Publications of METU Faculty of Architecture

2022-6-31
Uluslararası yazında kentsel coğrafya ve mimarlık, morfoloji araştırmalarının iki temel disipliner aktörü olarak ön plana çıkarken; ülkemizde kentsel morfoloji alanında öncülük rolü üstlenen disiplinlerin mimarlık ve planlama olduğunu görmekteyiz. 3-5 Mayıs 2021 tarihinde ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nin çevrimiçi olarak ev sahipliği yapmış olduğu III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu’nun örgütlenme biçimi, bu gerçeğin bir yansımasıdır. Bu bağlamda daha fazla coğrafya, tarih ve arkeoloji gibi kent ve yerleşim morfolojisine doğrudan ilgi duyan alanlarla güçlendirilmiş ilişkilerin yakın gelecekte alan içi araştırma çeşitliliğini artıracağını savlamak olanaklıdır. III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu’na katılmış olan araştırmacı ekiplerin profili, çok disiplinli bir alan olan kentsel morfolojinin ülkemizde çok daha güçlü çok-disiplinli ortaklıklar temelinde geliştirilmesine gereksinim duyduğu gerçeğini açığa çıkarmaktadır. Bu bağlamda, önceki iki sempozyumda olduğu gibi III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu’nun Türkiye Kentsel Morfoloji Ağı bünyesinde morfolojik araştırmada disiplinlerarası sinerjiyi ortaya çıkartarak güçlendireceğine inanıyoruz. Bu anlamda ODTÜ Mimarlık Fakültesi çatısı altındaki iki disiplinin ortak çabası ile örgütlenmiş olan sempozyumun ve ortaya konan olumlu deneyimin önümüzdeki yıllarda yeni disipliner açılımların da önünü açacağını umuyoruz.

Suggestions

Türkiye de Okul Müdürlerinin Sosyal Adalet Rolleri
Kondakçı, Yaşar; Zayim Kurtay, Merve; Şenay, Hanife Hilal (null; 2016-11-01)
Parsoncu yapısal-işlevsel sosyolojinin eğitimle ilgili temel yargılarından biri, sosyolojik bir kurum olarak eğitimin bireylerin sosyal tabakalarda dikey hareketliğini sağlamanın temel aracı olduğudur. Aynı görüşe göre eğitim, sosyal tabakalar arasında geçişkenliği sağlamak suretiyle toplumda mutlak eşitliği yakalamanın da bir aracıdır. Yapısal-işlevsel sosyolojiye göre eğitim, toplumun her bireyine kendi bilgi, beceri, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirmek için alternatifler sunar. Yine ...
Türkiye’de Eğitim Fakültelerine Bakış: ODTÜ Örneği
Göktürk Ağın, Duygun; Kandemir, Anıl(2017-12-31)
Eğitim tarihsel, kültürel ve sosyo-ekonomik yapılar ve işleyiş süreçlerinin etkisinde şekillenmektedir. Eğitim süreçlerinin anlamı da toplumsal yapılar ve reflekslere bağımlı süreçler olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda üniversite bünyesinde fakülte statüsünde yapılandırılmış olan Eğitim Fakültelerinin makro düzeydeki politikalar ile ilişkisi ve mikro düzeyde ise kurumsal dinamikleri incelenmelidir. Bu proje eğitim süreçlerini toplumsal alanın ilişkiler ağından soyutlamadan ve kurumsal yapının inşa s...
Türkiye’de Sınıfın Yaşanan Kültürel Kodları
Topal Yılmaz, Aylin; Avcı, Özgür(2017-12-31)
Bu araştırma projesi ilişkisel bir sınıf yaklaşımın daha açıklayıcı olacağı, özellikle toplumsal ve kültürel bir değişimin yaşandığı dönemlerde bu tür dinamik analizlerin önemli olduğu savını öne sürüyor. Türkiye’de sınıf kültürünün bir topolojisi çıkarmayı ve bu yapıyı Almanya, Brezilya ve Hindistan’da eşzamanlı olarak yapılması planlanan çalışmalarla karşılaştırmayı amaçlıyor.Bu araştırmada Bourdieu’nun geliştirdiği habitus kavramından yola çıkılarak yapılandırılacak olan görüşme formu kullanılarak kapsam...
Türkiye'de Türk Kürt Kültürlerarası Evlilik Eğilimleri 1993-2008
Hoşgör, Hatice Ayşe (2015-11-06)
Sosyolojik açıdan, farklı etnik grupların birbirlerine olan sosyal sınırlarını kültürlerarası evlilik göstergeleri yansıtmaktadır. Bu eksende daha önce gerçekleştirdiğimiz araştırmamızda (Gündüz Hoşgör & Smits, 2002), Türkiye’deki Kürtler ve Türkler arasındaki kültürlerarası evliliklerdeki eğilimleri 1993 ve 1998 Türkiye Nüfus Sağlık Araştırma verilerini analiz ederek incelemiştik. Analiz Türkler ve Kürtlerin kendi etnik grupları içerisinde evlendiğini, ancak bu eğilimin giderek azaldığını, Türkler ve Kürtl...
Türkiye madencilik endüstrisinde ileri teknoloji uygulamaları
Ünal, Erdal; Ünal, Ahmet; Güyagüler, Tevfik; Tutluoğlu, Levent; Özkan, İhsan; Ergür, M. Kemal; Özel, Reha; Önder, Y. Ümit; Kara, Dinçer; Turhan, Hülya; Altay, H. Hüseyin; Aydoğan, Orhan(1994)
Bu projenin amacı, açık ocak işletmeciliği sırasında bozulan arazilerin yeniden düzenlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda kömür madenciliğimizdeki mevcut durumun ve uygulamaların ortaya çıkartılması; gelişmiş ülkelerde kullanılan yöntem ve teknolojinin incelenmesi, bunlarin ülkemiz şartlarında uygulanabilirliğinin araştırılması ve kömür endüstrimiz için arazi ıslahı önerileri geliştirilmesidir. Mevcut durumun değerlendirilmesi için TKİ'deki bilgi birikimi ve ilgili dokümanlar incelenmiş, yapılan uygulamala...
Citation Formats
F. C. Bilsel and O. Çalışkan, “Publications of METU Faculty of Architecture ,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. Volume 39, no. Issue 1, pp. 237–237, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa20221mfy.pdf.