Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (11 baski: 1999-2018)

1999-10-01
Yıldırım, Ali
Simsek, Hasan
Son 30 yılda tüm dünyada giderek artan bir ilgi gören nitel araştırma yöntemleri konusunda ülkemizde yazılmış ilk kapsamlı çalışma olan bu kitap; üniversitelerin lisans ve lisansüstü programlarında ana veya yardımcı ders kitabı olarak yaygınlıkla kullanılmaktadır. Bunun yanında öğretmenler, insan kaynakları uzmanları, şirket yöneticileri, araştırma şirketi çalışanları gibi farklı uygulayıcılar tarafından bu kitap araştırma tasarımı ve yürütülmesi süreçlerinde sık başvurulan bir kaynak olarak değerlendirilmektedir. 1999 yılında yayınlanan ilk baskısından bugüne kitap önemli ölçüde genişletilmiş ve zenginleştirilmiştir. Elinizdeki 11. baskı, alandaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak internet yoluyla nitel araştırma ve nitel araştırma konusunda sık yapılan hatalara ilişkin eklenen iki yeni bölümle daha kapsamlı bir kaynak kitap haline gelmiştir.Konu BaşlıklarıAraştırma Yöntemlerinde Dönüşümler ve Nitel AraştırmaNitel Araştırma Desenleri ve SüreciNitel Araştırmada EtikNitel Araştırmada ÖrneklemNitel Veri Toplama Yöntemleri: Görüşme, Odak Grup, Gözlem, Doküman Analizi, Mecazİnternet Yoluyla Nitel AraştırmaNitel Veri AnaliziNitel Araştırmada Geçerlik ve GüvenirlikDurum Çalışması ve Eylem AraştırmasıKarma Yöntem AraştırmalarıNitel Araştırmada Sık Yapılan HatalarNitel Araştırma Sonuçlarının Uygulanması

Suggestions

Sosyal Bilimler Ne Söyler? Afet Planlamasına Deneysel Reçeteler
Urhan, Ü Barış; Küçükşenel, Serkan (null, Efil, 2016-01-01)
Afet planlaması bir yönüyle afet anında önemli olan gerekli ihtiyaçların hazırlık sürecine işaret ederken, diğer yandan afet bilincine değinmektedir. Bu çalışma, afetlerle ilgili yapılacak planlama safhalarında kullanılabilecek çeşitli metotlar ile ilgili örnekler vermektedir. İktisat ve işletme literatüründe değerlendirilen deneysel ve davranışsal iktisat, davranışsal mekanizma tasarımı ve nöropazarlama metotları, örnekler verilen alanlardır. Örneklerde ele alınan konular kan ve organ bağışı ve kamu spotla...
Sosyal Ağların Eğitime Etkisinin 3-Ö (Öğretim-Öğretmen-Öğrenci) Boyutuyla İncelenmesi
Delialioğlu, Ömer; Aşkun, Cengiz Savaş(2015-12-31)
Önerilen araştırmanın amacı sosyal ağların öğretim-öğretmen-öğrenci boyutuyla bütünsel olarak ele alıp incelemek ve bu ortamların eğitimi nasıl etkilediğini anlamaktır. Elde edilecek bulgulara dayanarak öğretmenlere bu ortamları derslerinde nasıl kullanabilecekleriyle ilgili yöntemler sunmak ve hem öğretmen hem de öğrencilere karşılaşabilecekleri olası sorunlarla ilgili pro-aktif çözüm önerileri sunmaktır.
Investigation of science teachers' topic-specific pedagogical content knowledge regarding climate, weather and seasons: from the dual perspective
Sağbilge, Kübra; Öztekin, Ceren; Department of Science Education (2022-2-10)
This study aimed to investigate experienced science teachers’ subject matter knowledge (SMK) containing syntactic and substantive knowledge and pedagogical content knowledge (PCK) regarding the seasons, weather and climate addressing the dual perspective. In this single case study, three science teachers who worked on public schools constituted the sample. Data were gathered via pre-interview, post-interview, classroom observations and teacher documents. Findings regarding teachers’ substantive knowledge i...
Akademik dergilerin yayın kurullarında toplumsal cinsiyet temsiliyeti: Eğitim alanı örneği
Göktürk Ağın, Duygun (2022-02-01)
Bilimsel üretim süreçlerinde toplumsal cinsiyet, bilimsel üretkenlik, tanınırlık arasındaki ilişkiye yönelik mevcut literatür akademideki hiyerarşik yapılanmayı, bilimde tabakalaşmayı ve eşitsizlik biçimlerini tartışmaya açmaktadır. Bilimsel üretim süreçleri farklı eşitsizlik formlarını içermekte ve yeniden üretici mekanizmalar ile devamlılığını mümkün kılmaktadır. Bilimsel problemin tanımlanma sürecinin aktif ve sürekli öznelerinin kimler olduğu ve kimlerin temsiliyetinin bu süreçte varlığını tesis etmekte...
Yer Mühendislik Terimleri Sözlüğü
ULUSAY, REŞAT; Ekmekçi, M; Çetin, Kemal Önder; AKTAR, MUSTAFA; Gerçek, H (TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 2011-01-01)
Uzmanlık alanlarına hitap eden ve terimlerle birlikte bunların tanımlarının da birlikte verildiği sözlüklerin hazırlanması, Türk dilinin zenginliğinin ortaya çıkarılması, dilimizin dünya dilleri arasında değerine yakışır bir düzeye ulaştırılması ve terminolojide birlikteliğin sağlanması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu çerçevede; maden, jeoloji, inşaat ve jeofizik mühendisliği dallarının yer kürenin yüzeyinde ve sığ derinliklerinde gerçekleştirilen mühendislik işleriyle olan ilgileri ve ortak çalışmal...
Citation Formats
A. Yıldırım and H. Simsek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (11 baski: 1999-2018). 1999.