Kritik Olay İncelemesinin İngilizce Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimine ve Kimlik Oluşumuna Katkısı

2018-01-01
Şu anda çok sayıda öğretmen eğitimi programının ayrılmaz bir parçası olan yansıtıcı uygulama, öğretmen adaylarının derste meydana gelen olaylar, olayların nedenleri ve amaçlarına ulaşmak için ne yapabileceklerine ilişkin düşünmelerine yardımcı olmaktadır Öğretmen adaylarını kendi öğrettikleri ile ilgili düşündürtmenin bir yolu da onları öğretim süreçleri ile ilgili yansıma yapmaya teşviktir. Kritik olay derste oluşan planlanmamış ve tahmin edilemeyen ve öğretmeni anlamı üzerinde yansıma yapmaya ve uzun vadeli düşünmeye iten; öğretme / öğrenme sürecinin değişik yönleri ile ilgili farkındalık yaratmasını sağlayan bir olay olarak tanımlanmaktadır. Öğretim alanında kritik olay incelemesi süregelen uygulamayı iyileştirmek için öğretme sürecindeki olayların belgelenmesini ve incelenmesini içermektedir. Kritik olay incelemesi ile ilgili çalışmalar öğretmen adaylarının araştırmacı bir tutumla olaylarla ilgili yansıma yaptıklarında öğretme / öğrenme sürecinde genellikle göz ardı edilen algıların farkına varacakları ve yeni bakış açıları kazanabileceklerini ortaya koymaktadır. Kritik olay incelemesi genel eğitim programlarında alışılagelmiş bir aktivite gibi görülse de, İngilizce öğretimi alanında bu konuda oldukça az çalışmaya rastlanmaktadır. Uzun soluklu olan çalışmada bir üniversitenin yabancı diller eğitimi bölümünde öğretmenlik uygulamaları dersini alan 40 İngilizce öğretmen adayının ders çerçevesinde devam ettikleri uygulama okullarında gözlemledikleri ve yaptıkları derslerde meydana gelen kritik olaylarla ilgili yansımaları ve bu yansımaların adayların mesleki gelişimine ve öğretmenlik kimlik oluşumlarına katkıları incelenmeyi hedeflemiştir. Nitel bir desene sahip olan araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının tuttukları yansıma günlükleri, kritik olayları üzerine yapılan sınıf tartışmaları ve öğrencilerin gözlem raporları kullanılmıştır. Veri analizinde Tripp’in (1993) geliştirdiği kritik olayları anlama çerçevesinden yararlanılmıştır. Çalışmadaki kritik olayların aktarımında Thiel (1999) tarafından kullanılan beş aşamalı yöntem benimsenmiştir: kişisel gözlem, olayları tanımlama, kişisel farkındalık ve kişisel değerlendirme. Çalışma kritik olay incelemesinin İngilizce öğretmen adaylarının yansıtıcı bakış açılarını değişik yönlerden geliştirdiği, adayların mesleki gelişmelerini olumlu yönde etkilediği ve öğretmen kimliği oluşumu sürecine önemli katkılarda bulunduğunu göstermiştir. Sunumda araştırmanın farklı öğrenme ortamlarına nasıl uyarlanabileceği ve araştırma ile ilgili pedagojik çıkarımlar da tartışılacaktır.

