Adli amaçlı kimliklendirme ve paternite tayininde STR (Short Tandem Repeat) sistemlerinin kullanımı

1999-04-01
Salaçin, Serpil
Yüreğir, Güneş
Alper, Behnan
Kellece, Lale
Atila, Gülen
Aksoy, Kıymet
Altun, Ayşe
Adli Amaçlı Kimliklendirme ve Paternite Tayini konusunda gelişmiş ülkelerde yargı sistemine DNA Analizi düzeyinde bilgiler sunulurken, ülkemizde halen konvansiyonel yöntemler olarak bilinen kan grupları ve subgruplan ile polimorfik eritrosit enzimleri ve serum proteinlerinden yararlanılmaktadır. Oysa adaletin toplum bireylerine sağlıklı yansıyabilmesi için daha objektif ve güvenilirliği yüksek bilgilerin ortaya konmasına gereksinim vardır. Moleküler Biyolojideki son dönem, gelişmeleri Adli Bilimlere de yansımış ve DNA düzeyindeki analizler içinde STR sistemleri gündeme gelmiştir. Bu çalışmada Çukurova Yöresinde yaşayan 110 kişilik bir popülasyon örneğinde HümTHO1 lokusu allel frekansları saptanmıştır. HumTHO1 lokusunun bu yörede adli amaçlı kimliklendirme ve paternité araştırmalarında kullanılabilirliği istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar farklı popülasyon çalışma sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Kan örneklerinden filtre kağıtları üzerinde kan lekeleri oluşturulmuş, Chelex-100 ve Proteinaz K yöntemi kullanılarak DNA ekstraksiyonu gerçekleştirilmiştir. PCR Amplifikasyonu sonrasında PAGE ile HumTHOl lokus allellerinin separasyonu sağlanmıştır. Toplam 7 allel gözlenmiş, bu allellerin frekansları sırasıyla; 6=0.286, 7=0.159, 8=0.095, 9=0.268, 9.3=0.164, 10=0.023 ve 11=0.005 olarak saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar Hardy-Weinberg eşitliği ile uyumlu bulunmuştur. Çukurova yöresinde, HumTHO1 lokusunun heterozigosite oranı 0.7545, MEC değeri 0.57691, pD ise 0.91752 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre, HumTHO1 lokusunun Çukuova Yöresinde adli amaçlı kimliklendirme ve paternite araştırmalarında kullanılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.

Suggestions

Genetik Modifiye (gm) Mısırlarda Etiketleme Gereği "quantifikasyon"
Gültekin, Güzin Candan(2009-12-31)
Avrupa Birliğin (AB) de ve Japonya, Kore, Avusturalya gibi daha bir çok ülkede genetik modifiye organizma içeren gıda maddelerinin marketlerde kullanılmaları için onaylanmaları ve bu onaylı ürünlerin bile , kantitatif çalışmalar sonucunda etiketlenmeleri gerekmektedir. AB de 0.9% un üzerinde Genetik modifikasyon bulundurması durumunda gıda maddesinin veya hayvan yeminin etiketlenmesi zorunludur. Bu nedenle, genetik modifiye gıdaların kantitasyon ve tespit çalışmaları bu gıdaların yasal düzenlemelerinde öne...
Mikrosatelit DNA molekül belirleyicileri kullanılarak bitki genotiplerinin tanımlanması
Akkaya, S. Mahinur; Yalın, Sibel Akın(1997)
Bu çalışmada BTD (Basit Tekrar Dizilim) DNA belirleyicileri kullanılarak 16 durum buğdayı kültivarında genetik ilişki tanımlanmış ve bu belirleyiciler ortalama 0.46 değerinde heterozigosite göstermişlerdir. Ayrıca, buğdayda BTD belrleyicileri izole etmek amacıyla BTD belrleyicileri için zenginleştirilmiş genom DNA klonları oluşturulmuştur.
Yazılı Sözcük Üretiminde Dillerarası ve Biçimbilimsel Faktörlerin Etkisi
Kırkıcı, Bilal(2020-01-15)
Bu proje tipolojik ve biçimbilimsel olarak oldukça farklı Türkçe anadil (D1) ve İngilizce ikinci dilde (D2), yazılı sözcük üretimi esnasında merkezi dilsel işlemleme ve çevresel motor süreçler arasındaki ilişkinin aşamalı mı yoksa bağlantılı-basamaklı mı olduğunu ve bu ilişkiyi etkileyen biçimbilimsel faktörleri incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın D1 Türkçe bölümünde 30, D2 İngilizce bölümünde ise 40 katılımcı bir çevrimiçi yazılı resim adlandırma görevine katılmıştır. Katılımcılara Türkçe deneyde 64...
G-proteine Kenetli Reseptörlerin Birbirleri ile Olan Etkileşimlerinin Çift Moleküllü Floresan Birleşme (BiFC) ve Förster Rezonans Enerji Transferi (FRET) Metotları ile Araştırılması
Son, Çağdaş Devrim; Yanık, Tülin; Kocabıyık, Semra(2016-12-31)
Bu projenin amacı, model bir G-proteine kenetli reseptör olan maya feromon reseptörü Ste2p’nin, üçlü ve dörtlü eşlemesinin çift moleküllü floresan eşleşme (BiFC) ve Förster rezonans enerji transferi kullanılarak gösterilmesi, reseptör agonisti olan maya α-faktör feromonunun, Ste2p oligomerleşmesi üzerindeki olası etkilerinin araştırılmasıdır.GPKR eşleşmesi son 15 yıllık süregiden araştırmalar neticesinde artık kabul görmüş bir olgudur. GPKRlerin ne amaçla eşleştikleri henüz bilinmemektedir...
Sakarya Nehri ve Değirmenderesi'nde alkilfenol kirliliği ve nonilfenolün alabalıklar (Onchoryncus mykiss) üzerine etkileri
İşcan, Mesude; Togan, İnci Zehra; Severcan, Feride; Uğuz, Cevdet; Ergüven, Ayşe(2005)
Bu çalışmada, Değirmenderesi ve Sakarya Nehri üzerinde belirlenen istasyonlardan alınan su ve sedim örneklerinde ve bu bölgelerden tutulan balıkların dokularında alkilfenol kirliliği metanol özütlemesi ve ardından HPLC yöntemi ile ölçülmüştür. Her iki nehirde de, su örneklerinde alkilfenof'e rastlanmazken, Değirmenderesi'nin en kirli bölgesinden alınan sedim örneklerinde 4,45 ug /g NP ve 1,68 ug /g BP belirlenmiştir. Sakarya Nehrinin en kirli yerinde ise, yine sedim örneklerinde 3,15 ug/g BP ölçülmüştür. Bu...
Citation Formats
S. Salaçin et al., “Adli amaçlı kimliklendirme ve paternite tayininde STR (Short Tandem Repeat) sistemlerinin kullanımı,” 1999. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95600.