Department of Psychology

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Publication (1454)
Thesis (401)
Project (57)
Open Course (3)
Patent (1)

Has File(s)
No (1143)
Yes (773)

Author
Özkan, Türker (143)
Gençöz, Tülin (116)
Kazak Berument, Sibel (116)
Şahin Acar, Başak (90)
Sakallı, Nuray (83)

Subject
Psychology M.S. thesis (202)
Psychology Phd thesis (82)
General Psychology (79)
Social Psychology (49)
Psychology. (48)

Date Issued
1986 - 1989 (26)
1990 - 1999 (80)
2000 - 2009 (363)
2010 - 2019 (969)
2020 - 2024 (477)

Item Type
Journal Article (891)
Conference Paper (285)
Master Thesis (275)
Ph.D. Thesis (126)
Book Chapter (73)

Recent Submissions

MAD-DAX: Anger and driver behaviours on the road
Öztürk, İbrahim; Bıçaksız, Pınar; Üzümcüoğlu, Yeşim; Özkan, Türker (2024-04-01)
Anger is a common emotion in everyday life, and in the context of driving, the experience of greater anger has been positively associated with aggressive behaviour, near-misses and crashes. Although the effect of anger on ...
Psikotik Yapı, Baba İşlevi ve Lacanyen Kavramsallaştırma
Yaka, Ali İhsan (2024-1-31)
Bu çalışmada genel olarak psikozun teşhis ve tedavi yöntemiyle ilgili on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru gelişen ve global düzeyde etkili olan biyomedikal yönelimli yaklaşım ile Freud’un baba kompleksi üzerinden açıklad...
The Issues with Psychoanalytic Supervision in Clinical Psychology: Evaluations, Criticisms, and Recommendations
Aktaş, Dilan; Kartal, Fatoş; Gençöz, Faruk (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2024-1-31)
The present article aimed to provide a theoretical overview of supervisor training. Accordingly, first, the conceptualization of supervision was critically examined. Then, the current state of supervisor training as a gene...
Şizofreni Hastalarında Sanat Terapisi Programının Hastalık Belirti Düzeylerine Etkisi
Demir, Volkan; Hızlı Sayar, Gökben (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2024-1-31)
Bu çalışmanın amacı, sanatla terapi programının şizofreni tanısı almış bireylerde hastalık belirti düzeyleri üzerindeki etkililiğinin incelenmesidir. Çalışmaya katılan 29-65 yaş aralığındaki 10 şizofreni tanısı almış erkek...
Development of the Disordered Eating Scale for Adolescents Aged 14-18
Kermen, Umut; Ümmet, Durmuş (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2024-1-31)
This study aimed to develop a scale for evaluating disordered eating attitudes and behaviors among adolescents aged 14 to 18. The scale’s factor structure was examined with a total of 1379 participants, revealing 14 items ...
The Mediator Role of Empathy and Emotional Intelligence in the Relationship between Alexithymia and Emotional Expression Styles
Yılmaz, Yavuz; Uzun Çiçek, Ayla; Kanak, Mehmet; Bahadır, Erdi; Gültürk, Esra (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2024-1-31)
Although there are studies on the effect of alexithymia on expressed emotion, emotion expression in people with alexithymia was not specifically examined. This study aimed to investigate the relationship between alexithymi...
Psikologların Depresif Belirtileri ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: İş Doyumunun Aracı Rolü
Karagülmez, Kadriye; Çıvgın, Umut (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2024-1-31)
Bu çalışmanın amacı psikologların depresif belirti, tükenmişlik ve iş doyum düzeylerinin incelenmesi ve psikologlardaki tükenmişliğin yordayıcılarının belirlenmesidir. Kamu kurumlarında veya özel kurumlarda görev alan topl...
Tutunamayanlar Romanı Üzerine Lacanyen Psikanaliz Perspektifinden Bir İnceleme
Türk Kıvanç, Deniz; Karaş, Hakan (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2024-1-31)
Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar romanı çok katmanlı yapısı ve anlatımı ile postmodern bir yapıttır. Romanın temel sorunsalını, toplum içinde kendini var edemeyen, toplumsal söylemle ve toplumun dayattığı öğretiler ile uyum sağ...
Benlik Farklılıkları ve Psikolojik Sıkıntılar Arasındaki İlişkide Savunma Biçimlerinin Rolü
Ülbe, Selva; Gençöz, Tülin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2024-1-31)
