Kiriş Benzeri Yapılarda Titreşim Temelli Analizler ve Yapay Sinir Ağları ile Hasar Tespiti

2006-05-31
Bu çalımada kiri benzeri yapılardaki hasarın tespiti titreim temelli analizler kullanılarak incelenmitir. Kullanılan teknik, yapınının titreim karakteristiklerini (doğal frekans ve eğrilik biçim ekillerini) yapay sinir ağlarına girdi olarak vermekte ve bu parametrelerin değiik kombinasyonlarının yapıdaki hasarın iddet ve yer tespiti üzerindeki etkisini incelemektedir. Çalıma iki bölümden olumaktadır. Birinci bölümde, sağlam ve hasarlı çelik kirilerin sonlu elemenlar yöntemi kullanılarak modelleri oluturulmu ve ilk üç eğilme kipideki doğal frekans değerleri ve yerdeğitirme biçim ekilleri elde edilmitir. Daha sonra bu biçim ekilleri düzgelenmi ve merkezi fark yöntemi kullanılarak kiriin eğrilik biçim ekilleri oluturulmutur. Hasara bağli olarak ortaya çıkan doğal frekanstaki yüzde azalma değerleri, sağlam ve hasarlı kirilerin eğrilik biçim ekilleri arasındaki mutlak farkın azami büyüklüğü ve bu büyüklüğün yeri hasar tespit kriterleri olarak seçilmi ve tasarlanmı yapay sinir ağlarına veri olarak iletilmitir. Aratırmanın ikinci bölümünde sağlam ve hasarlı çelik kiriler üzerinde deneysel çalımalar yapılmı, hasarın iddeti ve yerine ait yapay sinir ağı tahminlerini içeren önceki çalımalarla karılatırılarak bu tahminlerin doğruluğu aratırılmıtır.
ASYU 2006, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, (31 Mayıs - 02 Haziran 2006)

Suggestions

Kiriş benzeri bir yapının farklı sayıda kural içeren bulanık mantık kontrolcüsü kullanarak ve pizeoelektrik uyarıcılar ile aktif titreşim kontrolünün performans kıyaslamasi
Şenöz, Erdem Rahmi; Şahin, Melin (null; 2016-09-28)
Bu çalışmada kirişin aktif titreşim kontrolünün bulanık mantık kontrolcüsü kullanarak sağlanması gösterilmiştir. Test düzeneği, bir ucu sabitlenmiş ve diğer ucu serbest olan alüminyum kirişin sabit ucuna yakın her iki yüzeyine simetrik ve yan yana yerleştirilmiş 4 adet piezoelektrik yamalardan elde edilmiş akıllı kirişten oluşmaktadır. Bu piezo-kiriş sistemi birinci rezonans frekansında bozucu sinyal ile titretilerek kontrolcü sinyali ile bastırılması amaçlanmıştır. Kontrolcü olarak alışagelmiş geleneksel k...
Kiriş-Kolon Birleşim Bölgelerinin Sismik Davranışı İçin Geliştirilen Analitik Modelin Kalibrasyonu
Burak Bakır, Burcu(2009-12-31)
Kiriş-kolon bağlantılarının performansının betonarme moment çerçeve binaların deprem altındaki davranışlarını belirleyici karakteristiklerden biri olması nedeniyle bu bölgelerin modellenmesi konusunda bir çok çalışma yapılmış fakat bu çalışmaların çoğu pratiğe uygulanamadığı için verimli sonuçlar alınamamıştır. Mühendislik firmalarının kullanabileceği basitlikte fakat gerçeği yansıtabilen bir bağlantı bölgesi modelinin ihtiyacı son zamanlarda binaların diğer elemanlarının detaylı modelleri geliştirildikçe d...
Kiriş benzeri yapılarda birleşik genetik algoritma ve lineer olmayan optimizasyon ile hasar tespiti
Aktaşoğlu, Seyfullah; Şahin, Melin (null; 2012-06-20)
Hasar, herhangi bir yapıda yapısal niteliklerin bozulmasından dolayı o yapının taşıyabileceği ve/veya dayanabileceği sınır yükün düşmesi olarak tanımlanabilir. Bu düşüş, yapının işlevini tamamen ve aniden kaybetmesi olasılığını artırır. Bu durumdan kaçınmak özellikle havacılıkta hayati önem arz etmektedir. Bu bildiri, ankastre izotropik kiriş benzeri yapılarda hasar yerinin ve şiddetinin tespitinde kullanılmak üzere tasarlanmış olan genetik algoritma ile lineer olma...
Kirişle Güçlendirilmiş Kabuk Yapılar İçin Yapay Sinir Ağ Bazlı Analiz Yöntemi Geliştirilmesi
Cankur, Anıl; Gürses, Ercan (2017-09-05)
Bu çalışmanın amacı, kirişle güçlendirilmiş kabuk yapıların tasarımına yönelik bir araç geliştirmektir. Geliştirilecek aracın bu yapıların yük taşıma kapasitesini ve ağırlığını hızlı şekilde belirlemesi gerekmektedir. Bu amaçla, Python 2.7 programı kullanılarak yazılmış bir betikle 1440 farklı güçlendirilmiş kabuk yapının sonlu elemanlar (SE) modeli oluşturulmuş ve ticari SE programı olan ABAQUS kullanılarak bu modeller analiz edilmiştir. Yazılan betik, modelin oluşturulması, modelin analizi, burkulma yükün...
Kiriş destekli kompozit bir plakanın bir arada uygulanan eksenel ve kesme yükü altında burkulma ve burkulma sonrası davranışlarının incelenmesi
Akay, Erkan; Yaman, Yavuz (null; 2015-10-01)
Bu çalışmada kesme ve eksenel basma yükü altında, tabakalı karbon fiber takviyeli kompozit bir plakanın burkulma öncesi ve sonrası davranışları araştırılmıştır. Eksenel basma yükünün yanında eş zamanlı kesme yüküne de maruz kalan kiriş destekli plakalarda, özellikle burkulma sonrası davranışların oldukça karmaşık olmasından dolayı sonlu elemanlar yöntemi gibi sayısal tabanlı bir çözücü olmadan panel davranışlarını hesaplamak oldukça zordur. Bu çalışmada, sonlu elemanlar modelleme yönteminin doğrulanması ve ...
Citation Formats
M. Şahin, “Kiriş Benzeri Yapılarda Titreşim Temelli Analizler ve Yapay Sinir Ağları ile Hasar Tespiti,” presented at the ASYU 2006, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, (31 Mayıs - 02 Haziran 2006), İstanbul, Türkiye, 2006, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73769.