Erken çocukluk dönemi öğretmenlerinin çokkültürlülüğe dair bakış açıları ve uygulamaları üzerine bir inceleme

2020-10-01
ışıkçı başkaya, gözde nur
ALİSİNANOĞLU, FATMA
Demircan, Hasibe Özlen
TAHTA, FATMA
Eğitim alanında çokkültürlülük her ailenin özgünlüğü ve onlarla çalışmanın getirdiği etkiler ile tüm çocuklar için eşit eğitim fırsatları oluşturma; farklılıkları takdir etme olarak tanımlanmaktadır. Çokkültürlülük aynı zamanda toplumdaki temel eşitsizlikleri değiştirmek için çocukları girişimde bulunmaya teşvik eden bir araç olarak da değerlendirilmektedir. Bu çalışma, erken çocukluk eğitimi öğretmenlerinin sınıfta uyguladıkları çok kültürlü etkinlikleri ve çok kültürlü ailelerle yaptıkları aile katılım uygulamalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, İstanbul'da üç farklı anaokulunda 7 öğretmenden veri toplanmıştır. Bulgular, “Çokkültürlülük Tanımları”, “Çokkültürlü Aile Anlayışları”, “İletişim Yöntemleri”, “Çokkültürlü Etkinlikler” ve “Aile Katılım Tanımları” olarak tanımlanan 5 ana tema altında gruplanmıştır. Bulgular geniş bir perspektiften değerlendirildiğinde; erken çocukluk eğitimi öğretmenlerinin çok kültürlü anlatılarında benzer ve farklı yönleri olduğu söylenebilir. Ayrıca, farklı çokkültürlülük algıları çok-kültürlü faaliyetlerin uygulanmasını desteklemektedir.
Journal of Early Childhood Studies

Suggestions

Erken çocukluk eğitimine Küba perspektifinden alternatif bir bakış: kendi çocuğunu eğit programı
Yalçın, Fatma; Erden, Feyza (2017-07-01)
Erken Çocukluk Döneminde Aktif Öğrenme Ortamlarının Yaratılması
Sevimli Çelik, Serap; Demircan, Hasibe Özlen(2018-12-31)
Bilgisayar, video oyunları, televizyon, apartman hayatı ve okula servis ile ulaşım sonucunda aktif olmayan bir yaşam biçimi sürdüren günümüz çocukları için okul öncesi eğitim kurumları günlük hareketi desteklemede önemli bir role sahiptir. Okul ortamında fiziksel gelişimi desteklenen çocukların ileriki yaşamlarında fiziksel olarak daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürdükleri ve spora katılımlarının hareketsiz bir yaşam sürdüren çocuklara oranla daha yüksek olduğu vurgulanmaktadır (Gallahue & Ozmun, 2006)....
Ortaokul Öğrencilerine Verilen Matematik Ev Ödevleri Hakkında Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri
Kaplan Can, Gözde; GELBAL, SELAHATTİN (2022-04-01)
Çalışmada ortaokullarda öğrencilere verilen matematik ev ödevlerinin özellikleri, ödevlere verilen geri bildirim türleri, ev ödevlerine aile katılımının nasıl sağlandığı ve öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin matematik ev ödevleriyle ilgili yaşadıkları zorluklar araştırılmıştır. Araştırma bir çeşitleme karma yöntem çalışmasıdır. Araştırmaya 563 ortaokul öğrencisi, 120 ortaokul matematik öğretmeni ve 10 veli katılmıştır. Çalışmanın verileri öğretmen ve öğrenciler için hazırlanan anketler ve öğretmenler ...
An investigation of pre service mathematics teachers views and reflections about elementary mathematics classes instructional issues
Doğan Coşkun, Sümeyra; Işıksal Bostan, Mine; Koç, Yusuf (2013-01-01)
The purpose of this study was to investigate the nature of changes in pre-service mathematics teachers’ views and reflections about instructional issues in elementary mathematics classes as they progress in teacher education program. For this aim, 19 preservice mathematics teachers, making their observations in their cooperating schools for 3 months, wrote and submitted their reports. The reports were analyzed via content analysis. The results indicated that although there was commonality in the views and r...
Erken Çocukluk Döneminde Baba Katılımı: 4-6 Yaş Grubu Çocukların, Annelerin ve Babaların Baba Katılımına Yönelik Algılarının Karşılaştırılması
Olgan, Refika(2015-12-31)
Baba katılım çalışmaları günümüze dek anne ve babaların baba katılımına yönelik farklı bakış açılarını anlamak amacıyla veriler toplamıştır ancak baba katılımının en yüksek olduğu belirtilen erken çocukluk dönemine dair yapılan çalışmalar çocuklar ile değil çocuklar için yapılmıştır. Diğer bir deyişle, erken çocukluk döneminde ki çocukların baba katılımına yönelik algılarını, hislerini ve düşüncelerini öğrenmeyi amaçlamış neredeyse hiç bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı erken ç...
Citation Formats
g. n. ışıkçı başkaya, F. ALİSİNANOĞLU, H. Ö. Demircan, and F. TAHTA, “Erken çocukluk dönemi öğretmenlerinin çokkültürlülüğe dair bakış açıları ve uygulamaları üzerine bir inceleme,” Journal of Early Childhood Studies, pp. 9–29, 2020, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/68864.