Japonya Pazarı ile Türkiye Karadeniz arasındaki Küresel-Kırsal Bağlantı: Rapana Venosa’nın Metalaşma Süreci Vaka Analizi

2018-11-01
Rapana venosa (damarlı rapa deniz salyangozu) Türkiye’de tüketilmeyen ancak Japonya’ya son yirmi beş yıldır ihraç edilen deniz ürünüdür. Bu çalışma, daha önce Japonya’da da tüketilmeyen deniz salyangozunun metalaşma sürecini ve üretim zincirini sosyolojik açıdan incelemektedir. Araştırma keşifseldir; veriler, döküman incelemesi, Sinop ve Samsun’da bulunan balık işleme fabrikalarında katılımcı olmayan gözlem ve fabrika sahipleri ve Tokyo’daki firma yöneticileriyle yapılan mülakatlar yoluyla toplanmıştır. Çalışma, küresel bağlantılar ve eşitsizliklerin son derece karmaşık hale geldiği yenidünya düzeninde, deniz salyangozu ticaretinin Türkiye’deki yoksul üreticiyi Japonya’daki yoksul tüketiciye nasıl bağladığını irdelemektedir.
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

Suggestions

Karadeniz’in Yüzey Suyu Sıcaklığı’ndaki Yakın Zamanlı Isınma Eğilimlerinin Uzaktan Algılama İle Çıkarımı
Akpınar, Anıl; Fach, Bettina A; Arkın, Şadi Sinan; Oğuz, Temel; Salihoğlu, Barış (2016-01-01)
Birçok çalışma, Karadeniz’de dahil olmak üzere, bütün dünyada Deniz Yüzey Sıcaklıklarının (DYS) arttığını göstermektedir. DYS’lerin soğuk su oluşumu, karışım olayları ve Karadeniz’in genel akıntı sistemi üzerinde kritik bir rolü vardır. Dolayısıyla da ekosistemin işleyişi ve biojeokimyasal döngüler üzerinde de muhtemel etki oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Karadeniz’in ısınma trendleri (eğilimleri) DYS verileri kullanılarak incelenmiştir.1982-2012 zaman aralığı için günlük olarak DYS veri...
Karadeniz’de Pelajik Larva Yayılım Modellemesi : Ekolojik Bağlantısallığın Mevsimsel Ve Yıllararası Değişkenliği
Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Salihoğlu, Barış (2016-07-15)
Yayılımpelajik balık populasyonlarının çoğunda, henüz aktif yüzme yetisine sahip olmadıkları erken evrelerde, özellikle larval dönemde, deniz akıntıları tarafından yatay taşınım(adveksiyon) yoluyla gerçekleştirilir. Bu nedenle geniş-ölçekli sirkülasyon kaynaklı yataytaşınım, erken yaşam evrelerinde ve sonrasındaki populasyon başarısı ve devamlılığındaki etkisiyle, yayılımınyönü ve boyutunu belirlemede güçlü bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, bölgeler arasındaki canlı takasının(ekolojik ba...
Bird and butterfly composition and abundance at two different habitats in Kayseri, Turkey
Karaçetin, Evrim; Bilgin. C. Can; Department of Biology (2002)
Türkiye kelebekler açısından çok zengin olmasına rağmen çalışmalar feunistik ya da taksonomik boyuttadır. Bu çalışma ile amaçlanan ise, Kayseri'de iki farkb habitatta kuş ve kelebek komitelerinin tanımlanması ve karşılaştırılmasıdır. Çalışmanın ana amaçlan, kelebek ve kuş kompozisyonunu çalışılan dört alanda tanımlamak, habitatları kominiteler bazında karşılaştırmak ve çalışma zamanı içerisinde kominitelerdeki değişiklikleri ortaya çıkartmaktır. Bu çalışma göstermiştir ki, çayır ve vadiden oluşan dört çalış...
Bir Kimlik İnşası Olarak Ulus-Devlet Yurttaşlığı ve Yurttaşlık Kavramının Dönüşümü
TISOĞLU KAYA, SEÇİL; KAYA, KADİR YÜCEL; Çağıltay, Kürşat (2018-04-01)
Bu çalışma ulus-devlet yurttaşlığından, küresel yurttaşlığa yurttaşlık olgusunun evrimi ile ilgilidir. Yurttaşlık olgusunun tarihsel süreç içerisinde nasıl tanımlandığı ve yurttaşlığı belirleyen ölçütlerin ne olduğu ve günümüze kadar uğradığı değişimler ele alınmıştır. Çalışma, yurttaşlığın tarihsel gelişimi içerisindeki kuramsal yaklaşımları, Dünya yurttaşlığı ile küresel yurttaşlık arasındaki farkları ele alarak, ulus-devletin yapısal ve niteliksel özellikleri ve ulus-devlet yurttaşlığının öncülleri olan ...
Yeşil Deniz Kaplumbağası, İribaşlı Deniz Kaplumbağası ve Nil Nehir Kaplumbağasının Kuzey-Doğu Akdeniz Popülasyonlarının R35 Intron gen bölgesi kullanılarak incelenmesi
Özkan, Korhan; Karahan, Arzu; Zenginer Yılmaz, Arife; Karahan, Arzu; Kıdeyş, Ahmet Erkan(2018-12-31)
Yeşil Deniz Kaplumbağası, İribaşlı Deniz Kaplumbağası ve Nil Nehir Kaplumbağası doğu Akdenizde üreyen ve nesilleri tehlike altında olan canlılardır. Bu nedenle bu canlıların evrimsel geçmişleri ve popülasyon yapılarının anlaşılması çok önemlidir. Bu türler ile ilgili daha önce yapılmış genetik çalışmalar bu türlerin Akdeniz popülasyonlarının küresel popülasyonlarından farklılaşmış olduğunu işaret etmektedir. Ancak bu çalışmaların çoğu sınırlı sayıda gen bölgesi kullanılarak y...
Citation Formats
M. Him and H. A. Hoşgör, “Japonya Pazarı ile Türkiye Karadeniz arasındaki Küresel-Kırsal Bağlantı: Rapana Venosa’nın Metalaşma Süreci Vaka Analizi,” Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, pp. 285–316, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosars/issue/40017/476167.