Kıyı Alanlarının Bulanık Mantık Yöntemiyle Değerlendirilmesi için Açık Kaynak Kodlu Hesaplama Aracı Geliştirilmesi

Download
2018-11-03
Ergin, Ayşen
Güler, Hasan Gökhan
“Kıyı Alanları Doğal Yapı ve İnsan Kullanımı Değerlendirilmesi, KADYİKD” (Coastal Scenic Evaluation System, CSES) kıyı alanlarının bilimsel olarak nitel değerlendilmesinde bulanık mantık yönteminin dünyada ilk kez kullanıldığı bir matematiksel modeldir (Ergin vd., 2004; Ergin, 2018). Kıyı alanlarında doğal yapı ve insan kullanımının bu model kullanılarak değerlendirilmesi için Türkiye, İngiltere, Malta, Avustralya, İrlanda, ABD, Yeni Zelanda ve Japonya kıyı-deniz mühendisliği anabilim dalı akademisyenleri ve uzmanlarının ortak çalışması ile 26 kıyı parametresi seçilmiştir. Parametreleri değerlendirmek üzere gene bir ilk olarak Türkiye, İngiltere, Malta ve Hırvatistan’da yapılan halk algılama anketleri uygulanmıştır. KADYİKD modelinde, kıyı alanlarına ilişkin görsel bulgular 26 kıyı parametre için puanlanmakta, parametrelerin ağırlıklı ortalamaları kullanılarak bulanık mantık yöntemi (BMY) ile değerlendirilmekte ve çalışma yapılan kıyı alanı için bir ‘Değerlendirme Katsayısı (D)’ hesaplanmaktadır. ‘Değerlendirme Katsayısı (D)’ ise kıyı alanlarının beş ayrı sınıfa göre sınıflandırılmasında sayısal bir ölçüt olarak kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, KADYİKD matematik modeli MATLAB ortamında tekrar yazılarak “açık kaynak kodlu” olarak bir websitesi aracılığıyla kullanıma açılmış ve Çıralı, Olimpos’ta yapılan örnek bir çalışmayla test edilmiştir.
"Kıyı Alanlarının Bulanık Mantık Yöntemiyle Değerlendirilmesi için Açık Kaynak Kodlu Hesaplama Aracı Geliştirilmesi", İMO 9. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Adana, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018

Suggestions

Kıyı Boyu Akıntılarının Sayısal Modellenmesi
Baykal, Cüneyt; Ergin, Ayşen; Güler, Işıkhan (2011-11-23)
Bu bildiride farklı laboratuvar ve saha ölçümleri için yakın kıyı bölgesinde, rüzgar dalgaları etkisinde oluşan kıyı boyu akıntı hızlarının ve ortalama deniz seviyesinin lineer olmayan sığ su denklemlerinin yarı zaman adımlı Lax-Wendroff yöntemi kullanılarak elde edilen sayısal çözüm sonuçları ölçümlerle karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Yapılan karşılaştırmalarda yakın kıyı akıntı hızlarının ve ortalama deniz seviyesinin ölçümlere yakın bir şekilde elde edilebilmesi için sığ su denklemlerinin çözümünde g...
Orta Ölçekli Parkların Mikro İklimsel Etki Alanlarının Araştırılması: Gezi Parkı, Maçka Parkı Ve Serencebey Parkı Örneği
Kuşçu Şimşek, Çağdaş (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-8-10)
Sürdürülebilir kent yönetiminde önemi gün geçtikçe artan park alanlarının biyofiziksel özellikleri, kentsel iklimin iyileşmesinde önemli yer tutmaktadır. Özellikle ağaçların yoğun olarak bulunduğu park alanları; havanın serinletilmesi, bağıl neminin artışı, temiz hava temini, havanın filtrelenmesi, gürültünün emilmesi, oksijen üretimi gibi görevleri ile sera etkisinin azaltılması ve enerji tasarrufunun sağlanmasına da katkıda bulunmaktadırlar. Bu makalede, benzer yapıya sahip 3 orta ölçekli parkın çevresiyl...
KKTC Girne Kıyısı Fiziksel ve Biyojeokimyal Oşinografik Zaman Serisi Çalışmaları
Deliceırmak,deliceırmak, Çağrı,çağrı; Fuller,fuller, Wayne,wayne; Sancak, Serkan; Özsoy, Murat; Maviş,maviş,maviş, Merdiye,merdiye,merdiye; Refiker, Hürmüs; Örek, Hasan; Örek, Yeşim; Tezcan, Devrim; Serakıncı, Nedime; Salihoğlu, Ilkay (2018-05-09)
Kıyısal ekosistem üzerindeki doğal ve insan kaynaklı muhtemel etkilerin ve denizsel dinamiklerin açıklanabilmesine yardımcı olmak amacı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne (KKTC) açıklarında enlem/boylamı 35 21.577K/033 17.703D ve 35 76.218K/033 17.283D olan iki istasyonda yaklaşık üç yıl süreli aylık ÇOK DİSİPLİNLİ deniz çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışma, TUBİTAK tarafından desteklenen 114Y139 Kod No’lu proje kapsamında ve ilk kez KKTC bandıralı, R/V TEAL Jr adlı araştırma teknesi ile yürütülmü...
Kıyısal Sularda Su Kalitesi Parametrelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Burak, Zinet Selmin; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Yıldırım, Pelin; Hapoğlu, Hale; Karasu Benli, Aysel Çağlan; Balas, Lale; Altındağ, Ahmet(2017-06-01)
Bu proje kapsamında kapalı kıyısal sularda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik kalite parametrelerinin ölçümlenmesi, cografi bilgi sistemi(CBS) destekli internet üzerinden erisimli bir su kalitesi yönetimi veri sisteminin hazırlanması, kıyısal su kalitesinin sınıflandırılması ve trofik seviyesinin belirlenmesi çalısmaları yürütülmüstür. Çalısma alanı olarak Fethiye Iç Körfezi kıyısal suları seçilmistir. Fethiye Meteoroloji Istasyonundan temin edilen, 1970-2016 yılları arası saatlik rüzgâr verileri ve ECMWF...
Kentsel Dokuların Dolaşım Sistemlerinin İşleyişindeki Rolü
Zorlu, Fikret (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2008)
Ulaşım planlaması ve kentsel tasarım yazınında kentsel dokuların tasarımı, oluşumu ve özellikleri konusunda yaygın çalışmalar bulunmasına rağmen, yol ağlarının kentsel trafiğin işleyişi üzerindeki etkilerini inceleyen az sayıda çalışma vardır (1). Bu çalışmada kentsel dokular ile ulaşım sistemleri arasındaki ilişki irdelenmektedir. Bunun için kentsel tasarım yazınında tanımlanmış bazı temel dokulardan yola çıkılarak kavramsal yol ağları oluşturulmakta ve bu yol ağlarının öngörülen bazı yolculuk istem...
Citation Formats
A. Ergin and H. G. Güler, “Kıyı Alanlarının Bulanık Mantık Yöntemiyle Değerlendirilmesi için Açık Kaynak Kodlu Hesaplama Aracı Geliştirilmesi,” presented at the “Kıyı Alanlarının Bulanık Mantık Yöntemiyle Değerlendirilmesi için Açık Kaynak Kodlu Hesaplama Aracı Geliştirilmesi”, İMO 9. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Adana, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, Adana, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82403.