Glioblastoma'da Hastaya Özgü Sinyal Ağlarının Hedef Molekül Belirlenmesine Yönelik Yapısal Modellenmesi

2018-12-31
Kanser heterojen bir hastalıktır. Tümörler üzerine yapılan gen ekspresyon ve proteomik deneyleri sonuçları farklı hastalarda tümörlerin son derece heterojen olduğunu ortaya çıkarmıştır. Standart terapiler tümörler arası heterojeniteyi hesaba katmada başarısızdır ve tedavi sonucu tümör tekrar oluşabilir. Bu projede, en yaygın ve agresif tip malign insan beyin tümörü olan ve hastadan hastaya büyük farklılıklar gösteren Glioblastoma multiforme (GBM) tümörlerine özel oluşturulan sinyal ağlarının yapısal modellenmesi amaçlanmaktadır. Böylece, hastaya özgü ağlarda mutasyon yada farklı protein izoformlarinin sinyal ağlarında yaptıkları değişiklikler ve etkiledikleri biyolojik yolaklar belirlenecektir. Proje sonucunda beklentimiz, GBM’de kişiye özel tedavi stratejilerinin geliştirilmesine yarar sağlayacak hedef molekülleri tahmin edilmesine ve fonksiyonel mekanizmaların aydınlatılmasına katkı sağlamaktır.

Suggestions

Kokain Ve Amfetamin İle Regüle Edilen Transkript(cart) İle Etkileşip Erk Fosforilasyonunu Tetikleyen G-Proteine Kenetli Reseptörün Tespiti
Yanık, Tülin; Kocabıyık, Semra; Son, Çağdaş Devrim(2013-12-31)
1. Amaç ve Gerekçe CART (kokain ve amfetamin ile regüle edilen transkript) yeme mekanizmalarında, uyuşturucu bağımlılığı, stres, kardiovasküler aktiviteler ve kemik yenilenmesinde görev alan nörohormon/modülatörlerden biridir. CART´nın fizyolojik fonksiyonlarda aldığı önemli görevleri belirlenmesine rağmen, henüz reseptörleri klonlanmamıştır. Amaçlarımız: 1- Biyoinformatik analizler kullanarak aday genlerin tespit edilmesi, 2- aday genlerin klonlanması, 3- klonlanan genlerin hücre hattında ERK fosforilasyo...
USP32 proteinin hücre içi lokasyonunun belirlenmesi
Erson, Elif A.(2010)
Hücre içinde gerçekleştirilen önemli translasyon sonrası modifikasyonlardan biri de ubikuitinasyondur. Ubikuitinin proteinlere eklenmesi kadar çıkartılmasının da protein stabilitesinin değiştirilmesi gibi önemli etkileri vardır. Bu proje kapsamında amacımız henüz karakterize edilmemiş olan bir ubikuitin proetazın (USP32) hüçre içi lokalizasyonunun belirlenmesiydi. Bu amaca ulaşmak için öncelikle USP32 farklı domen ve bölgelerini içeren üç farklı GFP füzyon proteini klonlandı. Bu yapılar florosan koruma anal...
Kolorektal kanser hücrelerinde Siklooksijenaz -2 (COX-2)’nin sodyum bütirat aracılı transkripsiyon sonrası regülasyonu
Gurbanov, Tunçer Sinem; Banerjee, Sreeparna(2019)
Kısa zincirli yag asitleri bagırsakta komensal bakteriler tarafından üretilmektedir ve bunlarıninflamasyonu azalttıkları bilinmektedir. Saptanan mekanizmalar içerisinde, siklooksigenaz-2(COX-2) gibi inflamatuvar proteinlerin ve sitokinlerin ifadesinde transkripsiyonel inhibasyonbulunmaktadır. Birkaç çalısma bütiratın inflamatuvar genlerin mRNA kararlılıgınıdegistirebilecegini belirtmektedir; fakat mekanizmalar açıklanmamıstır. Bu projede, kolonkanseri hücre hatlarının sodyum bütirat ile muamele edilmesi...
Investigation of Glutathione S-Transferase (GST) expression and activity in mouse with Multiple Sclerosis (MS)
Arçak, Deniz; Adalı, Orhan; Evin, Emre; Department of Biology (2022-5-11)
Multiple Sclerosis (MS) of unknown etiopathogenesis is a chronic demyelinating disease of the central nervous system. It mainly destroys myelin in the brain and spinal cord. Non-traumatic injuries have been observed in this disease for young adults. Various factors affect MS, but oxidative stress is one of the most important causes of demyelination. Glutathione S- Transferases (GSTs) can be described as a versatile enzyme family of eukaryotic and prokaryotic phase II metabolic isoenzymes. They have enzymati...
Tekil hücre genom analizi yoluyla sağlıklı ve hasta bireylerin beyinlerinin incelenmesi
Somel, Mehmet(2018)
Alzheimer Hastalığı (AH) genetik, çevresel ve rastgele etmenlere bağlı olarak gelişenkarmaşık ve ölümcül bir hastalıktır. AH'nin sebepleri ve gelişim süreci halen çok sınırlı ölçüdeanlaşılmıştır.Geçtiğimiz onyıllarda geleneksel sitometri ve FISH gibi yöntemler kullanan çalışmalar, AHvakaları ve sağlıklı kontrol bireyleri karşılaştırmış, AH vakalarının nöronlarında anlamlı ölçüdeyüksek seviyede anöploidi ve megabaz büyüklüğünde kopya sayısı varyasyonu (KSV)bulmuştur. Ancak bu yöntemlerin teknik gürültüye açı...
Citation Formats
N. Tunçbağ, “Glioblastoma’da Hastaya Özgü Sinyal Ağlarının Hedef Molekül Belirlenmesine Yönelik Yapısal Modellenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62123.