Atık Malzemelerden 1/1 Tasarım Uygulamaları

2018
Yılmaz, Meltem
Tüfekçioğlu, Dilara
Endüstri devriminden günümüze dünya, özellikle insan faaliyetlerinden kaynaklı hızla kirlenmektedir. Dolayısıyla insan faaliyetlerini içeren her alanın, çevre kirliliği ve yaşamın sürdürülebilirliği konularında sorumluluğu bulunmaktadır. Tasarım alanı da bunlardan biridir. Tasarımcı, kararlarıyla kullandığı malzemeden seçtiği üretim yöntemine kadar her aşamada çevre üzerinde birincil derecede etkilidir. Bu sebeple tasarımcıların çevre bilincini edinmiş olması ve bu bilinçle hareket etmesi önemlidir. Bu amaçla, Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde, Sürdürülebilir Tasarım dersi kapsamında atık konusu ele alınmakta ve öğrencilerde sürdürülebilirlik bilinci oluşturmak ve çevre konusunda farkındalık yaratmak için öğrencilerden atık malzemelerle tasarım yapmaları beklenmektedir. Bu çalışmada, 201 -2018 Güz döneminde ders kapsamında yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Öğrencilerden, çevrelerinde en çok rastladıkları atık malzemeyle/malzemelerle üretilebilecek tasarımlar yapmaları istenmiş ve öğrenciler malzeme, form, boyut ve inşa yöntemi gibi konularda serbest bırakılmıştır. Tasarımlar, kritikler doğrultusunda her öğrenci tarafından ayrı ayrı geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Sonuçta, başta hedefenenlerin yanı sıra öğrenciler açısından yeni kazanımların elde edildiği gözlenmiştir. Öğrenci tasarım uygulamaları üzerinden sürdürülebilirlik bağlamında yapılan değerlendirmeleri içeren bu çalışmanın, tasarım, tasarım araştırması ve tasarım eğitiminde amaçyöntem-sonuç ilişkisini kurgulamada bütüncül bir yaklaşım önerisi sunması hedefenmiştir.

Suggestions

Anıtsal Yapıların Kullanım Sürecinde Değerlendirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi
Yaldız, Esra ; Asatekin, N. Gül (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-12-19)
Geçmişten gelen kültürel değerleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak kaygısı ile sürdürülebilirliği sağlamak ve kültürel mirasın güvence altına alınması, koruma olgusu olarak tanımlanmaktadır. Koruma kapsamında ele alınan ve ortak yaşanmışlığın mekânsal izleri olarak tanımlanan anıtsal yapıların korunması ve değerlendirilmeleri için yeniden kullanımları önem taşımaktadır. Anıtsal yapıların yeniden kullanımı, sürdürülebilirlik anlayışının temelini oluşturmakta ve yeni işlev, yapının sürdürülebilirliğini...
Tasarım Yöntemleri ile Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı Üzerine Düşünmeye Teşvik Etmek
Şare, Öykü Elif; Bora, Elif Dilara (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu yazı tasarım yöntemleri kullanarak Ankara, Türkiye çerçevesinde cinsiyet kimliği ve dışa vurumu ile cinsiyet kalıplarını odak alan bir araştırmayı ve akabinde konseptleştirilmiş tasarım fikirlerini içermektedir. Araştırma, üretici araştırma yöntemlerini kullanarak, insanların var olan cinsiyet algılarını yönlendirme yapmadan öğrenmeye odaklanmıştır. Araştırma sonuçları; toplumda görülen stereotipleri, ebeveyn figürlerinden edinilen ekonomik ve kültürel değerleri ve aile içerisindeki cinsiyet algısı ile i...
Yeniden Kullanıma Adaptasyonda Bina Performansının Kullanıcılar Üzerinden Değerlendirilmesi
Aydın, Dicle; Yaldız, Esra (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Bu çalışma, yapılış amacı dışında günümüz işleviyle yaşamını sürdürenbir kültür varlığının mekânsal performansının ne olduğunu belirlemekamacıyla yapılmıştır. Problem, yeni işlevin mekânsal ve eylemselgerekliliklerinin saptanması ve varolan mekânların gereksinimlere cevapverme düzeyinin araştırılması olarak ele alınmıştır. Kültür varlığınınmekânsal niteliklerinin, verilen işlevin gereksinimleriyle adapte olmadüzeyi, binanın günümüz kullanıcılarına uygulanan anketlerle, yapılangözlem ve görüşmelerle ortaya k...
Ekolojik Kampus: ODTÜ Erdemli Kampusu Biyolojik Çeşitliliği
Özkan, Korhan; Örek, Hasan; Akoğlu, Ekin; Ok, Meltem; Ibello, Valeria; Çoraman, Emrah; Kankılıç, Tolga; Özhan, Koray; Yalçınkaya, Deniz; Öcal, Mine; Tohumcu, Begüm Ece; Karakuş, Onur; Kirdök, Idil; Yaprak, Gencer; Başkir, Saba; Yükrük, Can; Oğul, Fatima Nur; Özoğul, Yaren; Barut, Mehmet Onur; Akkuş, Gizem; Bilir, Batikan; Çiğdem, Cansu; Kurt, Merve; Kuşcuoğlu, Ecem(2017-12-31)
Artan insan nüfusu ve endüstrileşme ile ekosistemler ve barındırdıkları yaban hayat hızlı bir yok oluşa sürüklenmektedir. Anthropocene olarak adlandırılan bu yeni çağda insanların ve doğal canlıların bir arada kentsel ve kırsal alanlarda var olmasını sağlayacak çözüm arayışları başlamıştır. Dünyanın önde gelen üniversiteleri bu arayışları ‘ekolojik kampus’ yaklaşımı ile kendi kampuslarında uyguluyor; doğru ve yenilikçi yönetim ilkeleri ile hem insan hem de yaban hayatın sürdürülebilir olarak var olabileceğ...
Egzersiz Parkları Kullanım Biçimlerinin İncelenmesi: Kavaklık Parkı Örneği
Karahanoğlu, Armağan; Öztoprak, Aydın; Gürdere Akdur, Selin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de fiziksel aktivite ve egzersiz oranı düşmekte, obez insanların sayısı artmaktadır. Son yıllarda artan ücretli spor salonları ile insanların bilinçli biçimde spor yapmasına olanak sağlanmaktadır. Egzersiz alışkanlıklarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla, açık alan egzersiz parkları geliştirilmiş ve yerel idareler tarafından yaygın hale getirilmiştir. Ülkemizdeki sosyo-ekonomik durum da göz önünde bulundurulduğunda, spor salonlarına ücret ödemeden egzers...
Citation Formats
M. Yılmaz and D. Tüfekçioğlu, “Atık Malzemelerden 1/1 Tasarım Uygulamaları,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2018, p. 567, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2018.