Güney Karadeniz’de (Sinop) 2002-2004 Yıllarında Mesozooplankton Mevimselliği

2016-05-30
Üstün, Funda
Bat, Levent
Şahin, Fatih
Satılmış, Hasan Hüseyin
Birinci Özdemir, Zekiye
Kıdeyş, Ahmet Erkan
Mevcut çalışmada, Sinop İç Liman’da (güney Karadeniz) belirlenen zooplanktonun aylık bolluğu, bioması ve taksonomik kompozisyonu 2002-2004 yıllarında incelenmiştir.Zooplankton örneklemeleri aylık olarak dikey çekim yöntemiyle standart tip plankton kepçesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir (210μm ağ göz açıklığı ve 50 cm kepçe ağız açıklığı).Mevcut çalışmada, toplam 27 zooplankton grubu tanımlanmıştır. Mesozooplanktonun en yüksek bolluk değeri Şubat 2003’te (193 500 birey m-2) Pseudocalanus elongatus(83 000 birey m-2) türünden dolayı belirlenmiştir. Diğer taraftan, en yüksek mesozooplankton biomass değeri Acartia (Acartiura) clausi(1820 mg.m-2) türünden dolayı Ağustos 2014’te (4350 mg.m-2) tespit edilmiştir. Sinop bölgesinin başlıca plankton içeriği olan heterotrofik dinoflagellat Noctiluca scintillansMayıs 2004’te en yüksek değerler ile temsil edilmiştir. Mesozooplanktonun bolluk ve biomas değerinin toplam yıllık dağılımı yıllar arasında önemli bir farklılık göstermemiştir (P > 0,05).Ekosistemin uzun dönemli değerlendirilmesi ve modellerme çalışmaları için önemi olan sonuçlar göre Sinop’un 2002-2004 yıllarındaki mesozooplankton seviyesi diğer kıyısal alanlarla karşılaştırıldığında daha düşüktür.
Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, (31 Mayıs - 03 Haziran 2016)

Suggestions

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Görev Yapan Psikolojik Danışmanların Tükenmişlik Düzeyleri ve Bazı Demografik Değişkenlerle Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Çoban, Aysel; Demir, Ayhan Gürbüz (2004-01-01)
In this study, the level of three dimensions of burnout of counselors who work in region of Southeast Anatolia as a counselor wax investigated. Thus, the relation between three dimensions of burnout and salary, job expectations, workload, job satisfaction, age, years of experience as a counselor and number of counselors who work together and significant difference between dimensions of burnout and gender, department of graduation, and marital status were investigated. For this purpose, Personal Information ...
Güneybatı Anadolu’da Pliyosen–Pleyistosen Karasal/Denizel Ortam Değişimlerinin Yüksek Çözünürlüklü Bütünleşik Stratigrafik ve Sedimantolojik Yöntemlerle Ortaya Konulması
Sümer, Ökmen; Kaymakcı, Nuretdin; Uzel, Bora; Özkaymak, Çağlar; Stoıca, Marıous; Kouwenhoven, Tanja; Langereıs, Cor (2017-10-28)
Güneybatı Anadolu bölgesi Kuzey Anadolu Fayı boyunca Anadolu bloğunun batıya kaçması yanında Güney Ege - Kıbrıs Hendeği boyunca, Anadolu‟nun altına dalan Afrika plakasının geri çekilmesi, yırtılması ve bazı alanlarda tamamen kopması şeklinde meydana gelen dalan levhada gelişen süreçlere (slab edge processes) bağlı olarak yer yer çökmekte veya yükselmektedir. Bu sebeple bölge, Geç Miyosen‟den beri genişlemeye ve ona bağlı çökme ile zamanla deniz seviyesinin altına inmiş veya deniz seviyesinin yükselmesi...
Türkiye’de cep telefonu cihazı pazarında marka sadakati için bir model denemesi
Gölbaşı-Şimşek, Gülhayat; Noyan, Fatma (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
Yapısal Eşitlik Modelleri aracılığıyla marka sadakatine etki eden unsurların belirlenmeye çalışıldığı bu makalede marka sadakati, güven, müşteri memnuniyeti, algılanan ürün değeri, algılanan kalite, müşteri beklentileri ve marka imajı latent değişkenleri için ölçme modeli kurulduktan sonra bu latent değişkenler arasındaki eşanlı ilişkiler belirlenmiş ve Türkiye’de cep telefonu cihazı pazarında, cep telefonu markaları için bir marka sadakati modeli oluşturulmuştur. 770 cep telefonu kullanıcısına (üniversite ...
Büyük Memeli Türlerinin Yerel Yayılışlarının Fotokapan Kullanarak Belirlenmesinde Tür Kompozisyonu Ve Habitat Yapısının Etkisi
Bilgin, Cemal Can(2012-12-31)
Bu projenin amacı, Türkiye’nin farklı özellikler gösteren bölgelerinde (kıyı Ege, İç Anadolu, Doğu Karadeniz) yapılacak fotokapan çalışmaları ile alana özgü niteliklerin, tür envanteri, yerleşiklik ve populasyon tahminlerinin başarısını nasıl etkilediğini araştırmak, yaban hayatı ekologları ve yöneticiler için benzer çalışmaların başarısını arttıracak bir dizi öneri üretmektir. Proje Türkiye’nin üç farklı yöresinde gerçekleştirilecektir. Ege Bölgesi’nde Dilek Yarımadası Milli Parkı (Aydın) ve Karaburun ilçe...
A primary investigation of nutrient residues on the soils of citrus orchards in Güzelyurt
Forsuh, Peter Atungsiri; Saurin, Julian; Tokay, Begüm; Sustainable Environment and Energy Systems (2013-5)
The non-point (defused) source pollution of agrochemicals on soils; surface water and ground water may be a driving force of environmental degradation and may also pose risks to human health. This thesis seeks to address concerns about environmental sustainability in agriculture systems by undertaking a first baseline study of agrichemical residues - such as nitrate, nitrite, potash, and phosphates - on the soils of citrus orchards in Guzelyurt district. The methods applied in this study are both quantitati...
Citation Formats
F. Üstün, L. Bat, F. Şahin, H. H. Satılmış, Z. Birinci Özdemir, and A. E. Kıdeyş, “Güney Karadeniz’de (Sinop) 2002-2004 Yıllarında Mesozooplankton Mevimselliği,” presented at the Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, (31 Mayıs - 03 Haziran 2016), Ankara, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85778.