Japonya Pazarı ile Türkiye Karadeniz arasındaki Küresel-Kırsal Bağlantı: Rapana Venosa’nın Metalaşma Süreci Vaka Analizi

2018-11-01
Rapana venosa (damarlı rapa deniz salyangozu) Türkiye’de tüketilmeyen ancak Japonya’ya son yirmi beş yıldır ihraç edilen deniz ürünüdür. Bu çalışma, daha önce Japonya’da da tüketilmeyen deniz salyangozunun metalaşma sürecini ve üretim zincirini sosyolojik açıdan incelemektedir. Araştırma keşifseldir; veriler, döküman incelemesi, Sinop ve Samsun’da bulunan balık işleme fabrikalarında katılımcı olmayan gözlem ve fabrika sahipleri ve Tokyo’daki firma yöneticileriyle yapılan mülakatlar yoluyla toplanmıştır. Çalışma, küresel bağlantılar ve eşitsizliklerin son derece karmaşık hale geldiği yenidünya düzeninde, deniz salyangozu ticaretinin Türkiye’deki yoksul üreticiyi Japonya’daki yoksul tüketiciye nasıl bağladığını irdelemektedir.
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

Suggestions

Karadeniz’in Yüzey Suyu Sıcaklığı’ndaki Yakın Zamanlı Isınma Eğilimlerinin Uzaktan Algılama İle Çıkarımı
Akpınar, Anıl; Fach, Bettina A; Arkın, Şadi Sinan; Oğuz, Temel; Salihoğlu, Barış (2016-01-01)
Birçok çalışma, Karadeniz’de dahil olmak üzere, bütün dünyada Deniz Yüzey Sıcaklıklarının (DYS) arttığını göstermektedir. DYS’lerin soğuk su oluşumu, karışım olayları ve Karadeniz’in genel akıntı sistemi üzerinde kritik bir rolü vardır. Dolayısıyla da ekosistemin işleyişi ve biojeokimyasal döngüler üzerinde de muhtemel etki oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Karadeniz’in ısınma trendleri (eğilimleri) DYS verileri kullanılarak incelenmiştir.1982-2012 zaman aralığı için günlük olarak DYS veri...
Karadeniz’de Pelajik Larva Yayılım Modellemesi : Ekolojik Bağlantısallığın Mevsimsel Ve Yıllararası Değişkenliği
Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Salihoğlu, Barış (2016-07-15)
Yayılımpelajik balık populasyonlarının çoğunda, henüz aktif yüzme yetisine sahip olmadıkları erken evrelerde, özellikle larval dönemde, deniz akıntıları tarafından yatay taşınım(adveksiyon) yoluyla gerçekleştirilir. Bu nedenle geniş-ölçekli sirkülasyon kaynaklı yataytaşınım, erken yaşam evrelerinde ve sonrasındaki populasyon başarısı ve devamlılığındaki etkisiyle, yayılımınyönü ve boyutunu belirlemede güçlü bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, bölgeler arasındaki canlı takasının(ekolojik ba...
Karadeniz salyangozu meta zinciri ve küresel yerel bağlantı
Him, Miki; Hoşgör, Hatice Ayşe (null; 2016-12-03)
Bu çalışmada Rapana venosa (rapa deniz salyangozu) nun nasıl metalaştığını ve deniz salyangozu metalaşmasının Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde yaşayan kırsal toplumu nasıl Japonya pazarına bağladığı araştırılmıştır. Rapa deniz salyangozu Türkiye’den Japonya başta olmak üzere uzak doğu ülkelerine yirmi beş yıldır ihraç edilen bir deniz ürünüdür. Aslında, bu salyangoz Karadeniz’e özgün bir deniz canlı türü değildir ve Türkiye’de tüketilmemektedir. Ayrıca, yakın zamana kadar, Japonya’da da tüketilen bir ürün d...
Bird and butterfly composition and abundance at two different habitats in Kayseri, Turkey
Karaçetin, Evrim; Bilgin. C. Can; Department of Biology (2002)
Türkiye kelebekler açısından çok zengin olmasına rağmen çalışmalar feunistik ya da taksonomik boyuttadır. Bu çalışma ile amaçlanan ise, Kayseri'de iki farkb habitatta kuş ve kelebek komitelerinin tanımlanması ve karşılaştırılmasıdır. Çalışmanın ana amaçlan, kelebek ve kuş kompozisyonunu çalışılan dört alanda tanımlamak, habitatları kominiteler bazında karşılaştırmak ve çalışma zamanı içerisinde kominitelerdeki değişiklikleri ortaya çıkartmaktır. Bu çalışma göstermiştir ki, çayır ve vadiden oluşan dört çalış...
İstanbul Boğazi yoluyla Marmara ve Karadeniz arasında kimyasal alışverişler ve artan besin tuzu girdilerinin iki tabakalı marmara kimyasal özelliklerine etkisi
Tuğrul, Süleyman; Yüksek, Ahsen; Altıok, Hüsne; Okuş, Erdoğan (null; 2016-06-03)
İki tabakalı ekosisteme sahip olan Marmara Denizi’nin temel fiziksel ve biyokimyasal oşinografik özellikleri ve su kalitesi, Türk Boğazları Sistemi (TSS) içindeki iki tabakalı akıntı rejimince belirlenir. Büyük nehirlerin taşıdığı kimyasallar ile son yıllarda sürekli kirlenen Karadeniz’in kuzeybatı (NW) kıta sahalığındaki az tuzlu suları, İstanbul Boğazı üst akıntısı yoluyla, büyük miktarlarda besin tuzları (N, P) yükleri, Marmara’ya taşınmaktadır. Marmara’da gelişen yoğun ötrofikasyon sonucu, fotosenteze d...
Citation Formats
M. Him and H. A. Hoşgör, “Japonya Pazarı ile Türkiye Karadeniz arasındaki Küresel-Kırsal Bağlantı: Rapana Venosa’nın Metalaşma Süreci Vaka Analizi,” Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, pp. 285–316, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosars/issue/40017/476167.