Lise Öğrencilerinin Kuvvet Ve Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları Ve Kinematik Grafiklerini Anlama Konusunda Yaşadığı Zorluklar

2016-09-30
Bu çalışma birbirinin devamı olan dört çalışmanın ikincisidir. Fizik Eğitimi üzerine yapılan birçok çalışma öğrencilerin mekanik konularını anlamada güçlük yaşadığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki lise öğrencilerinin kuvvet ve hareket konundaki kavram yanılgıları ve kinematik grafiklerini anlama konusunda yaşadıkları zorluklar üç aşamalı testler ile ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, 12 sorudan oluşan Kuvvet ve Hareket Kavram Testi ile 21 sorudan oluşan Kinematik Grafiklerini Anlama Testi geliştirilmiştir. Kuvvet ve Hareket Kavram Testindeki sorular 6 kavram yanılgısını ölçmeye yönelik, Kinematik Grafiklerini Anlama Testindeki sorular ise 8 zorluğu ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. Her bir test grubu için elde edilen veriler üç aşamaya, ilk iki aşamaya ve tek aşamaya göre ayrı ayrı analiz edilmiştir. Üç aşamalı testler, hem öğrencinin kavramı doğru bildiği halde verdiği yanlış yanıtları, hem kavramı yanlış bildiği halde verdiği doğru yanıtları, hem de bilgi eksikliğinden kaynaklanan yanlışları ayırt etmeye olanak sağlamaktadır. Böylece öğrencilerin kavram yanılgılarına yönelik daha geçerli sonuçlar sunmaktadır. Örneğin, kuvvet hareket konusundaki kavram yanılgıları ilk aşama ile ölçüldüğünde öğrencilerin ortalama %31’inde kavram yanılgısına rastlanacakken, ilk iki aşama ile ölçülürken öğrencilerin %19’unda, üç aşama ile ölçüldüğünde %16’sında kavram yanılgısına rastlanmaktadır. Benzer şekilde öğrencilerin kinematikte yaşadıkları zorluklar üç aşama, ilk iki aşama ve ilk aşamaya göre ayrı ayrı hesaplandığında sırasıyla %8, %13 ve %36 oranlarına ulaşılmaktadır.
12. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, (28 - 30 Eylül 2016)

Suggestions

Türkiye’de lise öğrencilerinin fizik konularındaki kavram yanılgılarının coğrafik bölgelere göre haritalanması
Eryılmaz, Ali; Özdemir, Ömer Faruk; Yıldırım, Ufuk; Garip, Belkıs; Demirtaş, Dilber (2016-09-30)
Bu çalışma birbirinin devamı olan dört çalışmanın birincisidir. Bu çalışmada Türkiye’de lise öğrencilerinin fizik konularındaki kavram yanılgılarının coğrafik bölgelere göre haritalanması amacı ile üç-basamaklı kavram yanılgısı testlerinin geliştirilmesi ve uygulanması aşamaları anlatılmıştır. Kuvvet ve Hareket Kavram Testi, Kinematik Grafiklerini Anlama Testi, Basit Elektrik Devreleri Kavram Testi ve Geometrik Optik Kavram Testi geliştirilip, geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları yapılmıştır. Çalışmanın e...
Lise öğrencilerinin basit elektrik devreleri ve geometrik optik konusundaki kavram yanılgıları
Eryılmaz, Ali; Özdemir, Ömer Faruk; Yıldırım, Ufuk; Garip, Belkıs; Demirtaş, Dilber (null; 2016-09-30)
Bu çalışma birbirinin devamı olan dört çalışmanın üçüncüsüdür. Bu çalışmanın ilk amacı basit elektrik devresi ve geometrik optik konularında karşılaşılan kavram yanılgılarını ölçen üç-aşamalı ölçüm araçları geliştirmek ve bu ölçüm araçlarını Türkiye’deki lise öğrencilerini temsil edebilecek bir örnekleme uygulayarak öğrencilerin mevcut kavram yanılgılarını belirlemektir. İkinci amacı ise, basit elektrik devresi ve geometrik optik konularında karşılaşılan kavram yanılgılarını farklı aşamalara göre incelemekt...
Lise Öğrencilerinin Bilim ve Bilim İnsanı Hakkındaki Görüşleri
Bora Doğan, Nihal; Arslan, Orhan; Çakıroğlu, Jale (2006-01-01)
Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki lise 10. sınıf öğrencilerinin bilimin doğası hakkında bakış açılarını araştırmaktır.Araştırmaya Türkiye’nin yedi coğrafik bölgesinden seçilen 21 ilden toplam 1994 öğrenci (872 kız, 1121 erkek) katılmıştır.Katılımcıların “bilimin doğası” hakkındaki görüşlerini değerlendirmek için “Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşler” (VOSTS)anketinden 6 soru bu çalışma için seçilerek, Türkçe’ye adapte edilmiş ve kullanılmıştır. Sonuçlar, öğrencilerin bilimin doğasıkonusunda birçok kavram yanıl...
Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Öğretmenleri Ve İlköğretim Öğrencilerinin Yer Bilimleri Konusundaki Kavramsal Bilgilerinin Ve Tutumlarının Ölçülmesi Ve Ontolojik Açıdan Değerlendirilmesi.
Ertepınar, Hamide(2011-12-31)
Bu çalışmanın amacı üç boyutludur. Birinci aşamada ilköğretim öğrencilerinin yer bilimleri konusundaki kavramsal bilgileri, ikinci aşamada ilköğretim fen bilgisi öğretmenlerinin yer bilimleri konusundaki kavramsal bilgileri, yer bilimlerinin öğretilmesine yönelik görüşleri ve ontolojik düzeyleri ölçülecektir. Üçüncü aşamada fen bilgisi öğretmen adaylarının jeoloji dersini almadan önce ve aldıktan sonraki kavramsal değişimleri araştırılacak ve ontolojik düzeyleri seçilen bir grup ile araştırılacaktır. Birçok...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Dış Mekân Oyunlarına Yönelik İnanışlarının İncelenmesi
Erden, Feyza; Yalçın, Fatma(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenliği lisans programında yeralan ve içeriğinde dış mekan oyunları ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve becerileri içeren dersleri alan öğretmen adaylarının dış mekan oyunlarına ilişkin inanışlarındaki değişimi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Ankara'da bulunan bir devlet üniversitesinin okul öncesi öğretmenliği lisans programında yeralan iki farklı dersin içeriği, dış mekan oyunlarıyla ilgili teorik bilgi ve uygulamayı kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Ç...
Citation Formats
A. Eryılmaz, Ö. F. Özdemir, U. Yıldırım, B. Garip, and D. Demirtaş, “Lise Öğrencilerinin Kuvvet Ve Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları Ve Kinematik Grafiklerini Anlama Konusunda Yaşadığı Zorluklar,” presented at the 12. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, (28 - 30 Eylül 2016), Trabzon, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75832.