Ziya Gökalp ve Türkçülük

2013-03-01
Ziya Gökalp erken cumhuriyet dönemi Türk milliyetçiliği kurucularının tanınmış simalarındandır. 1920’lerde Türkiye devletini kuranların geliştirdiği resmi ideolojiyi şekillendiren en etkili kaynak olarak pek çok kişi Gökalp’in Türkçülük ideolojisine işaret etmektedir. Gökalp’in Türkçülük ideolojisi, günümüzde Türk ulusal kimliğinin içeriğinin sorgulandığı sürece paralel olarak, resmi ideolojinin kaynaklarına dair yapılan tartışmaların bir parçası haline gelmiştir. Gökalp’in yazıları her zaman farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Bazıları onun Türkçülüğünün Türk etnisitesi üzerine temellendiğini (dışlayıcı) iddia ederken, diğerleri Türkiye’de yaşayan tüm etnik gruplara eşitlik sunan (dâhil edici) bir Türkçülük olduğunu iddia etmektedir. Bu çalışma, Gökalp’in milliyetçiliğinin Türk kültürü ve Türk ulusu vurgusuna rağmen Türk devletine sadakat ve aidiyet fikrini savunduğunu tartışmaktadır.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Suggestions

Workers' housing projects by Seyfi Arkan in the Zonguldak coalfield : a case of modernization in early republican Turkey
İmamoğlu, Bilge; Altan, Tomris Elvan; Department of History of Architecture (2003)
This thesis examines the two housing complex projects designed by the architect Seyfi Arkan between 1934 and 1937 for the mineworker in the Zonguldak coalfield. The two projects are analyzed with respect to both the modern Turkish architectural scene and the social and political history of the coalfield. Besides being strongly connected to the major issues and concepts of the modernization program of the Republic, the projects that Seyfi Arkan designed for the housing of the Zonguldak mineworker are also ca...
Banyo Pratikleri: Gündelik Hayat ve Tasarım Perspektifinden Bir İnceleme
Aytaç, Aysun; Timur Öğüt, Şebnem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalışma konutun önemli ama mahrem alanlarından biri olan, günümüz evsel banyo mekanının kullanım pratiklerini anlamaya yöneliktir. Çalışmanın banyoyu odağına almasının sebebi, banyo pratiklerinin kültürden fazlasıyla etkilenebilir olması ve bu durumun da o coğrafyaya özelleşmiş pratikleri besleyebilir olmasıdır. Çalışma, kullanıcılar ve banyo mekanı arasındaki karşılıklı ilişkiyi ve banyonun gündelik hayat rutinine nasıl dahil edildiğini ortaya çıkartır. Banyonun kullanımı ve deneyimi hakkında derinlemes...
Psikolojik danışma ve kültürel faktörler
Erdur Baker, Özgür (2007-09-01)
Ülkemizde de yaygın olarak kabul gören Batı kültürü kaynaklı psikolojik danışma kuram ve uygulamaları doğal olarak içinde geliştiği toplumun tarihsel gelişim sürecinde biçimlenmiş ve Batılı kuramcılar, varsayımlarına ister istemez kendi kültürlerinin değer yargılarını ve düşünüş tarzlarını yansıtmışlardır. Bu çalışmada Psikolojik danışmanlık alanının dayandığı kuramsal temeller, psikolojik danışma uygulamaları, danışan ve psikolojik danışman arasındaki terapötik ilişki konuları Kültürel ve Kültürlerarası Ps...
Tekeli ve İlkin’in İktisat Tarihçiliğinin niteliği
Kepenek, Yakup (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013-8-1)
Bu yazı, Tekeli-İlkin tarihçiliğinin niteliğini, onların önemli iktisat tarihi çalışmalarından biri olan devletçiliğin oluşumu örneğinde ele alıyor. Yazıda öncelikle bu ikilinin ortak iktisat tarihi çalışmalarının nesnel ve öznel koşullarına ve, ek olarak, 1960’ların ekonomik kalkınma isteği ile 1930’ların devletçiliğinin benzerliğine değiniliyor. Tekeli ve İlkinin çalışmasında, devletçilik öncesinin iktisat tarihi, devletçiliğin 1930’lardaki düşünsel kökenleri, sektörel politikalar ve sanayileşmenin öne çı...
Reuse Of Industrial Built Heritage For Residential Purposes In Manchester
Mengüşoğlu, Nuran (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-6-1)
Endüstri dönemi yapı mirasının yeniden kullanımı, İngiltere’de olduğu kadar dünyanın değişik yerlerinde birçok şehirde giderek yaygın hale gelmektedir. Bu olgu, özellikle hala devam etmekte olan kentsel dönüşüm ve kentsel sürdürülebilirlik kavramları çerçevesinde daha da önem kazanmıştır. Artık kullanılmayan, fonksiyonlarını yitirmiş ve terkedilmiş yapıların sayısal olarak çok olduğu kentler, bu konuda önlemler almaya çalışmaktadırlar. Bu yapıların özellikle kent çeper ve merkezlerinde terkedilmiş, içine gi...
Citation Formats
A. C. Tokluoğlu, “Ziya Gökalp ve Türkçülük,” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol. 68, no. 3, pp. 113–139, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/93876.