SİN3A KOREPRESÖR KOMPLEKSİNİN EMBRİYONİK KÖK HÜCRE FARKLILAŞMASINDA HÜCRE BÖLÜNMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

2016-12-31
Sin3a korepresor kompleksi içindeki histon deasetilaz proteinlerinin sayesinde gen ekspresyonunu bastırma görevi olan bir kromatin kompleksidir. Yaptığımız çalışmalarda, embriyonik kök hücrelerin pluripotent yapısını kaybedip mezoderm ve endoderm tabakalarına farklılaşmasında Sin3a kompleksinin içinde yer alan Arid4b ve Hdac1 proteinlerinin kritik bir rol oynadığını bulduk. Arid4b veya Hdac1 proteinlerinden yoksun hücreler farklılaşma için gerekli transkripsiyon faktörlerini ve daha alt basamaklardaki efektör proteinleri sentezleyememektedirler. Bu çalışmalarımız sırasında, arid4b∆ ve hdac1∆ hücrelerinin farklılaşma sürecinde daha az sayıda hücre ürettiğini gözlemledik. Hücre döngüsü ve hücre farklılaşması arasında bir bağ olduğu bilinmektedir. Fakat bununla ilgili mekanizmalar konusunda bilgi sahibi değiliz. Hipotezimiz, Sin3a kompleksinin hücre döngüsünü etkileyerek embriyonik kök hücre farklılaşmasını yönettiğidir. Bu BAP projesinde amaçladığımız, önce embriyonik kök hücre safhasında (Amaç 1) sonra da endoderm tabakasına farklılaşmış hücrelerde (Amaç 2) hücre döngüsü analizi yapmak ve çıkan sonuçlarla daha geniş destekli ve uzun soluklu bir proje ile çalışmalarımızı sürdürmektir.
Citation Formats
N. Terzi Çizmecioğlu, “SİN3A KOREPRESÖR KOMPLEKSİNİN EMBRİYONİK KÖK HÜCRE FARKLILAŞMASINDA HÜCRE BÖLÜNMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62076.