması.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61674.