Kaybolma tehlikesi altındaki bir dile karşı turumlar: Türkiye'de Çamlıhemşin, Hemşin ve Hopa'da yaşayan Hemşinlilerin durumu

2019-05-09
Kaybolma Tehlikesi Altındaki Bir Dile Karşı Tutumlar: Türkiye’de Çamlıhemşin, Hemşin ve Hopa’da Yaşayan Hemşinlilerin DurumuÖZETBu çalışma Doğu Karadeniz’de, üç ayrı bölgede yaşayan Hemşinlilerin, Hemşince dilini kullanım alanlarını, dil kullanım sıklıklarını ve Hemşince diline karşı tutumlarını Etnodilbilimsel Kimlik Kuramı (Ethnolinguistic Identity Theory) çerçevesinde ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Etnodilbilimsel Kimlik Kuramı, etnik bir topluluğun, başka bir topluluk ile karşılaştığında, kendi özgün ve etnik kimliğinin sembolü olarak, dilini ve lehçesini koruma gereksinimi duyduğu şartları açıklamaktadır. (Giles & Johnson, 1987). Bu araştırma için kullanılan veriler, Hopa, Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde yapılan sözlü mülakatların video kaydı ile toplanması ile elde edilmiştir. Katılımcılara Hemşince kullanım alanları, bağlamları, kullanım sıklığı ve dile karşı tutumları ile ilgili sorular sorulmuştur. Çalışmanın bulguları, her üç bölgede yaşayan Hemşinlilerin kendi öz kimliklerine, hem bu dili konuşarak hem de kültürel faaliyetlerini sürdürerek güçlü bir bağlılık gösterdiklerini ortaya çıkarmıştır. Katılımcılar, Hemşinlilerin kökeninin, Türklüğe ve Ermeniliğe dayandırılmaya yönelik eğilimler olduğunu (Simonian, 2007) ancak kendilerini Hemşinli olarak ayrı bir etnik topluluk olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. Bu araştırmanın Türkiye’deki kültürel zenginliğe katkısı olan kaybolma tehlikesi altındaki azınlık dillerine dikkat çekeceği ve bu dillerin korunması yönündeki faaliyetlere katkıda bulunacağı düşünülmektedir. KAYNAKÇA: Giles, H. & Johnson, P. (1987). Ethnolinguistic identity theory: a social psychologic approach to language maintanence. International Journal of the Sociology of language, 68, 69-100. Simonian, H.H. (2007). The Hemshin: History, society and identity in the Highlands of Northeast Turkey. Routledge: London and New York
33. Ulusal Dilbilim Kurultayı, (9 - 10 Mayıs 2019)

Suggestions

The Relationship between parent-child characteristics and child outcomes: mediator role of emotion-related socialization behaviors
Gölcük, Merve; Kazak Berument, Sibel; Department of Psychology (2020)
The purpose of the current study was to investigate the mediator role of emotion-related socialization behaviors (supportive and non-supportive reactions) in the relationships between child temperamental characteristics (anger/frustration and perceptual sensitivity), maternal personality traits (Agreeableness and Openness-to- experience), maternal autonomous-related self-construal and the child outcomes of emotion regulation and theory of mind. In addition, the study aimed to examine the cross-lagged relati...
Öğretmen Sorularının Yapısı İle Öğrencilerin Bilişsel Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Özkan, Gülşah; Öztekin, Ceren; Günel, Murat; Yılmaz Tüzün, Özgül, (2016-09-30)
Bu çalışmada Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının uygulandığı sınıftaki öğretmen sorularının yapısı (kapalı uçlu ve üst bilişsel soru tipleri) ile ünite sonunda öğrencilerin öğrenme ama çlı yazma aktivitesinde sergiledikleri bilişsel beceriler (gözlemler, ölçümler, karşılaştırmalar, analojiler, açıklamalar, iddialar, neden - sonuç ilişkileri, tümevarımlar, tümdengelimler, deneysel tasarımlar ve argümantasyon) arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma, Ankara ilinde gerçekleşen ATBÖ yaklaş...
Sustainable actions and discourses in a popular Turkish cartoon: a content analysis with respect to 7R
Kızılgün, Yonca; Olgan, Refika; Department of Early Childhood Education (2022-12)
The aim of the present study is to examine the one of the most popular cartoon which was aired on the most-watched TV channel according to the Television Viewing Research Board (TIAK) and the Youtube data considering the three pillars (environmental, socio-cultural, and economic pillars) of education for sustainable development (ESD) in the way of 7R (Reduce, Reuse, Respect, Rethink, Reflect, Recycle, Redistribute) that introduced by World Organization for Early Childhood Education (OMEP). Considering the d...
Liberal Çokkültürcülük: (Çok)Ulusalcı Liberalizm ve Azınlık-içindeki-Azınlıklar Sorunsalı
Karademir, Aret (2017-01-01)
20. yüzyılın son çeyreğinde, çıkış noktasını mensubu olduğu kültüre, ulusa veya devlete karşı korunması için bireysel haklarla donatılmış ve içerisinde yetiştiği kültürü rasyonel yetileri ile değerlendirip terk edebilme gücüne sahip “birey” anlayışında bulan “bireyci” liberalizmin içerisinden, bireylerin “kültürel” varlıklar olduklarını, bireysel özgürlüğün “kültürlerin korunması” olmaksızın icra edilemeyeceğini, bunun için de “kültürel azınlık hakları”nın liberalizmin olmazsa olmazı olduğunu savunan “liber...
Verinin Korunması ve Veri Güvenliği I
Bıçakçı, Kemal(2010)
Bu dersin hedefleri: Güvenlik terimini ve ana güvenlik konseptini tanımlayabilmek Genel bilgi güvenliği hedeflerini sıralayabilmek Güvenlik yönetimi ne tarif edebilmek Genel güvenlik prensiplerini açıklayabilmek Kriptografiyi tanımlayabilecek ve bilgi güvenliğindeki yerini anlamak Kriptografi tarihindeki önemli gelişmeleri sıralayabilmek Basit şifrelerin nasıl çalıştığını açıklayabilmek Tek seferlik padin mükemmel güvenliği nasıl sağladığını açıklayabilmek DES ve AES simetrik şifreleme algoritmalarının çalı...
Citation Formats
G. Akın and S. Ç. Sağın Şimşek, “Kaybolma tehlikesi altındaki bir dile karşı turumlar: Türkiye’de Çamlıhemşin, Hemşin ve Hopa’da yaşayan Hemşinlilerin durumu,” presented at the 33. Ulusal Dilbilim Kurultayı, (9 - 10 Mayıs 2019), Mersin, Türkiye, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76111.