Kuzeydoğu Akdeniz Botryllid tulumlularının (Ascidians) moleküler teknikler kullanılarak tanımlanması ve karşılaştırılması

2018-12-31
Tulumlular, deniz fıskiyeleri olarak bilinen ve çoğunlukla koloni oluşturarak yaşayan ilkel omurgalı formlarıdır. Son dönemlerde kök hücre ve biyoteknolojik çalışmalarda sıklıkla kullanılan model organizmalardan biridir. Üreme güçleri, kök hücre potansiyelleri ve rejenerasyon yetenekleri oldukça yüksektir. Omurgalılar içinde tüm vücut onarımını yapabilen tek canlı grubudurlar. Türkiye kıyılarındaki türleri ile ilgili yayınlanan birkaç morfolojik çalışma dışında üzerlerinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu kapsamda nüklear ve mitokondriyal belirteçler (18S, 28S ve COI) kullanılarak türlerin tanımlanması ve bölge biyoçeşitliliğin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bölgede 2012 yılından itibaren örnek toplanmaktadır ve yapılan ilk analizlerde veri bankalarında bulunmayan türlere rastlanmıştır. Bu türlerin detaylı analizlerinin yapılması böylece mavi biyoteknolojide kullanılacak yeni türlerin ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca organizma fotoğrafları toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla bir ‘Bilim ve Sanat’ sergisinde sergilenecektir.

Suggestions

Kuzeydoğu Akdeniz' in atmosfer tozlarının, sedimentolojik, minerolojik ve jeokimyasal yapılarının saptanması
Ediger, Vedat; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Tuğrul, Süleyman; Yemenicioğlu, Semal; Kubilay, Nilgün(2003)
Doğu Akdeniz'in, atmosferi, kıyı zonu, ve deniz ortamı, atmosfer/deniz/kara etkileşiminin araştırılması ile ilgili çalışmalarda doğal bir laboratuar ortamı niteliğindedir. Özellikle bahar aylarında, Sahra ve Arap çöllerinden yüksek miktarlarda kuzeydoğu Akdenize gelen tozlar, yüksek miktarlarda kimyasal maddeler ve mineraller içermektedir. Bunun yanı sıra, farklı tane boyu aralıklarındaki tozlar, değişik miktarlarda besin elementleri ihtiva edebilmektedirler. Doğal olarak, atmosfer tozlarının tane-boyu dağı...
“Arkeolojik alanlardan çıkarılmış koyun kemiklerinden elde edilen aDNA kullanılarak evcil koyun evrimini anlamak”
Togan, İnci Zehra; Pişkin, Evangelia; Ekşi, Elçin(2013-12-31)
Türkiye, sığır, keçi, koyun gibi hayvanların evcilleştirilmesi sürecini ve bu süreçteki evrimsel aşamaları anlamak açısından büyük bir öneme sahiptir. Son arkeolojik araştırmalar, günümüzden yaklaşık 11.000 yıl önce başladığı düşünülen, ilk koyun evcilleştirme faaliyetlerinin Anadolu’nun güneydoğusunda ve neredeyse tamamen Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşmiş olabileceğine işaret etmektedir. Dolayısı ile dünya üzerindeki tüm koyun ırklarının kökenlerini güneydoğu Anadolu’da evcilleştirilen ilk koyunlar...
İnsan ve şempanze beyninde 3'UTR kısalmalarının incelenmesi
Somel, Mehmet; Can, Tolga; Baloğlu, Onur(2017-12-31)
İnsan ve şempanze arasındaki davranışsal farkların genetik temelini anlamak için iki türün beyinlerindeki gen ifadesi farklarını araştırmanın gerekli olduğunu 40 yıl önce tespit edilmiştir. Son 15 yıl içinde bu iki türün beyinlerindeki gen ifadesi farklılıkları incelemek için mikrodizin ve RNA dizileme yöntemleriyle çok sayıda veri seti üretilmiştir. Ancak her bir ekibin üretmiş olduğu farklı veri setlerini diğer setlerle beraber analizlemek, istatistiksel gücü artırarak, türler arasındaki gerçek farkların ...
Yeni nesil moleküler veri analizi yoluyla genom ve transkriptom evriminin incelenmesi
Somel, Mehmet; Ghalichi, Ayshin; Alici, Ahmet Yetkin; Turan, Zeliha Gözde; Izgi, Hamit; Baloğlu, Onur; Sağlican, Ekin; Parvizi, Poorya; Dönertaş, Handan Melike(2016-12-31)
Tüm genom dizileme verisi, genom çapında veya ekzom çapında polimorfizm verisi, mikrodizin ve RNA-dizileme verisi, GC-MS metabolit verisi gibi geniş çaplı moleküler veri setlerinin hesaplamalı analizi yoluyla uzun zamandır biyologları meşgul eden çok sayıda sorunun cevaplanması bugün mümkün hale gelmiştir. Araştırma grubumuzda genom ve transkriptom evrimi üzerine şu soruları gelecek yıl içinde cevaplayamaya çalışacağız:- Primatlar arasında testis transkriptomu niye ve nasıl evrilmektedir? - Türler arasında ...
Mersin Körfezi Sualtı Kanyonlarının Araştırılması
Tezcan, Devrim; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan(2018-12-31)
Su altı kanyonları üzerine son yıllarda yapılan çalışmalar, bunların sığ kıyı bölgeleri ile derin sular arasındaki en önemli bağlantı yolları olduğunu ortaya koymuştur. Bu proje önerisinde de, Doğu Akdeniz'de, Mersin Körfezi içerisinde derinlerde aynı sisteme bağlanan iki su altı kanyonu için jeolojik, jeofizik, fiziksel ve kimyasal oşinografi alanlarında disiplinler arası bir başlangıç çalışması yaparak ön bilgiler elde edilmesi amaçlanmaktadır. Sismik yöntemler, CTD ile fiziksel parametrelerin ölçümü gib...
Citation Formats
A. Karahan, A. Zenginer Yılmaz, and B. Salihoğlu, “Kuzeydoğu Akdeniz Botryllid tulumlularının (Ascidians) moleküler teknikler kullanılarak tanımlanması ve karşılaştırılması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62163.