Güneybatı Anadolu’da Pliyosen–Pleyistosen Karasal/Denizel Ortam Değişimlerinin Yüksek Çözünürlüklü Bütünleşik Stratigrafik ve Sedimantolojik Yöntemlerle Ortaya Konulması

2017-10-28
Sümer, Ökmen
Kaymakcı, Nuretdin
Uzel, Bora
Özkaymak, Çağlar
Stoıca, Marıous
Kouwenhoven, Tanja
Langereıs, Cor
Güneybatı Anadolu bölgesi Kuzey Anadolu Fayı boyunca Anadolu bloğunun batıya kaçması yanında Güney Ege - Kıbrıs Hendeği boyunca, Anadolu‟nun altına dalan Afrika plakasının geri çekilmesi, yırtılması ve bazı alanlarda tamamen kopması şeklinde meydana gelen dalan levhada gelişen süreçlere (slab edge processes) bağlı olarak yer yer çökmekte veya yükselmektedir. Bu sebeple bölge, Geç Miyosen‟den beri genişlemeye ve ona bağlı çökme ile zamanla deniz seviyesinin altına inmiş veya deniz seviyesinin yükselmesi ile yer yer denizel ortama dönüşmüştür. Batı Anadolu‟da Menderes Çekirdek kompleksinin oluşumu ve zamanlaması konusunda oldukça geniş bir litereatür mevcut iken bölgede kara ile denizel ortamların etkileşimini dikkate alan çalışmalar sınırlıdır. Bu bildiride tanıtılacak proje literatürdeki bu eksiği kapatmayı hedeflemekte, Güneybatı Anadolu kıyı alanları ve civarında mevcut olan Pliyo-Kuvaterner yaşlı denizel ve karasal birimler üzerinde gerçekleştirilecek detay bütünleşik stratigrafik çalışmalar yanında, tektonik/yapısal jeolojik ve sedimentolojik çalışmaları kapsamaktadır. Çalışma, literatürde denizel etkilerin varlığı bilinen Datça, Bodrum, Söke ve Germencik civarını içine alan 4 alanda gerçekleştirilecektir. Bu alanlardaki tortul dolgunun sedimanter fasiyes analizleri ve havza ve/veya havzaları denetleyen/deforme eden yapısal unsurların kinematik analizinlerine yönelik çalışmaları da içerecek olan proje ile Pliyosen-Kuvaterner dönemi yükselme hızı gibi kabuksal düşey hareketleri ortaya koyulacaktır. Bu bağlamda klasik stratigrafi, biyostratigrafi, manyetostratigrafi ve radyometrik yaş tayinlerini içeren bütünleşik stratigrafi yöntemleri yardımıyla tektonik olayların zamanlamasını hassas olarak belirleyerek global ve lokal deniz seviyesi değişimleri yanında, Batı Anadolu‟nun jeolojik evriminin daha iyi anlaşılmasına katkı yapacak yeni veri setleri elde edilecektir. Dolayısıyla proje esas olarak, araziden derlenecek sedimantolojik, magnetostratigrafik, biyostratigrafik ve yapısal verilerin analizi ve yorumlanmasına dayanır. Buna ek olarak tortul istiflerdeki piroklastik yağış çökellerinin radyometrik yaş analizleri, birimlerin jeokronolojik olarak değerlendirilmesini sağlayacak, çökellerde yapılacak olan manyetostratigrafi çalışmalarıyla çökel istiflerin toplam çökelme yaşları hassas olarak belirlenmesi yanında çökelme hızları belirlenecek, bölgede bilinen düşey eksen boyunca meydana gelen rotasyonlara dair yeni veri setleri sağlayacaktır. Projede öngörülen hedeflere ulaşıldığında, Güneybatı Anadolu‟nun PliyoKuvaterner‟deki jeolojik değişimleri, bu değişimlerin istiflerdeki yansımaları olan transgresyon, regresyon ve kıyı çizgisi değişimleri gibi özellikleri ortaya konacak, üretilecek olan paleobatimetri haritalarından yola çıkarak, bölgenin Pliyosen‟den günümüze yükselme hızlarına yaklaşımda bulunulacaktır. Bu veriler, bölgenin paleocoğrafik ve jeodinamik evriminin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Bu bildiri kapsamında sunulan çalışmalar, gelecek 3 yıl içerisinde yürütülecek olan 117R012 Nolu TÜBİTAK Projesi kapsamında gerçekleştirilecektir.
Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı ATAG21, (26-28 Ekim 2017)

