Ortaöğretimde Fen ve Matematik Öğretimi Problemleri ve Öğretmen Yetiştirmeye Yönelik Öneriler

1997-01-01
Demircioğlu, Hüsniye
Bulut, Safure
Yıldırım, Ali
Batıyla bütünleşmeyi amaçladığımız son yıllarda nitelikli insan gücü yetiştirmek, Milli Eğitim Bakanlığının ve öğretmen yetiştiren kurumların temel hedefi olmalıdır. Bu hedefe yönelik olarak öğretim programlarımızı güncelleştirmek amacıyla 29 Mart 1995 tarihinde ODTÜ KOSGEB salonunda bir panel düzenlendi. Bu panele ODTÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü mezunlarından ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi Fizik öğretmeni Me- diha Ulaştırıcı, Ankara TED Koleji Vakfı Özel Lisesi Matematik öğretmeni Yavuz Geygel, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi Kimya öğretmeni Derya Hü- yüklü, Özel Bilim Lisesi Biyoloji öğretmeni Sevgi Melez ve bölüm öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Önal, Prof. Dr. Musa Doğan ve bölüm öğrencilerinden Arzum Şimşek panelist olarak katılmışlardır. Davet edilen yir- mibir Özel Lise ve Anadolu Lisesinden katılan öğretmenlerin, bölüm öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin dinleyici olarak katıldığı panelde, panel başkanlığını Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selahattin Özdemir yapmıştır. Dinleyicilerin de katıldığı tartışmalar sonucunda, Fen ve Matematik öğretiminde karşılaşılan problemler saptanarak ve çözümler önerilmiştir. Bu çalışmada, ortaya çıkan problemlerin, öğretmen yetiştirme programları açısından ne tür sonuçlar doğurduğu tartışılmıştır.
Eğitim ve Bilim

Suggestions

Ortaöğretim Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Seviyeleri Eleştirel Düşünme Öğretimine İlişkin Tutumları Ve Özyeterlik Seviyeleri.
Akar, Hanife(2011-12-31)
KAPSAM Doktora tezi kapsamında yapılan bu çalışmanın amacı, mezun olmak üzere olan eğitim fakültesi öğrencilerinin eleştirel düşünme seviyelerini ölçmek ve eleştirel düşünme öğretimi konusundaki tutumlarını ve öz-yeterlik seviyelerini saptamak ve bu boyutlar arasında ilişki olup olmadığını incelemektir. YÖNTEM Bu çalışmada veri, üç ayrı ölçekle (Eleştirel Düşünme Testi, Eleştirel Düşünme ve Öğretimine İlişkin Tutum Ölçeği, ve Eleştirel Düşünme Öğretimine İlişkin Öz-yeterlik Ölçeği) ve bir bilgi formuyla kes...
Ortaöğretim Tasarım Eğitiminde Yaratıcılığın Desteklenmesi: İşlev Odaklı Sayısal Tasarım Platformu Önerisi
İrkin Gündüz, Nilay; Akbulut, Dilek (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarlama, süreklilik arz eden, teknolojiyi ve yaratıcılığı içeren bir dönüşüm ve değişim sürecidir. Yaratıcılığı ve değişen teknolojiyi eğitim sistemine entegre etmek ve erişilebilir kılmak, bir zorunluluk haline gelmektedir. Orta öğretim seviyesinde yürütülen Teknoloji ve Tasarım dersinde de öğrencilerin tasarım problemlerinden hareketle özgün ürün üretmeleri ve düşüncelerini somutlaştırmaları beklenmektedir. Rutin tasarım eyleminde herhangi bir problem, defalarca aynı örnekler üzerinden çözülür. Ancak ru...
Ortaöğretim Kurumları Bileşenlerinin Öğrencilere Getirilen Kılık Kıyafet Serbestliği Hakkındaki Görüşleri
Taneri, Pervin Oya (2013-05-17)
Okullardaki kılık kıyafet yönetmelikleri tüm dünyada halen çok tartışılan ve henüz üzerinde uzlaşmaya varılamayan konulardan biridir. Pek çok araştırmada yetişkinlerin (öğretmen, veli, okul yöneticisi) görüşlerine yer verilirken, öğrencilerin bakış açısının göz ardı edildiği fark edilmiştir. Bu araştırmanın amacı, ilk ve orta dereceli okullarda üniforma giyme zorunluluğunun 2012 yılında bir yönetmelikle kaldırılması sonrasında, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin duygu ve düşüncelerini ortay...
Okul öncesi eğitimde kalite değişkenleri ile ülkelerin PISA fen okur yazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Buldu, Elif; Olgan, Refika (null; 2015-04-16)
Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında çalışma hayatında başarılı bir yer edinebilme bireylerin yaratıcılık, karar verebilme becerisi, gelişen bilim ve teknolojiye ayak uydurma ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeleri ile mümkün olabilmektedir. İlerlemelere ayak uydurmak için toplumlar fen okur-yazarı bireylere ihtiyaç duymakta ve bu özelliği kazanmalarını sağlayacak eğitim olanakları sunmaya çalışmaktadırlar. Zira kişilere sunulan eğitim fır...
Araştırma Görevlilerine Yönelik Etkili Öğretim Programı Geliştirilmesi
Çapa Aydın, Yeşim; Çağ, Pınar; Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Eret, Esra; Güneri, Oya(2017-12-31)
Üniversitemizde, öğretim ortamının zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi için öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize yönelik pek çok hizmet sunulurken, bu konuda araştırma görevlilerimizi destekleyen belirgin ve yapılandırılmış bir hizmet sunulmamaktadır. Bu projenin amacı, öğretim faaliyetlerinde görev alan araştırma görevlilerine yönelik etkili öğretim programının geliştirilmesi ve bu konuda çevrim içi ve basılı kaynakların oluşturulmasıdır. Proje, ODTÜ Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma...
Citation Formats
H. Demircioğlu, S. Bulut, and A. Yıldırım, “Ortaöğretimde Fen ve Matematik Öğretimi Problemleri ve Öğretmen Yetiştirmeye Yönelik Öneriler,” Eğitim ve Bilim, pp. 25–30, 1997, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79314.