LIMITS TO THE CREATIVE CLASS: CREATIVE CITY AND DEPROFESSIONALISATION OF YOUNG ARCHITECTS IN TURKEY

2022-3-14
Toprak, İsmail Ömer
The contradictory location of intellectual labor today brings before us a picture in which they are being dragged into two contradictory directions. On the one hand qualified/educated labor widely experiences some form of deprofessionalisation and precarization in different sectors. On the other hand, there occurs another debate that ignores all this reality. It is emphasized by the predictions of creative class over cities that the same qualified labor has become the engine of urban growth in today’s world. This imagination insists that attracting qualified workforce into the cities is now the prerequisite for urban growth. The conditions we face pose a difficult question as to how we can relate these two different worlds depicted to the world we experience. Departing from this point, this thesis aims to give a partial answer to this question by revealing these contradictory conditions created by neoliberal policies and urbanization agendas while focusing on the working life conditions of young architects who have recently graduated from different universities in Turkey. This thesis emphasizes that while deprofessionalisation is a norm in the world of new graduates of architecture, nevertheless the hope of becoming a member of strata of so-called creative class is a driving force among the young professionals and in that respect such a prospect could play a vital role in the reproduction of educational and professional fields which produce deprofessionalisation and precarization.

Suggestions

Cinsiyet Rolleri, Düşmanlık, Genel Öfke ve Sürücü Öfkesinin Genç Sürücülerin Sürücü Öfke İfadesine Etkisi
Öztürk, İbrahim (null; 2015-11-14)
Trafik ortamında sürücülerin yaşadıkları öfke duygusunu nasıl ifade ettiği hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu öfke birçok farklı şekilde ifade edilebilmektedir. Sürücülerin genel kişilik özellikleri, onların trafikte yaşadıkları öfke duygusunu ve bu duyguyu ifade etmeyi tercih ettikleri yolları şekillendirmekte önemli roller oynamaktadır. Bu çalışma kapsamında cinsiyet rolleri (erkeksilik/kadınsılık), düşmanlık, genel öfke ve sürücü öfkesinin sürü...
Product Design For Sustainability: Development Of A New Graduate Course In Industrial Design
Doğan, Çağla (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-01-01)
“Sürdürülebilirlik için Ürün Tasarımı” dersi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 2011 yılı bahar döneminde, lisansüstü düzeyindeki öğrenciler için geliştirilip açılmıştır. Dersin temel amacı, ürün tasarımı ve geliştirme sürecinde, öğrencilere sürdürülebilirlik kavramının ekolojik, etik ve ekonomik boyutlarını birlikte ele alan bir yaklaşım kazandırmaktır. Bu lisansüstü ders, tasarım ve sistem odaklı güncel ve çeşitli sürdürülebilirlik yaklaşımlarının incelenmesini içerir. Ders kapsamında öğrenciler sürdürüle...
The Ideal Of Handicrafts and the Modern Design Formation: Coincidences and Failures
Tsoumas, Johannis (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Bu araştırma günümüzde modern tasarım olarak adlandırılan kavramın el sanatları kavramıyla yakından ilişkisini incelemektedir. Esas amacı, yalnızca kuramsal olarak değil, aynı zamanda karanlık Orta Çağdan günümüze uzanan bir dizi anahtar tarihsel örnekten hareket ederek el sanatlarının, Batı toplumlarında başarıya ulaşan endüstriyel tasarımın temelini oluşturduğunu göstermektir. Bu göz ardı edilemeyecek ilişkinin gelişimindeki önemli dönüm noktası 19. yüzyıl İngiltere’sidir. Çünkü bu dönem Sanayi Devrimi’ni...
Making The Second Nature: Towards A Critique Of Cultural Politics In Urban Perception - The USA Context, 1850-1940s
Sargın, Güven Arif (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Çevresel dönüşüm gerçekte, doğa ve kültür arasında sürekliliği olan şiddetli bir gerilime işaret eder; bir diğer deyişle, toplumsal fayda adına birinci doğanın siyasi bir program ve ideolojik araçlar vasıtasıyla üretimi, bir tür çatışma anlamına gelir ve bu, Marks’ın ikinci doğa tanımıyla örtüşür. Burada özellikle altı çizilmesi gereken olgu, kentleşmenin, doğa ve kültür arasında süregelen mücadelenin hem öznesi hem de nesnesi konumunda olduğudur. Yazımız bu noktada, yukarıda özetlediğimiz kuramsal çerçevey...
Okumada Bilişsel Süreçlerin İncelenmesi: Göz Hareketleri Kontrol Modellemesi için Türkçe Okuma Örüntüleri Derlemi
Özkan, Ayşegül; Fal, Mehmetcan; Çoşkun, Melda; Fikri, Beken Figen; Yalçın, Nilay Özge; Kırkıcı, Bilal; Göl, Yasemin Aysel; Ormanoğlu, Zuhal; Bozkurt, Nur Tuğçe; Bozşahin, Hüseyin Cem; Zeyrek Bozşahin, Deniz; Acartürk, Cengiz(2017)
Okuma araştırmaları büyük ölçüde bilişsel psikoloji alanında yürütülen çalışmalar çerçevesinde geliştirilmektedir. Son yıllarda bilişsel bilimlerin disiplinlerarası araştırma çerçevesi, okuma araştırmalarının çerçevesini matematiksel modellerin geliştirilmesi gibi yeni yöntemler ile genişletmektedir. Bu proje okuma araştırmalarını ilk defa Türkçe’ye özel göz hareketi örüntülerinin sistematik olarak ortaya çıkarılması amacıyla ilerletmeyi hedeflemiştir. Bu araştırma kapsamında uluslararası araştırma literatü...
Citation Formats
İ. Ö. Toprak, “LIMITS TO THE CREATIVE CLASS: CREATIVE CITY AND DEPROFESSIONALISATION OF YOUNG ARCHITECTS IN TURKEY,” M.S. - Master of Science, Middle East Technical University, 2022.