Suggestions

Synorogenic eocene leucogranite magmatism in the southern menderes massif and its tectonic significance
Bozkurt, Erdin; Quentin G, Crowley (null; 2015-04-06)
Güney Menderes Masifi’nde üst düzeylerin güneye hareket ettiği normal bileşenli Güney Menderes makaslama zonunun (GMMZ) taban bloğunda yer alan ortognayslar ile onları yapısal olarak üzerleyen metasedimanlar lökogranit kütleleri tarafından kesilirler. Bu lökogranit kütlelerinden birisi geç Orta Eosen (U-Pb zirkon yaşı) yaşındadır. Bu veri GMMZ’ndaki sinorojenik normal hareketin başlama yaşı olarak yorumlanmıştır. En yaşlı uyumsuz sedimanlar masifin erken Miyosen’de yüzeye çıktığını göstermektedir. Ortognasy...
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Görev Yapan Psikolojik Danışmanların Tükenmişlik Düzeyleri ve Bazı Demografik Değişkenlerle Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Çoban, Aysel; Demir, Ayhan Gürbüz (2004-01-01)
In this study, the level of three dimensions of burnout of counselors who work in region of Southeast Anatolia as a counselor wax investigated. Thus, the relation between three dimensions of burnout and salary, job expectations, workload, job satisfaction, age, years of experience as a counselor and number of counselors who work together and significant difference between dimensions of burnout and gender, department of graduation, and marital status were investigated. For this purpose, Personal Information ...
Güney Karadeniz’de (Sinop) 2002-2004 Yıllarında Mesozooplankton Mevimselliği
Üstün, Funda; Bat, Levent; Şahin, Fatih; Satılmış, Hasan Hüseyin; Birinci Özdemir, Zekiye; Kıdeyş, Ahmet Erkan (null; 2016-05-30)
Mevcut çalışmada, Sinop İç Liman’da (güney Karadeniz) belirlenen zooplanktonun aylık bolluğu, bioması ve taksonomik kompozisyonu 2002-2004 yıllarında incelenmiştir.Zooplankton örneklemeleri aylık olarak dikey çekim yöntemiyle standart tip plankton kepçesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir (210μm ağ göz açıklığı ve 50 cm kepçe ağız açıklığı).Mevcut çalışmada, toplam 27 zooplankton grubu tanımlanmıştır. Mesozooplanktonun en yüksek bolluk değeri Şubat 2003’te (193 500 birey m-2) Pseudocalanus elong...
Yüksek enerji astrofiziği araştırma ünitesi sonuç raporu
Alpar, Ali M.; Kızıloğlu, Ümit; Baykal, Altan; Esendemir, Akif; Ercan, Nihal; Hüseyinov, Oktay; Ögelman, Hakkı(1998)
Raporun giriş bölümünde uydularla yapılan X ve 7 ışınları astronomisi, Türkiye'de bu konudaki araştırmaların tarihçesi, Spektrum X-Gamma (SXG) uydusu ve TÜBiTAK'ın bu uydu girişimine katılımı ile ilgili özet bilgi ver-ilmiştir. Sonraki bölümlerde SXG'nin şimdiki durumu ve takvimi, ünite çerçevesinde yapılan hazırlıklar, sağlanan birikim ve donanım, araştırmalar, yayınlar, yüksek enerji astrofiziği araştırmaları ile TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) yapılacak optik gözlemler arasında ilişkiler ve ülkemizde ...
Yüksek Metal Yoğunluklarına Alıştırılmış Çevresel Bakteri İzolatlarının Nükleik Asitlerinde Oluşan Değişimlerin Kızılötesi Spektroskopisi ve Gözetimsiz Örüntü Tanıma Teknikleri ile Araştırılması
Gözen, Ayşe Gül(2017-12-31)
Amacımız kadmiyum, kurşun ve gümüş ağır metallerinin engel değer üstü konsantrasyonlarında büyümeye alıştırılarak uyumlandırılmış çevresel bakteri suşlarının DNA moleküllerinde ortaya çıkan yapısal ve fonksiyonel değişimlerin bu sıradışı hücresel uyumlanma sürecinde anahtar rolü olup olmadığının araştırılması ve aydınlatılmasıdır. Bizi amacımıza götürecek olan ön bulgular, önceki çalışmalarımızdan elde edilmiş olup ve bu bulguların bazıları konu kapsam başlığı altında detaylandırılmıştır. Söz konusu bulgula...
Citation Formats
Ö. Sümer et al., “Güneybatı Anadolu’da Pliyosen–Pleyistosen Karasal/Denizel Ortam Değişimlerinin Yüksek Çözünürlüklü Bütünleşik Stratigrafik ve Sedimantolojik Yöntemlerle Ortaya Konulması,” İkbal Thermal Hotel, Afyonkarahisar, Türkiye, 2017, p. 16, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.atag.itu.edu.tr/dosya/ATAG21bildiriozleri.pdf.