Lise Öğrencilerinin Bilim ve Bilim İnsanı Hakkındaki Görüşleri

2006-01-01
Bora Doğan, Nihal
Arslan, Orhan
Çakıroğlu, Jale
Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki lise 10. sınıf öğrencilerinin bilimin doğası hakkında bakış açılarını araştırmaktır.Araştırmaya Türkiye’nin yedi coğrafik bölgesinden seçilen 21 ilden toplam 1994 öğrenci (872 kız, 1121 erkek) katılmıştır.Katılımcıların “bilimin doğası” hakkındaki görüşlerini değerlendirmek için “Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşler” (VOSTS)anketinden 6 soru bu çalışma için seçilerek, Türkçe’ye adapte edilmiş ve kullanılmıştır. Sonuçlar, öğrencilerin bilimin doğasıkonusunda birçok kavram yanılgısına sahip olduklarını göstermiştir. Katılımcıların bilimin tanımı, bilim insanlarının özellikleri,bilimin temel varsayımları hakkında geleneksel görüşlere sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin bilimin doğasıhakkındaki görüşlerinin cinsiyet, okul tipleri ve bulundukları bölgelere göre gözlenen farkın anlamlı olduğu bulunmuştur
Hacettepe Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Lise öğrencilerinin epistemolojik inançları
Aydemir, Nurdane; Aydemir, Murat; Boz, Yezdan (2013-01-01)
Problem Durumu: Bu çalışma 9. ve 11. sınıf lise öğrencilerinin epistemolojik inançlarının belirlenmesi ve bu inançların sınıf düzeylerine ve cinsiyete göre nasıl değiştiğinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmaya 356 (9. sınıf 193 ve 11.sınıf 163) lise öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Epistemolojik İnançlar Anketi kullanılmıştır. Bulgular: Veriler iki yönlü Çok Değişkenli Varyans Analizi yardımıyla çözümlenmiştir. Bu analiz sonucu yılın bilginin gerekçelendirilmesi, bilginin ...
10th grade students conceptions about chemical change
Kıngır, Sevgi; Geban, Ömer (2014-03-01)
Bu çalışmanın amacı öğrencilerin kimyasal değişim konusunda sahip oldukları kavramları ortaya çıkarmak ve bu kavramların okul türüne göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Çalışmaya Türkiye’nin büyük bir şehrinde bulunan bir Anadolu Lisesinde ve bir Genel Lisede öğrenim gören 10. sınıf öğrencileri (N = 100) katılmıştır. Daha önceden kimya derslerinde geleneksel yaklaşım esas alınarak kimyasal değişim konusu öğretilen bu öğrencilere iki basamaklı ‘Kimyasal Değişim Kavram Testi’ uygulanmıştır...
Lise Öğrencilerinin Kuvvet Ve Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları Ve Kinematik Grafiklerini Anlama Konusunda Yaşadığı Zorluklar
Eryılmaz, Ali; Özdemir, Ömer Faruk; Yıldırım, Ufuk; Garip, Belkıs; Demirtaş, Dilber (2016-09-30)
Bu çalışma birbirinin devamı olan dört çalışmanın ikincisidir. Fizik Eğitimi üzerine yapılan birçok çalışma öğrencilerin mekanik konularını anlamada güçlük yaşadığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki lise öğrencilerinin kuvvet ve hareket konundaki kavram yanılgıları ve kinematik grafiklerini anlama konusunda yaşadıkları zorluklar üç aşamalı testler ile ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, 12 sorudan oluşan Kuvvet ve Hareket Kavram Testi ile 21 sorudan oluşan Kinematik Grafiklerini ...
Türkiye’de Orta Sınıfın Farklı Bileşenlerinde Babalık Kurgu, Pratik ve İdealleri
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Çıtak Aytürk, Zana Ayşe(2014-12-31)
Önerilen projenin amacı Türkiye’de orta sınıfın babalık deneyim ve kurgusunu anlamaktır. Proje kapsamında, orta sınıfın özellikle iki bileşenine odaklanılmaktadır: Laik ve mütedeyyin. Bu iki kesimde babalık kurgu, pratik ve ideallerinin nerelerde benzerlik ve farklılıklar gösterdiği araştırılacaktır. Türkiye’de laik ve mütedeyyin kesim arasında artan toplumsal gerilimler aile ilişkilerine, özellikle eşler arası ve ebeveyn-çocuk ilişkilerine yansımaktadır. Önerilen projenin alan araştırması niteliksel araştı...
Kırsal Alanda Geçim Pratikleri ve Yoksulluk: Çiftçiler, Gündelikçiler ve Gezici İşçiler: Ankara ve Konya Örneği
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2018-12-31)
Türkiye’de yoksulluk üzerine yapılan çalışmalar çoğunlukla kent odaklıdır. TÜİK 2008 verilerine göre kırsal yoksulluk (%34,62) kentsel yoksulluğun (%9,38) yaklaşık dört katı olmasına rağmen görünür değildir, konuşulmamaktadır ve AB destekli kırsal kalkınma projeleri dışında sözü edilmemektedir (“tehlike" olarak görülmemektedir). Kırın geçinme-hayatta kalma stratejilerinin şehirlere göre daha uygun olması, göreli yoksulluğun kırsal ve kentsel mekanlarda farklı anlamlara gelmesi de bu şekilde bir algıya yol a...
Citation Formats
N. Bora Doğan, O. Arslan, and J. Çakıroğlu, “Lise Öğrencilerinin Bilim ve Bilim İnsanı Hakkındaki Görüşleri,” Hacettepe Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 32–44, 2006, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: 0.