Benlik farklılıkları teorisine göre, gerçek, ideal ve zaruri benlikleri arasındaki tutarsızlıklar, insanları psikolojik sıkıntılar yaşamaya karşı savunmasız hale getirmektedir. Psikanalitik bakış açısına göre ise, arzu edi...
Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Çevrim İçi Yürütülen Bilişsel ve Davranışçı Terapi: Bir Olgu Sunumu
Zereyalp, Mekselina; Kurtoğlu, Mustafa Batuhan; Boz, Canahmet (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2024-1-31)
Bu çalışma yaygın anksiyete bozukluğunda bilişsel ve davranışçı terapi müdahalelerinin çevrim içi ortamda uygulandığı ve bu müdahalelerin etkinliğinin bir vaka özelinde değerlendirildiği bir olgu sunumu çalışmasıdır. Bu ça...
A qualitative study on transportation experiences of public transport users in Türkiye during the COVID-19 pandemic
Yılmaz, Şerife; Fındık, Gizem; Öz, Bahar (2024-01-01)
Due to the COVID-19 outbreak, people refrained from crowded places; public transport is one of them. The need for movement was restricted as part of governmental precautions. However, some people continue to go to workplac...
Exploring the relationship between traffic resilience and driver behaviors through traffic climate
Öztürk, İbrahim; Tümer, Ece; Öz, Bahar (2024-01-01)
Traffic safety culture and climate have emerged as an integral part of road safety policy and practice in recent decades, resulting in an emphasis on a holistic approach to road safety through systems thinking. The aim of ...
Preferred level of vehicle automation: How technology adoption, knowledge, and personality affect automation preference in Türkiye and Sweden
Öztürk, İbrahim; Wallén Warner, Henriette; Özkan, Türker (2024-01-01)
The acceptance of automated vehicles and advanced vehicle technologies by users is subject to different human factors variables. Personality, technology adoption, and prior previous knowledge about the systems have been si...
İşaret Dili Ediniminde Multimodal Faktörler
Karadöller Astarlıoğlu, Dilay Zeynep (2023-12-17)
Psychometric properties of the Hogg Eco-Anxiety Scale (HEAS-13) and the prediction of pro-environmental behavior
Türkarslan, Kutlu Kağan; KOZAK, EKİN DOĞA; YILDIRIM, Jülide Ceren (2023-12-01)
Objectives: Eco-anxiety, a novel conceptualization of anxiety in relation to ecological problems, has become a significant subject of interest in psychology. The Hogg Eco-Anxiety Scale (HEAS-13) is a recently developed, va...
Object Focus and Preschoolers’ Relational Reasoning
Esmer, Şerefcan; Turan, Eylül; Karadöller Astarlıoğlu, Dilay Zeynep; GÖKSUN YÖRÜK, TİLBE (2023-12-01)
THE ROLE OF HAPTIC MATERIAL PERCEPTION IN NAMING THE EXPLORATORY PROCEDURES
Yıldız, Gamze; Dövencioğlu, Nahide Dicle (2023-12-01)
Recent studies have shown that the perception of softness in humans goes far beyond the soft-hard axis and can be dened perceptually in multiple dimensions. Perceptual dimensions of softness have been listed as surface so...
YAŞLI YETİŞKİNLERDE SPİRİTÜELLİK VE DİNDARLIK BİLGELİK-PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ İLİŞKİSİ ÜZERİNDE DÜZENLEYİCİ ETKİYE SAHİP MİDİR? BİR TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Borhan, Nilsu; Bozo Özen, Özlem (2023-11-04)
It can be inferred from the previous aging research that wisdom, religiosity, spirituality, and psychological well-being are connected to each other. The current study tried to find out, whether there are significant assoc...
Tanı Bir Damgalama mı Yoksa Meşrulaştırma mı? Tıbbileştirme Söylemi ve Lacanyen Psikanalitik Teori Kapsamında Bir Tartışma
Baltacı, Sinem; Gençöz, Tülin; Sarı Demir, Sevda (ODTÜ, 2023-10-30)
Çok sayıda araştırma, psikolojik sıkıntılar yaşayan bireylerin genellikle çevreleri tarafından çeşitli ayrımcılık, önyargı ve damgalamaya maruz kaldıklarını ve bu nedenle sorunlarını sıklıkla gizleme eğiliminde olduklarını...
Ebeveynlik Biçimleri ve Sınırda Kişilik Arasındaki İlişkide Şema Alanları ve Duygu Düzenlemenin Aracı Rolü
Tetir, Deniz; Akın Sarı, Burçin (ODTÜ, 2023-10-30)
Bu çalışmada, algılanan ebeveynlik biçimleri ve sınırda kişilik örüntüsü arasındaki ilişkide erken dönem uyum bozucu şema alanları ve duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan analiz sonuç...
Citation Formats