Ortaöğretim Tasarım Eğitiminde Yaratıcılığın Desteklenmesi: İşlev Odaklı Sayısal Tasarım Platformu Önerisi

2018
İrkin Gündüz, Nilay
Akbulut, Dilek
Tasarlama, süreklilik arz eden, teknolojiyi ve yaratıcılığı içeren bir dönüşüm ve değişim sürecidir. Yaratıcılığı ve değişen teknolojiyi eğitim sistemine entegre etmek ve erişilebilir kılmak, bir zorunluluk haline gelmektedir. Orta öğretim seviyesinde yürütülen Teknoloji ve Tasarım dersinde de öğrencilerin tasarım problemlerinden hareketle özgün ürün üretmeleri ve düşüncelerini somutlaştırmaları beklenmektedir. Rutin tasarım eyleminde herhangi bir problem, defalarca aynı örnekler üzerinden çözülür. Ancak rutin tasarımdan farklı olarak örnek tabanlı muhakemede, eski tasarımlar işleve veya biçime ilişkin bileşenlerine ayrılarak yeniden yapılandırılır. Bu yeni yapılandırmalarla oluşturulan yeni ürün tanımları, kombinasyon ve adaptasyon ile yeni durumlara uyarlanır. Bu çerçevede, orta öğretim seviyesinde yürütülen Teknoloji ve Tasarım dersi kapsamında kullanılmak üzere, ürün işlev bileşenlerinin örnek tabanlı us yürütmeyle birleştirildiği bir tasarım platformu geliştirilmiştir. Platform, mevcut işlevsel bileşenlerden yeni ürün örüntüleri oluşturmak üzerine kuruludur. Çalışma kapsamında yaş dönemlerine göre yaratıcılık-görselleştirme arasındaki bağ incelenmiş ve yaratıcılık bağlamında orta öğretim seviyesinde tasarım ve eğitim arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğu araştırılmıştır. Bu dersin uygulamada yetersiz olan yönlerinin tespiti için öncelikle farklı yaş grubundaki öğrencilerin sözel ve görsel içerikli tasarım problemi ifadelerine nasıl yanıt verdikleri araştırılmıştır. Ayrıca öğrencilerin yeni ürün oluşturma sürecinde görsel malzemeleri nasıl kullandıkları değerlendirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda dersin uygulamada eksik kalan yönleri tespit edilip, bu yönde sayısal bir platform geliştirilmiştir. Geliştirilen platformla, çocukların zihninde zaten var olan tasarım bilgisinin tasarım ürününe dönüştürülmesi hedefenmiştir. Çalışmanın son basamağında ise bu tasarım platformu Teknoloji ve Tasarım dersi alan yedinci sınıf öğrenci grubuna uygulatılmış ve verimliliği ölçülmüştür.

Suggestions

Esnek ve Uyarlanabilir Pişirme Platformları için Tasarım Önerileri:Sürdürülebilirlik için Açık Tasarım Yaklaşımı Odaklı Bir Eğitim Projesi
Doğan, Çağla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu çalışma, tasarım eğitimine konu olan mutfak pratikleri odaklı, açık tasarım ve sürdürülebilirlik ölçütlerini içeren bir eğitim projesinin planlanma ve yürütülme süreçlerini sunar. Sonbahar 201 döneminde tamamlanan bu eğitim projesi, üçüncü yıl endüstriyel tasarım stüdyo dersinin, iki farklı bölümüne katılan toplam 48 tasarım öğrencisi, bir öğretim üyesi ve yarı zamanlı katkı veren bir eğitim asistanını kapsadı. On iki hafta olarak planlanan proje, temel aşamalarında ve değerlendirme süreçlerinde, öğrenc...
Tasarım Stüdyosu Eğitiminde Fikir Üretme Sürecinde Kullanılan Yöntemlerin ve Karşılaşılan Problemlerin Öğrenci Bakış Açısıyla İncelenmesi
Yurt, Yaprak Deniz; Özkan, Irmak; Töre Yargın, Gülşen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Fikir üretme ve ilham arama aktivitelerini içeren tasarımın ilk aşamaları, henüz deneyim kazanmamış tasarım öğrencisi için karmaşık ve zor bir süreçtir. Bu aşamada öğrencinin eğitimciler tarafından yönlendirilmesi çok önemlidir. Alanda, fikir geliştirmeye yönelik birçok yöntem ve yönlendirme bulunsa da bunların eğitimde etkili bir şekilde uygulayabilmeleri için, öğrencilerin bunları nasıl kullandığı ve algıladığının anlaşılması ve fikir üretme sürecine dair olumlu ve olumsuz deneyimlerinin öğrenilmesi gerek...
Çocuklarla Yaratıcı Tasarım Araştırması: Uygulamaya Yönelik Zorluklar ve Öneriler
Süner, Sedef; Erbuğ, Çiğdem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Kullanıcıya ilişkin bilginin tasarıma entegre edilmesi, giderek önem kazanan ve zenginleşen bir konudur. Kolaj çalışmaları (Visser vd. 2005), kart sıralama (Martin ve Hannington 2012) ve deneyim yansıtma modellemeleri (Turhan 2013) gibi yaratıcı (generative) ve katılımcı teknikler, kullanıcıları bilgi ve deneyimleriyle tasarım sürecine katmaktadır. Bu tür tekniklerle katılımcılar tasarlanmış ürünlerin test edicisi olmaktan çıkıp, ilk aşamalarından itibaren bilgi ve deneyimleriyle tasarım sürecini yönlendiri...
Aktif Yaşam için Ürün-Servis Çözümleri: Fiziksel Aktivitelerin Takibine Yönelik Akıllı Bilekliklerin Tasarım ve Kullanım Araştırması
Şener Pedgley, Bahar; Pedgley, Owaın Francıs(2018-12-31)
Sağlık sektöründeki teknolojik ilerlemeler her ne kadar yaşam süremizin uzaması anlamına gelse de, bir yandan da gerçekten sağlıklı olarak geçirdiğimiz süre gittikçe kısalmakta. Fiziksel olarak hareketli olmanın önemi bu kadar vurgulanmaktayken, global olarak nüfusun daha aktif olmasını teşvik etmek için araştırmacılar, sağlık çalışanları ve dünyanın her yerinden politika oluşturucular bu problemlere yenilikçi çözümler aramakta ve kimi düşünceleri hayata geçirmekte. Nüfusun büyük bir oranının günlük yaşamla...
Çalıştay 4. Disiplinler Arası Tasarım Deneyimi: Türkiye’deki Mültecilerin Geçici ve Kalıcı Yaşamları için Tasarım Fikri Geliştirme Çalıştayı
Yılmaz, Aslıhan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalıştay, endüstri ürünleri tasarımı lisans öğrencilerinin, tasarım disiplininin doğal dinamiği olan tasarım metodolojisini lisans eğitiminin odaklandığı ‘nesne’ tasarlamanın dışında kullanmaya yönelik bir deneyim atölyesidir. Bu deneyim atölyesi, değişen dünya düzeninde gelişen tasarım uygulamalarının farklılıkları ve benzerlikleri dönüştürerek tanımladığı yeni tasarım alanlarından ‘sosyal tasarım, toplumsal yenilik için tasarım’, ve yenilikçi fikirlerin etkinliğini artıran ‘servis tasarımı, kullanıcı d...
Citation Formats
N. İrkin Gündüz and D. Akbulut, “Ortaöğretim Tasarım Eğitiminde Yaratıcılığın Desteklenmesi: İşlev Odaklı Sayısal Tasarım Platformu Önerisi,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2018, p. 429, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://utak.metu.edu.tr/utak-2018.