“Atsan Atılmaz Satsan Satılmaz”: Evdeki Vazgeçilmez Nesneleri Keşfetmek

2022
Gürel, Rengin
Merzalı Çelikoğlu, Özge
Tasarlanan nesne kullanıcıyla buluştuktan sonra söz konusu tasarımın kullanım durumları tasarımcının bilgisi ve kontrolü dışına çıkar. Öte yandan söz konusu kullanımlar tasarımcılar için kıymetli veriler sunmaktadır. Çalışma kullanıcıların evlerindeki eşyalarla ilişkisini anlamaya çalışmak ve topladığı veriyle tasarımcıya yol gösterme amacı taşımaktadır. Araştırmayı kullanıcının en özel mekânı olan evde yürütebilmek için altı katılımcı ile günlük çalışması (cultural probes) yapılmış, çalışma ile toplanan veriler yarı yapılandırılmış görüşmelerle desteklenmiş ve katılımcıların ev yaşamlarının yanı sıra evlerindeki eşyalarla ilişkileri keşfedilmiştir. Kullanılmayanı anlamlandırmak için kullanılan nesneyi de anlamak kıymetli olduğundan araştırmanın odağı ev içinde kullanılan ve kullanılmayan nesneleri kapsayacak şekilde geniş tutulmuştur. Araştırma göstermiştir ki kullanıcıların bir eşyayı kullanma durumu ve o eşyayı elden çıkarıp çıkarmaması çok katmanlıdır. Verilerin tematik analizine göre kullanıcıların evlerindeki eşyaları kullanıp kullanmama ve bu eşyaları elde tutma/ elden çıkarma kararlarında etkili dört kategori bulunmuştur: kullanıcıya uygunluk, ortama uygunluk, duygusal bağ ve ekonomik kaygılar. Sonuç olarak kullanıcıların eşyalarını kullanım durumları bu kategoriler içinde dallanan farklı etkenlere göre belirlenmektedir. Aynı şekilde kullanmadıkları eşyaları elden çıkarıp çıkarmayacakları veya nasıl elden çıkaracakları da benzer faktörlerle karara bağlanmaktadır. Bu bağlamda kullanım durumu çeşitlenen nesneleri, dolayısıyla kullanıcıyı anlamak tasarım disiplinine ışık tutması anlamında önemlidir.

Suggestions

Buluntu Veri: Tasarım Araştırmasında Fikir Geliştiriciler Olarak Çevrimiçi Videolar
Eren, Gizem Hediye (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Çalıştay, tasarım araştırmasının erken aşamalarında buluntu veri olarak çevrimiçi videolardan yararlanma yollarını ele alacaktır. Tasarım öğrencileri, tasarım sürecinin erken aşamalarında yeterince zengin bir arka plan oluşturmak için problem alanını keşfe ihtiyaç duyarlar. Tasarım araştırmasında kullanıcılara doğrudan erişimin güç olduğu ya da sakıncalar içerdiği durumlarda veya öğrencilerin sınırlı bilgiye ve deneyime sahip oldukları problem alanlarında, çevrimiçi videolar zengin bir destekleyici veri sağ...
Tasarımda Çocuk Temsilleri Üzerine Bir Derleme Çalışması
Süner, Sedef; Erbuğ, Çiğdem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarımcılar için kullanacı imgeleri, tasarım sürecinde dolaylı ya da doğrudan, açık veya örtük biçimlerde referans olmaktadır. Tasarlanan ürünün kimler tarafından kullanılacağını tahayyül etmek, tasarlama eylemini somutlaştırmakta ve tasarım kararlarını meşrulaştırmakta bir aracı haline gelir. Söz konusu kullanıcı grubu, tasarlama eylemini yapanın imgelemiyle örtüştükçe, bu kullanıcıların gerçek hayat deneyimlerine temas eden anlamlı ve isabetli ürünler geliştirilebilmesi olasılığı artar. Çocuklar için ürü...
Tasarımda Bir Veri Toplama Aracı Olarak Cultural Probes Yönteminin İncelenmesi
Merzalı Çelikoğlu, Özge; Timur Öğüt, Şebnem; Krippendorf, Klaus (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu bildiride, tasarımda kullanıcı verisi elde etmede cultural probes yönteminin uygulanması ve bu şekilde elde edilen verinin tasarımcılar tarafından değerlendirilmesine ilişkin yürütülmüş olan araştırmanın ilk bölümü sunulmaktadır. Kuramsal olarak cultural probes yönteminin örtülü gözlem yöntemleriyle olan ilişkisi tartışılmış ve bu bağlamda kullanıcıların gönüllü olarak katıldığı bir ampirik çalışma yürütülmüştür. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular ile tasarımda kullanıcı araştırmalarında cultural pro...
Esnek ve Uyarlanabilir Pişirme Platformları için Tasarım Önerileri:Sürdürülebilirlik için Açık Tasarım Yaklaşımı Odaklı Bir Eğitim Projesi
Doğan, Çağla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu çalışma, tasarım eğitimine konu olan mutfak pratikleri odaklı, açık tasarım ve sürdürülebilirlik ölçütlerini içeren bir eğitim projesinin planlanma ve yürütülme süreçlerini sunar. Sonbahar 201 döneminde tamamlanan bu eğitim projesi, üçüncü yıl endüstriyel tasarım stüdyo dersinin, iki farklı bölümüne katılan toplam 48 tasarım öğrencisi, bir öğretim üyesi ve yarı zamanlı katkı veren bir eğitim asistanını kapsadı. On iki hafta olarak planlanan proje, temel aşamalarında ve değerlendirme süreçlerinde, öğrenc...
Toplumsal Sorunlara Odaklanan Ana Tasarım Yaklaşımlarının Derlenmesi
Akdur, Selin Gürdere (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Tasarımın sosyal sorumluluk boyutuna olan ilginin kökleri derin olmakla birlikte, kavram özellikle son on yılda artan bir ilgiyle daha fazla öne çıkmaya başlamıştır. Buna paralel olarak, alanı kapsayan tartışmalar da artış göstermiş, özellikle kavramın adlandırılması ve kapsamı konusundaki fikirler çeşitlenmiştir. Tasarımın toplumları ve sistemleri dönüştürücü gücüne olan ortak inançla, tasarımcıların sosyal sorumluluklarını hatırlatarak konuyu vurgulayan öncülerin, kavramı benzer amaçlarla fakat farklı yak...
Citation Formats
R. Gürel and Ö. Merzalı Çelikoğlu, ““Atsan Atılmaz Satsan Satılmaz”: Evdeki Vazgeçilmez Nesneleri Keşfetmek,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2022, p. 10, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2022/.