Anıt Kavramının Tarihsel Yolculuğu: Mardin Anıt Şehri Örneği

2022-05-01
Bu çalışma, toplumsal hafızanın kristalize olduğu yapılar olarak anıtların, tarihöncesi dönemlerden ortaya çıkışıyla başlayan yolculuğunun günümüz modern toplumunda sembolik kapitale dönüşümüne odaklanmaktadır. Arkeolojik değerleriyle birlikte toplumsal hafızanın bir parçası ve toplumsal düzenin önemli yapı taşları olmalarından kaynaklanan kavramsal değeri, anıtları günümüz toplumlarını anlamanın önemli araçlarından kılmaktadır. Bu bağlamda, Mardin Anıt Şehri’nin anıtsal değerlendirilmesi eşliğinde anıt kavramı, sosyoloji ve arkeoloji kuramları ışığında değerlendirilecektir. Görsel ve yazınsal verinin ve buna bağlı niteliksel analiz yöntemlerinin kullanılması planlanan çalışmada, anıtın sembolik sermaye olarak ortaya çıkış ve buna bağlı tarihsel dönüşümü incelenecektir.

Suggestions

Anıtın Yıkımı: Diyarbakır Sur’un Yıkım Sonrası Kentsel Yapısının Bir Analizi
Bekiroğlu, Sibel (null; 2019-11-27)
Bu çalışma, sıradanın toplumsal hafızada somutlaştığı mekânsallıklar olarak anıtların yıkımı ve bu yıkımın oluşturduğu yeni bir kentsel durumu yanikentkırımolgusunu incelemektedir.Anıtlar paradigmatik nesneler olarak arkeolojik değere sahiptir ve bu durum onları kolektif hafızanın katmanlarında mekânsal pratikler çerçevesinde değerli kılar. Kolektif bir toplumsal yaşamın somutlaşmış bir temsili yapar. İlk olarak Yugoslavya iç savaşında Bosna Hersek’te yaşanan kentsel dokunun yıkımını tanımlamak için kullanı...
A Study on Visibility Analysis of Urban Landmarks: The Case of Hagia Sophia (Ayasofya) In Trabzon
Kalın, Arzu; Yılmaz, Demet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-6-1)
Nüfus artışını kaldırabilecek fiziksel mekânları, fiziksel altyapıları aynı hızla ve düzenle büyütemeyen kentler için doğa ile bütünleşmenin kaybolduğu ve toplumsal yaşam biçimlendirme birlikteliğinin koptuğu plansız, kimliksiz, estetikten uzak, yaşanabilirliği zayıf mekânlara dönüşmek, kaçınılmazdır. Bu değişim kendini en çarpıcı biçimde insankent ilişkisinde göstermektedir. İnsanlar kolay anlaşılır, kimlikli, okunabilir kentler yerine çarpık yapılaşmanın olduğu kalitesiz çevrelerde yaşamlarını sürdürmek z...
Being dissimilar but feeling entitative at the same time: The moderating role of diversity beliefs
Dindar, Nefide; Acar, Feride Pınar; Department of Business Administration (2022-8)
The purpose of this study is to investigate the moderated indirect effect of demographic dissimilarity (gender, nationality and informational dissimilarity) on incivility, citizenship behavior, emotional conflict, satisfaction with group and perceived performance through entitativity in which diversity beliefs is a moderator. To test the hypotheses, data were acquired from 94 undergraduate students registered to the Organizational Behavior class of Business Administration Department at Middle East Technical...
The Changing Role Of Urban Heritage: Governance And Stakeholders’ Perceptions In Turkey And The United Arab Emirates
Yıldırım, Ayşe Ege (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-6-15)
Bu makalede, kültür mirasının kent yaşamındaki değişen rolü ile ilgili paydaşların kültür mirasına karşı tutumları arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Konu, yazarın 2008-11 yıllarında hazırladığı Kentsel Koruma Projelerinde Aktörlerin Örgütlenmesi başlıklı doktora tez çalışması kapsamında Türkiye içinden seçilmiş bazı kentler ile yazarın 2008-12 yıllarında çalıştığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi Emirliğindeki yerleşimler çerçevesinde ele alınmıştır. Bu karşılaştırmalı incelemenin am...
Risk toplumunda meşruiyet sorunu ve örgütsel riskin meşrulaştırılması
Topal, Çağrı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-4)
Bu çalışma, kapitalist risk toplumu bağlamında, insan ve çevre sağlığına yönelik örgütsel risklerin, risklerin kaynağı olan özel şirketlerin, ve riskleri denetlemekle yükümlü kamu kurumlarının, risk ve çevresel etki değerlendirme toplantıları yoluyla meşrulaştırılması sürecini incelemektedir. Çalışmanın kuramsal çerçevesini, Habermas’ın (1975) meşruiyet, Beck’in (1992) risk, ve örgüt yazınında örgütsel aktörlerin risk anlamlandırma süreçlerini meşruiyet temelinde inceleyen çalışmalar oluşturmaktadır. B...
Citation Formats
S. Bekiroğlu and D. Erdem, “Anıt Kavramının Tarihsel Yolculuğu: Mardin Anıt Şehri Örneği,” 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://www.artuklu.edu.tr/mardinkongre/kongre-programi.