Suggestions

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Mesleğe Hazır Bulunuşlukları
Mehmetlioglu, Deniz; Haser, Çiğdem (Pamukkale University Journal of Education, 2013-1-1)
Çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının mesleğe kendilerini ne düzeyde hazır algıladıkları ve hazır bulunuşluğun sınıf düzeyleri, cinsiyet, mezun oldukları lise türü ve çekirdek ailelerinde öğretmen varlığı gibi değişkenlere göre farkını incelemektir. Veriler yedi ayrı ildeki toplam 10 üniversitenin 3. ve 4. sınıflarındaki 728 ilköğretim matematik öğretmen adayından araştırmacılar tarafından geliştirilen hazır bulunuşluk ölçeğiyle toplanmış ve betimsel ve çıkarımsal istatistiksel yönteml...
Kimya öğretmen adaylarının kimya bilgilerini kullanarak günlük hayat olaylarını açıklama düzeyleri
Ekiz Kıran, Betül; Kutucu, Elif Selcan; Kılınç, Selçuk; Soysal, Ceren; Boz, Yezdan (null; 2016-09-30)
Öğrencilerin okulda öğrendikleri fen kavramlarını gündelik hayat ile ilişkilendirmeleri, öğrencilerin bu kavramları daha kalıcı öğrenmelerine ve gündelik yaşantılarında karşılaştıkları problemlere mantıksal çözüm üretmelerine olanak sağlar. Bu çalışmanın amacı geleceğin öğretmenleri olan kimya öğretmen adaylarının gündelik hayatta karşılaştığımız olayları kimya bilgilerini kullanarak açıklama düzeylerini tespit etmektir. Çalışmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. 4.sınıf kimya öğretmenliği öğre...
Matematik öğretmen eğitimcisi yeterlikleri: öğretmenlerin, doktora öğrencilerinin ve öğretmen eğitimcilerinin öncelikleri
Erbaş, Ayhan Kürşat; Kol, Murat; Çetinkaya, Bülent (null; 2017-05-14)
Problem Durumu Teknolojinin hızlı gelişimi ve bilimsel bilginin katlanarak artması toplumsal dinamiklerin, ihtiyaçların ve bireylerde olması gerektiği düşünülen niteliklerin değişmesine neden olmuştur. Esnek ve üretici düşünme, bulduğu çözümü gelecekte nerede kullanacağına dair öngörüye sahip olma, problem çözme, muhakeme etme, disiplinler arası bir yapı ile matematiksel düşünme gibi özellikler sahip olunması beklenen niteliklerin başında gelmektedir. Beklentilerdeki bu değişimler, okullarda verilen matemat...
Okul öncesinde süreç odaklı FeTeMM eğitimi: Öğretmen görüşleri
Sadık, Olgun (2019-12-01)
Bu çalıĢmada, kuramsal bir çerçeve kullanılarak okul öncesi öğretmenlerine uygulanan süreç odaklı bir FeTeMM mesleki eğitim semineri hakkında katılımcı öğretmen görüĢlerinin tespit edilmesi amaçlanmıĢtır. Yapılan çalıĢmada nitel araĢtırma tasarımı kullanılmıĢ ve açık uçlu soruların yer aldığı durum tespiti ve eğitim sonrası öğretmen görüĢlerinin sorulduğu iki adet anket uygulanmıĢtır. Elde edilen veriler tematik analiz metodu kullanılarak analiz edilmiĢtir. Elde edilen veriler doğrultusunda ortaya çıkan bul...
Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları
Öztekin, Ceren; Çapa Aydın, Yeşim; Yılmaz Tüzün, Özgül (2000-01-01)
Bu çalışmanın amacı, biyoloji öğretmen adayları- nın biyolojinin temel konularındaki kavram yanılgılarını saptamak ve bu kavram yanılgılarının nedenlerini biyoloji eğitimi alanındaki öğretim üyeleri ile görüşerek belirlemektir. Bu araştırınada, 33 sorudan oluşan Genel Biyoloji Kavram Yanılgısı Testi geliştirilmiş ve 186 biyoloji öğretmen adayına uygulanmıştır. Test; ekoloji, bitki biyolojisi, sindirim sistemi, solunum, boşaitım sistemi, enzim, osmoz ve difüzyon, hücre bölünmesi, sınıflandırma ve besin ağı g...
Citation Formats
I. G. Kaçar, Kritik Olay İncelemesinin İngilizce Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimine ve Kimlik Oluşumuna Katkısı. 2018, p. 856.