Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Görev Yapan Psikolojik Danışmanların Tükenmişlik Düzeyleri ve Bazı Demografik Değişkenlerle Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2004-01-01
Çoban, Aysel
Demir, Ayhan Gürbüz
In this study, the level of three dimensions of burnout of counselors who work in region of Southeast Anatolia as a counselor wax investigated. Thus, the relation between three dimensions of burnout and salary, job expectations, workload, job satisfaction, age, years of experience as a counselor and number of counselors who work together and significant difference between dimensions of burnout and gender, department of graduation, and marital status were investigated. For this purpose, Personal Information Form and Maslach Burnout Inventory were administered to 227 volunteer counselors who work in region of Southeast Anatolia. The results of the analysis showed that the counselors who work in region of Southeast Anatolia had burnout in dimensions of emotional exhaustion and lack of personal accomplishment. It was found that there was a significant relationship between burnout and job satisfaction, salary, expectations, and workload. Thus, there was no significant difference between dimensions of burnout and gender, marital status, and department of graduation.
Çukurova Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sözde Bilim Doğası Ve Evrim Teorisine Yönelik Algıları Üzerine Bir Çalışma.
Çakıroğlu, Jale; Öztekin, Ceren; Metin, Duygu(2013-12-31)
Amaç: Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının sahip oldukları sözde-bilimsel inançları belirlemek ve bu sözde-bilimsel inançların öğretmen adaylarının demografik özelliklerine, bilimin doğası algılarına ve evrim teorisine yönelik eğilimlerine (bilgi ve tutum) göre nasıl değişiklik gösterdiğini araştırmaktır. Örneklem: Çalışmanın örneklemini, çeşitli üniversitelerin Eğitim Fakültesi, İlköğretim bölümünde öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adayları oluşturması planlanmaktadır. Yöntem: Araştı...
Güney Karadeniz’de (Sinop) 2002-2004 Yıllarında Mesozooplankton Mevimselliği
Üstün, Funda; Bat, Levent; Şahin, Fatih; Satılmış, Hasan Hüseyin; Birinci Özdemir, Zekiye; Kıdeyş, Ahmet Erkan (null; 2016-05-30)
Mevcut çalışmada, Sinop İç Liman’da (güney Karadeniz) belirlenen zooplanktonun aylık bolluğu, bioması ve taksonomik kompozisyonu 2002-2004 yıllarında incelenmiştir.Zooplankton örneklemeleri aylık olarak dikey çekim yöntemiyle standart tip plankton kepçesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir (210μm ağ göz açıklığı ve 50 cm kepçe ağız açıklığı).Mevcut çalışmada, toplam 27 zooplankton grubu tanımlanmıştır. Mesozooplanktonun en yüksek bolluk değeri Şubat 2003’te (193 500 birey m-2) Pseudocalanus elong...
Güneybatı Anadolu’da Pliyosen–Pleyistosen Karasal/Denizel Ortam Değişimlerinin Yüksek Çözünürlüklü Bütünleşik Stratigrafik ve Sedimantolojik Yöntemlerle Ortaya Konulması
Sümer, Ökmen; Kaymakcı, Nuretdin; Uzel, Bora; Özkaymak, Çağlar; Stoıca, Marıous; Kouwenhoven, Tanja; Langereıs, Cor (2017-10-28)
Güneybatı Anadolu bölgesi Kuzey Anadolu Fayı boyunca Anadolu bloğunun batıya kaçması yanında Güney Ege - Kıbrıs Hendeği boyunca, Anadolu‟nun altına dalan Afrika plakasının geri çekilmesi, yırtılması ve bazı alanlarda tamamen kopması şeklinde meydana gelen dalan levhada gelişen süreçlere (slab edge processes) bağlı olarak yer yer çökmekte veya yükselmektedir. Bu sebeple bölge, Geç Miyosen‟den beri genişlemeye ve ona bağlı çökme ile zamanla deniz seviyesinin altına inmiş veya deniz seviyesinin yükselmesi...
Türkiye’de cep telefonu cihazı pazarında marka sadakati için bir model denemesi
Gölbaşı-Şimşek, Gülhayat; Noyan, Fatma (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
Yapısal Eşitlik Modelleri aracılığıyla marka sadakatine etki eden unsurların belirlenmeye çalışıldığı bu makalede marka sadakati, güven, müşteri memnuniyeti, algılanan ürün değeri, algılanan kalite, müşteri beklentileri ve marka imajı latent değişkenleri için ölçme modeli kurulduktan sonra bu latent değişkenler arasındaki eşanlı ilişkiler belirlenmiş ve Türkiye’de cep telefonu cihazı pazarında, cep telefonu markaları için bir marka sadakati modeli oluşturulmuştur. 770 cep telefonu kullanıcısına (üniversite ...
Türkçede eşit statüdeki konuşucularının reddetme sözeylem stratejilerine bir bakış
Şahin, Sevgi; Hatipoğlu, Çiler (null; 2015-05-01)
Reddetme sözeylemi, yüzü tehdit eden eylemler (Brown & Levinson 1987) olarak adlandırılmalarının yanında ilişki yönetimini tehlikeye sokan eylemler olarak da sınıflandırılmaktadırlar, çünkü reddedilen kişi onaylanmadığını, sevilmediğini düşünürken, reddeden kişi de “karşısındaki insanı kırabilir miyim, onu kendimden uzaklaştırabilir miyim diye düşünür” (Hatipoğlu 2010: 54). Bu, konuşmacıların karşısındaki kişiyi reddettiklerinde doğabilecek kırıcı durumları önlemeye ve ilişkinin devamını sağlamak için farkl...
Citation Formats
A. Çoban and A. G. Demir, “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Görev Yapan Psikolojik Danışmanların Tükenmişlik Düzeyleri ve Bazı Demografik Değişkenlerle Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,” Çukurova Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 20–28, 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78329.