Vaka Analizi: Bir Metro İstasyonu Viyadük Geçiş Projesinin Sismik Zemin - Kazikli Radye Temel Etkileşimi Değerlendirmesi

2017-10-13
Bu çalışma bir metro viyadük projesi için tasarlanan viyadük ayaklarının, kazıklı radye temel sisteminin deprem yükleri altında temel zemini ile etkileşiminin belirlenmesini amaçlamaktadır. Bildiri kapsamında öncelikle mevcut jeoteknik ve jeofizik verilerin özeti ile analizlere esas idealize zemin profili sunulacaktır. Müteakiben, sayısal modelleme çalışmasının detayları ve sonuçları sıralanacaktır. Sayısal modellemede üst yapı ile temel sistemini ayrıştırılmış analizleri sonrası sonuçların bütünleştirilmesi prensibine dayalı alt-sistem yönteminin kullanılması benimsenmiştir. Bu yöntem ile baret kazıklara 1000 yıllık tekerrür süreli tasarım depremi sonucu etkiyecek tesirler saptanmıştır. Bu amaca yönelik olarak 1 boyutlu (1-B) serbest saha analizleri kapsamında, DeepSoil yazılımı kullanılarak her ayakta 7 farklı deprem kaydının birbirine dik 2 yönü için ayrı ayrı olmak üzere toplam 14 serbest saha sismik tepki analizleri gerçekleştirilerek serbest saha davranışı belirlenmiştir. Kazık tesirlerini belirlemek için sonlu elemanlar yazılımı kullanılarak temel ve baret kazıkları 6 aks için ayrı ayrı modellenmiştir. Çerçeve analiz yöntemi kullanılarak, sonlu elemanlar modelinde, serbest saha analizinden elde edilen deplasmanları yakalamak üzere yarı statik analiz yöntemi kullanılarak eşdeğer ivme etki ettirilerek kazık zemin etkileşimi sonucunda oluşan tesirlerin hesaplanması amaçlanmıştır. Son aşamada ise üstyapı ve altyapının birlikte etkileştiği global modelde zemin - kazık altsisteminin davranışını modellemek için gerekli olan kinematik rijitlik matrisi geliştirilmiştir. Kinematik rijitlik matrisinin elde edilmesinde RocScience-RS3 yazılımı kullanılarak 3 boyutlu analizler gerçekleştirilmiştir. Bu bildiri kapsamında 6 aks arasında en kritik tesirlerin gözlendiği 6. aks (adv-07) sonuçları sunulacaktır.
4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı

Suggestions

Vaka Analizi: Bir Hafif Rayli Sistemi İlave Araçlara Ait Depolama Tesisinin Geoteknik Değerlendirmesi
Çetin, Kemal Önder; Can, Gizem; Ilgaç, Makbule (null; 2017-10-20)
In this study, it is aimed to improve the performance of an existing deep excavation design of a light rail system storage facility subjected to static and dynamic loading. In this context, considering the variation of soil properties along the storage site, 6 critical cross-sections were chosen and idealized soil profiles and geotechnical design input parameters were developed. The results of 2-D finite element analyses showed that forces on diaphragm walls and box sections exc...
Prefabrike betonarme yapı birleşimlerinin deprem davranışı
Ersoy, Uğur; Tankut, Tuğrul; Özcebe, Güney(1995)
Bu çalışmanın amacı, ülkemizde kullanılmakta olan, moment transfer edebilen prefabrike kiriş-kolon bileşimlerinin deprem dayanımını saptamak, gerekirse bağlantı detaylarını geliştirerek depreme dayanıklı prefabrike sistemlerin oluşumuna katkıda bulunmaktı. Bu tür birleşimlerin deprem dayanımını saptamanın tek yolu, sözkonusu birleşimlerin depremi benzeştiren yükler altında laboratuvarda denenmesidir. ODTÜ İnşaat Müh. BIm., Yapı Mekaniği Laboratuvannda geliştirilen bir deney düzeneği ile ülkemizde yaygın ola...
Tane Boyutu Optimizasyonunun Lif Donatılı Yüksek Performanslı Çimentolu Kompozitlerin Mekanik Ve Kendiliginden Iyilesme Davranısına Etkisi
Keskin, Bahadır Süleyman; Keskin, Kasap Özlem(2019)
Tasarlanmıs Çimentolu Kompozitler (TÇK) tasarımlarından kaynaklanan çoklu mikroçatlaklanma davranısları ve bünyelerinde bulunan yüksek miktardaki baglayıcılar sayesindekendiliginden iyilesme özelligine sahip yüksek performanslı lif donatılı çimentolukompozitlerdir. Ancak bu kompozitler tasarımları geregi özel malzemeler ve belirli karısımoranlarında üretilebilmektedir. Bu projenin amacı tane boyutu optimizasyonu yöntemi ile TÇKtasarımı yapmaktır. Proje kapsamında literatürdeki TÇK tasarımları referans olara...
İç Basınçlı Beton Tünellerde Betonarme Kaplama Davranışının Yenilikçi Deneysel ve Sayısal Yaklaşımlar ile İrdelenerek Tasarım Aracı Oluşturulması
Başarır, Hakan; Tuncay, Kağan; Arıcı, Yalın; Yaman, İsmail Özgür; Binici, Barış; Canbay, Erdem(2019)
Proje kapsamında, iç basınçlı betonarme tünellerin davranısının incelenmesi çok yönlü birarastırma programı ile incelenmistir. Iç basınçlı tünel analiz ve tasarımına yönelik literatürdebuldugumuz tüm çalısmalar sayısal veya teoriktir. Projenin ilk ayagında iç basınçlı tüneldavranısının laboratuvar ortamında deneysel olarak incelenmesine olanak veren yenilikçi birdeneysel kurulumu gelistirilmistir. Bu kurulum saha gerilimlerinin gerçekçi bir sekildelaboratuvar ortamında olusturulmasına imkan vermektedir. Bu ...
Çelik Yapılarda Yarı-Rijit Bağlantıların Doğrusal Olmayan Davranışının Modellenmesi ve Üç Boyutlu Yapısal Çözümlemelere Olan Etkisinin Araştırılması
Karakaş, Zafer; Tasbahjı, Tayseer; Özel, Fırat Halil; Sarıtaş, Afşin(2016)
Bu proje kapsamında, yarı-rijit bağlantılı çelik çerçeve yapı sistemlerinde, doğrusal ve doğrusal olmayan analizler yürütülebilmesi için bir çerçeve elemanı geliştirilmiştir. Geliştirilen eleman Timoshenko kiriş teorisine dayanmakta, kolon ve kiriş elemanları boyunca I-kesitlerde oluşan kesme deformasyonlarını yakalanabilmektedir. Elemanın formülasyonu kuvvet-bazlı fonksiyonlar kullanmasıyla doğrusal olmayan davranışlar altında da gerçekçi sonuçlar sunabilmektedir. Geliştirilen elemanla kolon ve kirişler bo...
Citation Formats
K. Ö. Çetin, M. Ilgaç, and G. Can, “Vaka Analizi: Bir Metro İstasyonu Viyadük Geçiş Projesinin Sismik Zemin - Kazikli Radye Temel Etkileşimi Değerlendirmesi,” presented at the 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskisehir, TURKEY, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79690.