Emeğin Tahayyülü: Türkiye’de Tasarım Emeğine Dair Bir Eleştirel Çözümleme

2014
Şişman, Osman
Post-Fordizm sadece üretimin değil emeğin de örgütlenmesini ve bununla birlikte emekçilerin tanımını ve öz algılarını da esnetti, dönüştürdü. Emek literatürünün son 30 yılına bakılınca, katı bürokratik tekniklerle fabrika mekanında keskin bir iş bölümüyle maddi üretimi icra eden emekçi kitlelerinin yerini, ortak bir mekanda olmaları gerekmeyen, çalışma sürelerini, ortamlarını, kılık kıyafetlerini kendileri belirleyen, gayrı-maddi üretimle uğraşan ve yaratıcı enerjilerini projelerine gönüllülükle adayan esnek, rahat, neşeli “yaratıcı sınıf” almış gibi görünüyor. Bu yeni sınıf profilini iyimserlikle kucaklayanlar kadar sömürüye açıklığıyla, güvencesizliği bir yaşam biçimi olarak kabul edişiyle eleştirenler de mevcut. Tasarımcılar da emeklerini gayrı maddi sıfatlarla tanımlamaya ve içinde bulundukları çalışma koşullarının maddi niteliklerini görmezden gelmeye meyilliler. Bu çalışmada, biri tasarım danışmanlık ofisinde, biri bir büyük ölçekli üretim kompleksinin tasarım ofisinde, biri de küçük ölçekli bir üreticiyle çalışan üç tasarımcıyla yapılan görüşmeler ve işyerlerinde yapılan gözlemlerden yola çıkılıyor. İş bölümü, hiyerarşi, güvence, otonomluk, yaratıcılık gibi kritik emek kavramları çerçevesinde tasarımcıların çalışma koşulları ile kendi emeklerine dair tahayyülleri karşılaştırılıyor.

Suggestions

The sources and limits of authenticity in contemporary architecture
Dingil, Seçkin; Güzer, Celal Abdi; Department of Architecture (2021-9-09)
Regulated by economic and political ambitions, the pursuit of authenticity has evolved into a practice, which is oriented towards formal novelty. This practice is cultivated by the visual culture, emerged in consequence of the developments in information and communication technologies and the capitalist system of operations. Especially in popular and professional culture, the formal characteristics of the architectural work has become the most effective determinant of its authenticity claim, rather than the...
Karasal ve deniz üstü rüzgar çiftliklerinin ekonomik ve çevresel etkilerinin incelenmesi
Şentürk, Ayşe Eylül; Oğuz, Elif (2020-06-01)
Çevreye zarar vermeden üretilecek enerji günümüz insanlarının en önem verdiği konular arasında yer almaktadır. Bu yüzden, yenilenebilir enerji sistemlerinin geleneksel enerji sistemlerinin yerini alması gerektiği görüşü öne çıkmaktadır. Hangi yenilenebilir enerji sisteminin bir bölge için daha sürdürülebilir olduğuna karar verebilmek için kullanılan en önemli yöntemlerden biri yaşam döngüsü analizleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşam döngüsü değerlendirmesi (YDD), enerji üretim süreçlerinin tüm çevresel ...
Matematik Problem Çözümünde Aritmetik Yötemden Cebirsel Yöteme Geçişte Şerit Modelin Etkisinin İncelenmesi
Sevinç, Şerife (null; 2017-05-14)
Matematik eğitiminde çoklu gösterimlerin kullanılmasının matematiğin kavramsal öğrenimine katkı sağladığı matematik eğitimcileri tarafından vurgulanagelmiştir (Brenner vd., 1997; Lesh, Post, ve Behr, 1987). Lesh, Post ve Behr (1987) matematik öğrenimi ve öğretimi için çoklu gösterim modelini oluşturmuştur. Bu model, yazılı semboller, görsel şekil ve grafikler, somut modeller, tecrübe temelli metaforlar ve sözel anlatımlar olmak üzere beş farklı gösterim türü olduğunu ifade etmiştir. Bu modele göre, matemati...
Lise öğrencilerinin cebirsel sözel problemleri çözmedeki başarısı
Didiş Kabar, Makbule Gözde; Erbaş, Ayhan Kürşat (null; 2012-06-01)
Cebirsel sözel problemlerin her düzeyden öğrenciler için oldukça zorlayıcı olduğu birçok araştırma tarafından gösterilmiştir. Öğrenciler genellikle cebirsel çözüm için gerekli ilişkileri kurmakta ve cebirsel denklemleri oluşturmakta büyük zorluklar yaşamaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, 2010-2011 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 10. sınıf öğrencilerinin ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ile çözülebilen sözel problemleri çözme başarılarını ve bu başarılarını etkileyen faktörleri incelemektir. Ç...
Unhiding The Hidden Portrait Of Pahlavi Women Builders In Sketching The Iranian Modernity: A Reassessment Of The Congress Of Women Architects
Tabibi, Baharak (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2021-6-30)
Throughout the Pahlavi era, the paradigm shift that took place in both the manifestation of high-culture and of state-feminism was not coincidental. They were both integral to the same ideological agenda: that of modernity itself. Both provided a concrete form of emerging political ideas under the two Pahlavi monarchs, Reza Shah and his successor Mohammad Reza Shah. And, both were instruments in promoting the state posture and acted in the service of the government. While both enjoyed imperial patronage, th...
Citation Formats
O. Şişman, “Emeğin Tahayyülü: Türkiye’de Tasarım Emeğine Dair Bir Eleştirel Çözümleme,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Amfisi, 2014, p. 69, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/files/2014/10/UTAK2014_BildiriKitabi.pdf.