Siklosporin A Yüklü Kitosan Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların in vitro ve in vivo Toksisite ve Etkinlik Analizleri

2016-12-31
Gündüz, Ufuk
Ünsoy, Gözde
Tüm organ, doku ve kök hücre nakilleri sonrasında hastalara uygulanan immünsüpresif tedavi, yapılan naklin başarısını arttıran en önemli faktörlerden birisidir. Bağışıklık sistemini susturan immünsüpresif tedavi kullanılmadığnda, vücudun immün sistemi hızla nakledilen yeni organı red etmektedir. Bu sorun, organ nakillerinde ve cerrahi öncesinde uygulanan immünsüpresan ilaçlar ile giderilmeye çalışılmaktadır. Son yıllarda yapılan nanoparçacıklar ile ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemi çalışmalarında kaydedilen gelişmelerden immünsüpresif tedavilerde de yararlanılmalıdır. Önerilen projede, biyo-uyumlu ve biyo-bozunur bir polimer olan kitosan ile kaplanmış manyetik nanoparçacıklar sentezlenerek bunlara immünsüpresan ilaç yüklenecek, ilaç yüklü nanoparçacıklar karakterize edilecek, ilaçların salım ve stabilite analizleri yapılacak ve hücreler üzerindeki immünsüpresif etkileri araştırılacaktır. Üretilen nanoparçacıklar yüz vaskülarize kompozit doku nakli yapılan ratlar üzerinde denenerek sistemik etkileri, manyetik alan uygulanan ve uygulanmayan deney grupları arasında incelenecektir. Nanoparçacıklar hücre kültürleri üzerinde de denenerek, sitotoksisk etkileri araştırılacaktır. GATA tarafından yapılacak olan projenin ikinci ayağında ratlara kompozit doku nakli uygulayacak ve rejeksiyonun önlenmesi amacı ile siklosporin-A yüklü manyetik nanoparçacıklar kullanılacaktır.
Citation Formats
U. Gündüz and G. Ünsoy, “Siklosporin A Yüklü Kitosan Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların in vitro ve in vivo Toksisite ve Etkinlik Analizleri,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62026.