Yunus Bıyık

E-mail
yunusb@metu.edu.tr
Department
METUKPM Center for Career Planning
KARİYER ÇAPALARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ANALİZİ: SEKTÖREL BİR İNCELEME (ANALYSIS OF CAREER ANCHORS IN TERMS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES: A SECTORAL STUDY)
Aydoğan, Enver; Türkmen, Demet; Ekmekçioğlu, Emre Burak; Bıyık, Yunus (2017-12-25)
İşe Bağlılığın Yaşam Doyumuna Etkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
Bıyık, Yunus; Aydoğan, Enver (2017-12-24)
Bu çalışmanın amacı banka çalışanları örnekleminde işe bağlılığın yaşam doyumu üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmaya bir bankanın Ankara İli Yenimahalle İlçesindeki şubelerinde çalışan toplam 187 personel katıl...
Psikolojik Sermayenin İş Yaşamı Kalitesine Etkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
Bıyık, Yunus; Aydoğan, Enver (2017-12-20)
Bu çalışmanın amacı psikolojik sermayenin iş yaşamı kalitesi üzerindeki etkisini banka çalışanları örnekleminde ortaya koymaktır. Araştırmaya bir bankanın Ankara İli Yenimahalle İlçesindeki şubelerinde çalışan toplam 187 p...
Örgütsel etik ve güvenin takım performansına etkisi: otomotiv sektörü çalışanlarına yönelik bir araştırma
Sökmen, Alev; Sökmen, Alptekin; Bıyık, Yunus (null; 2017-09-15)
Çalışan davranışları örgüt içinde hâkim olan etik anlayış ve çalışanlar arasındaki güven ilişkisi gibi birçok örgütsel faktörden etkilenebilmektedir. Örgütlerin etik kurallar çerçevesinde yönetilmesi ve örgüt içinde karşıl...
Algılanan Örgütsel Destek, Kariyer Geleceği Algısı ve İş Performansı İlişkisi: Araştırma Görevlilerine Yönelik Bir Araştırma
Aydoğan, Enver; Bıyık, Yunus (2017-08-02)
İşyeri Arkadaşlığı, İşten Ayrılma Niyeti, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi
Sökmen, Alptekin; Bıyık, Yunus (2017-08-02)
The aim of this study is to examine the relationship between workplace friendship, turnover intention, job satisfaction and organizational commitment. This relationship was conducted among the academicians who spends a lon...
Organizational trust, organizational identification, and organizational cynicism: a research on white colors
Yakın, Burçak; Sökmen, Alptekin; Bıyık, Yunus (2017-07-01)
Organizational trust, organizational identification and organizationalcynicism are attractive issues for organizationalbehaviorresearchersbecauce of possible pozitive and negative affects on bot...
The Relationship between Workaholism and Work-Family Conflict among Assistant Experts in Public Institutions
Aydıntan, Belgin; Ekmekçioğlu, Emre Burak; Bıyık, Yunus (2017-04-24)
Individuals' compulsive overworking behavior and desire for working excessively can affect their family or private life negatively and it can lead to work-family conflict which is substantial for employees and organization...
Örgütsel Yaşamda Beş Faktör Kişilik Özellikleri Açısından Sosyal Karşılaştırma Yönelimi: Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma
Aydoğan, Enver; Erden, Pelin; Bıyık, Yunus; Bingöl, Dursun (Selçuk Üniversitesi, 2017-04-01)
Enflasyon ve işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi Phillips Eğrisi ile açıklayan Keynesyen yaklaşımın aksine günümüzde işsizlik oranının dinamikleri daha çok doğal işsizlik oranı ve işsizlik histerisi hipotezleri üzerinden de...
Etik Liderliğin Çalışanların İş Performansı ve İş Tatminine Etkisi
Bıyık, Yunus; Şimşek, Tuğçe; Erden, Pelin (2017-01-01)
Citation Formats