Use of Bibliotherapy Method to Prevent Peer Bullying

2019-10-20
Taneri, Pervin Oya
Akduman, Nalan
Bir kişinin, diğer bir kişi veya kişiler tarafından kasıtlı, olarak bir süre olumsuz davranışlarla maruz kalması olarak tanımlanan akran zorbalığı, dünyada ve Türkiye’de ilkokul öğrencileri arasında giderek artan bir sorun halini almıştır. Araştırmalar zorbalığının erken yaşlarda önleyici programlar yardımıyla azaltılabileceğine işaret etmektedir. Hikâyelerin eğitim ve farkındalık amaçlı kullanımı anlamına gelen bibliyoterapi, akran zorbalığını önlemede son yıllarda sıkça başvurulan yöntemlerden biridir. Alan yazında Türkiye’de bibliyoterapinin akran zorbalığını önleme amacıyla kullanımını içeren sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Bu araştırmanın amacı bibliyoterapi yöntemini tanıtmak, bibliyoterapi uygulamaları sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları vurgulamak, bu konuyla ilgili çalışmaları gözden geçirmek ve örnek bir bibliyoterapi uygulaması sunmaktır. Çalışmanın bibliyoterapinin akran zorbalığını önleme amacıyla kullanımı konusunda bir model oluşturmasının yanı sıra, bu konuda farkındalık yaratması umulmaktadır
X. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

Suggestions

A Critical Look at Bullying Prevention School Programs
Taneri, Pervin Oya; Şahin, Ayşegül (2019-10-20)
Okullardaki akran zorbalığının sebepleri ve etkileri konusunda kapsamlı ilk araştırmalar, 1970'lerde Olweus tarafından yapılmaya başlamıştır. Günümüzde de halen kabul gören tanımıyla zorbalık; bir kişinin, diğer bir kişi veya kişiler tarafından kasıtlı, tekrarlı ve en azından bir süre devam eden olumsuz davranışlarla karşı karşıya bırakılması durumudur. Akran zorbalığı ve zorbalığı önleyici programlar dünyada uzun süredir tartışılıyor olmasına rağmen, Türkiye’de son yıllarda önem kazanmaya başlayan bir konu...
Prediction of Relationship Satisfaction through Perfectionism and Trust
Asıcı, Esra; Şensoy, Gözde; İkiz, Fatma Ebru (2019-01-01)
In current study, the predictive role of perfectionism and trust in romantic relationships in the relation satisfaction of college students was investigated. The participants were 325 college students who have had a romantic relationship. Data was collected by Relationship Assessment Scale, Perfectionism in Romantic Relations Scale, Dyadic Trust Scale and a questionnaire. Data was analyzed by mean, Pearson Correlation and multiple lineer regression analysis. According to the results, there was positive rela...
Investigation of pre-service teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession through canonical analysis
Tarkın, Ayşegül; Kondakçı, Esen (2012-03-01)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya son sınıfta öğrenim görmekte olan 315 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplamak için Öğretmen Özyeterlik Ölçeği ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Kanonik korelasyon analizi sonuçları öğrenciyi derse katmaya ve öğretim yöntemlerini kullanmaya dair yüksek özyeterliğe sahip öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini daha çok sevdiğini gö...
Construction of a likert-type transformational leadership scale
Dönmez, Seval; Toker Gültaş, Yonca (2017-12-01)
The aim of the current study1 is to develop a free-access valid Likert-type measure to assess transformational leadership. Following a preliminary study involving literature reviews and interviews with 20 employees and 10 managers, 37 items were developed to tap behaviors describing both transformational and transactional styles. The newly developed Transformational Leadership Scale (TLS) was validated in Turkey with a subsequent sample of 165 employees nested u...
Perceived need for course topics and student engagement in computer education
Öncü, Semiral; Şengel, Erhan; Delialioğlu, Ömer (2013)
Türkiye’deki bir üniversitede eğitim fakültesindeki öğrencilerin ders içerikleri hakkındaki algıları ile derse katılımı, başarısı, hazırbulunuşluğu ve bölümleri, ex-post-facto araştırma metodu yardımıyla araştırılmıştır. Şu sorulara cevap aranmıştır: (1) Bilgisayar okuryazarlığında öğrencilerin en çok ve en az ilgisini çeken konular nelerdir, (2) öğrencinin bölümü bu kararı etkilemekte midir ve (3) hazırbulunuşluk ve öğrencinin bölümü, öğrencinin başarısı ve derse katılımını nasıl etkiler? Birinci sınıfta o...
Citation Formats
P. O. Taneri and N. Akduman, “Use of Bibliotherapy Method to Prevent Peer Bullying,” presented at the X. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Alanya, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72917.