Siklosporin A Yüklü Kitosan Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların in vitro ve in vivo Toksisite ve Etkinlik Analizleri

2016-12-31
Tüm organ, doku ve kök hücre nakilleri sonrasında hastalara uygulanan immünsüpresif tedavi, yapılan naklin başarısını arttıran en önemli faktörlerden birisidir. Bağışıklık sistemini susturan immünsüpresif tedavi kullanılmadığnda, vücudun immün sistemi hızla nakledilen yeni organı red etmektedir. Bu sorun, organ nakillerinde ve cerrahi öncesinde uygulanan immünsüpresan ilaçlar ile giderilmeye çalışılmaktadır. Son yıllarda yapılan nanoparçacıklar ile ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemi çalışmalarında kaydedilen gelişmelerden immünsüpresif tedavilerde de yararlanılmalıdır. Önerilen projede, biyo-uyumlu ve biyo-bozunur bir polimer olan kitosan ile kaplanmış manyetik nanoparçacıklar sentezlenerek bunlara immünsüpresan ilaç yüklenecek, ilaç yüklü nanoparçacıklar karakterize edilecek, ilaçların salım ve stabilite analizleri yapılacak ve hücreler üzerindeki immünsüpresif etkileri araştırılacaktır. Üretilen nanoparçacıklar yüz vaskülarize kompozit doku nakli yapılan ratlar üzerinde denenerek sistemik etkileri, manyetik alan uygulanan ve uygulanmayan deney grupları arasında incelenecektir. Nanoparçacıklar hücre kültürleri üzerinde de denenerek, sitotoksisk etkileri araştırılacaktır. GATA tarafından yapılacak olan projenin ikinci ayağında ratlara kompozit doku nakli uygulayacak ve rejeksiyonun önlenmesi amacı ile siklosporin-A yüklü manyetik nanoparçacıklar kullanılacaktır.

Suggestions

Doksorubisin dirençli ve duyarlı meme kanseri hücre hatlarında hücre yüzey yükü farkının moleküler düzeyde belirlenmesi
Gündüz, Ufuk; Külah, Haluk(2016-12-31)
Literatürde var olan çalışmalar, meme kanseri hücrelerinin elektriksel yüzey yüklerinin, sağlıklı hücrelerden daha yüksek olduğunu göstermiştir. Yapılan son çalışmalarımızdan birinde ise anti-kanser özellikte bir ilaç olan Doksorubisin'e dirençli meme kanseri hücrelerinin yüzey yüklerinin, ilaca duyarlı kanser hücrelerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu projede öncelikle MCF-7 meme kanseri ve Doksorubisin dirençli MCF-7 meme kanseri hücrelerinin çeşitli pH’lardaki (asidik, bazik ve nötr solüsyonlard...
Kemik Hasarlarının Tedavisine Yönelik Nanohidroksiapatit ile Güçlendirilmiş Üç Boyutlu Fibroin ve Pektin Taşıyıcılarının Geliştirilmesi ve In Vitro Karakterizasyonu
Tezcaner, Ayşen; Keskin, Dilek; Akdağ, Akın(2014-12-31)
Kemik doku mühendisliği, travmatik, enfeksiyonel, genetik ve dejeneratif hastalıkların neden olduğu sert doku kayıplarının tedavisinde kullanılan doku nakli sıkıntılarının giderilmesi ve mevcut tedavilerin geliştirilmesi potansiyelini taşıyan rejeneratif tıp teknolojisi ürünüdür. Kemik doku mühendisliği yaklaşımı ile oluşturulan taşıyıcı ürünler kemik dokusunu destekleyecek, kemik dokusunun yerine geçebilecek ve rekonstrüksiyonunu karşılayacak nitelikte oluşturulmaktadır. Bu çalışmada; kemiğin organik yapı...
Bacillus subtilis ile 43 PROMOTÖRÜ (P43) KONTROLÜ ALTINDA HÜCREDIŞI REKOMBİNANT İNSAN BÜYÜME HORMONU ÜRETİMİ
Çalık, Pınar(2018-12-31)
Bacillus subtilis genetik olarak iyi bilinen ve kolay manipüle edilebilen özelliklerinin yanında sahip olduğu etkin salgılama sistemi ile hücredışı rekombinant protein (r-protein) üretim potansiyeli yüksek bir mikroorganizmadır. Ancak, homolog protein üretim kapasitesi ile kıyaslandığında, B. subtilis verimin genellikle litre başına miligram hatta mikrogram düzeylerine düştüğü heterolog proteinlerin sentezinde daha az başarılıdır. Bu sebeple r-protein üretimini arttırabilecek promotör ve ribozom bağlanma bö...
Rekombinant İnsan Büyüme Hormonunun Ultrafiltrasyon ile Üretim Ortamından Ayırılması
Çalık, Pınar; Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2017-12-31)
Proteinlerin ultrafiltrasyon ile ayırılmasında temel prensip proteinlerin çözeltideki boyutunun membran gözenek boyutundan farkına göre ayırmanın sağlanmasıdır. Membran yüzeyinin istenen yükte olacak şekilde modifiye edilmesi ve/veya besleme çözelti pH’ının değiştirilmesi ile proteinlerin yüzey yükünün değiştirilmesi söz konusudur. Ultrafiltrasyon ile proteinlerin saflaştırılmasındaki önemli bir diğer parametre de konsantrasyon polarizasyonu ve membran yüzeyinde jel oluşumudur. Konsantrasyon polarizasyonu, ...
Poli(laktik Asit) Bazlı Nanokompozitlerin: Mekanik, Isısal Ve Reolojik Özellikleri Ve Morfolojisi
Yılmazer, Ülkü(2013-12-31)
Çevre bilincinin artmasıyla biyobozunur malzemelere olan ilgilinin arttığı şu günlerde, özellikle ambalaj ve otomotiv sektöründe biyobozunur polimerlerin kullanımı hızla artmaktadır. Atık ve hammadde kaynağı sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik bu girişim gün geçtikçe daha çok ilgi çekmektedir. Özellikle doğal ve yenilenebilir kaynakların fermentasyonundan üretilen polimerik malzemeler yeni bir çalışma alanı oluşturmuştur. Bu ürünler arasında yer alan poli(laktik asit) (PLA), gerek fiziksel özellikle...
Citation Formats
U. Gündüz, “Siklosporin A Yüklü Kitosan Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların in vitro ve in vivo Toksisite ve Etkinlik Analizleri,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62026.