Düşük Maliyetli Ve Yüksek Verimlilikli Transfer Edilebilir Cu2ZnSnS4 Tabanlı 3. Nesil Güneş Hücrelerin Üretimi

Download
2019
Karaağaç, Hakan
Parlak, Mehmet
Silisyum nanoteller maliyet-etkin olmayan sentezleme yöntemleriyle genellikle mekanikesneklikve optiksel-geçirgenlik gibi bazı kritik önemdeki özelliklerden yoksun belirli altaslarüzerinde üretilir. Üzerinde sentezlendikleri altasların belirtilen bu özelliklerden yoksun olmalarıSi nanotellerin potansiyel arastırma alanlarına kısıtlama getirmektedir. Bu proje kapsamında,düzensiz bir dagılımda ve düzenli bir yapıda Si nanotellerin Si alttas üzerinde üretilebilecegive bir polimer aracılıgıyla düzenleri korunacak sekilde bir çok tasıyıcı alttas üzerine basarılıbir sekilde transfer edilebilecegi gösterildi. Si-wafer üzerinde farklı uzunluktaki ve yogunluktakidik yönelimli Si nanoteller Ag-pasta kaplı soda-kiraç-cam (SLG), geçirgen-iletken-oksit vemetal-folyo (Cu) altaslar üzerine basarılı bir sekilde transfer edildi. Belirtilen bu altaslar Sinanoteller için ohmik alt-kontak gibi bir fonksiyona sahip olup elektronik ve opto-elektronikaygıtların üretimi için temel bir gereksinimdir. Bu yöntem yüksek kristal derecesindekiyarıiletken materyallerle maliyet etkin aygıtların olusturulmasına olanak saglamaktadır. Buaynı zamanda yeni nesil yüksek verimlilikli çekirdek-kabuk mimarisindeki günes hücrelerininsa edilmelerinde kritik bir adım olarak görülmektedir. Sentezlenen ve farklı alttaslara transferedilen düzenli ve düzensiz yapıdaki nanotellerin uygulaması olarak bir CZTS ince filmkatmanıyla dekore edilerek üçüncü nesil günes hücreleri üretildi. Aynı malzemekombinasyonu ile üretilen aygıtlar içerisinde en yüksek verim (% 1.31) düzensiz bir dagılımdasentezlenen Si nanotellerle basarıldı. Önerilen günes hücresi yapısında kabuki katman olarakgörev alan CZTS ince filmlerin üretimi için yeni bir üretim rotası test edildi. Bu rota Bridgmanyöntemiyle CZTS tek Kristal üretimi ve electron-demetiyle ince film kaplama kombinasyonunadayanmakta olup su ana kadar literatürde arzu edilen stokometrilerde CZTS filmlerineldesinde rapor edilen karsılasılan bütün sorunlara çözüm getirebilmektedir. Arzu edilenstokometrilerde CZTS kristalleri Bridgman yöntemiyle basarılı bir sekilde büyütüldü. BüyütülenCZTS tek Kristal külçelerden alınan bir miktar toz daha sonra electron-demeti yöntemi içinkaynak olarak kullanılarak farklı stokometrilerde yüksek kalitede tek-faz CZTS ince filmleredönüstürülmesi basarıldı.

Suggestions

Üçlü bağ içeren polimerlerin sentezi, elektrokromik ve güneş gözesi uygulamalarında kullanımı
Toppare, Levent Kamil; Doğan, Özdemir; Hasırcı, Nesrin; Erel Göktepe, İrem; Çırpan, Ali(2014-12-31)
Bu çalışmada tiyofen, benzotriazol ve oksijene bağlı alkil grubu içeren benzen ünitelerinin üçlü bağ yardımıyla birbirlerine bağlanmasıyla her zincir üzerinde farklı ünitelerin kompozisyonunu içeren rastgele kimyasal polimerlerin sentezlenmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmayla karbon ve karbon atomları arasında oluşturulacak olan üçlü bağın değişik polimerik yapıların elektrokimyasal ve optik özelliklerine olan etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Bu polimerlerin sentezinde, deney aşamasında, klasik bazı yönteml...
FOTOKATALİTİK UYGULAMALAR İÇİN TİO2-SİO2 KARIŞIM OKSİTLERİNİN İLETKEN OKSİT KAPLI CAM ÜZERİNE ELEKTROFOREZ METODU İLE KAPLANMASI
Karakaş, Gürkan(2014-12-31)
Yarı iletken metal oksit ince filmler fotokatalitik özellikleri kendini temizleme özelliği, antimikrobik özellikleri, super hidrofilik ve superhidrofobik özellikleri ve güneş pillerinin üretiminde kullanılmaktadır. TiO2 ekonomik olması, toksik özelliklerinin olmaması ve yüksek kararlılığı nedeniyle en çok tercih edilen fotokatalizördür. Bu projede nanoyapılı TiO2-SiO2 tanecikler sol-gel tekniği kullanılarak colloidal bir çözelti üretilecek ve elektroforez yöntemiyle iletken indium-kalay oksit kaplı cam üz...
Katman Katman Kendiliğinden Yapılanma Tekniği İle İşlevsel Yüzeylerin Hazırlanması.
Erel Göktepe, İrem(2013-12-31)
Kapsam: Önerilen projede, seçici olarak betainleştirilmiş diblok kopolimerlerden elde edilen misellerin çok-katmanlı ince filmler içerisine yerleştirilmesi, elde edilen filmlerin fizyolojik pH'de kararlı olması ve film katmanlarının ve/veya misel çekirdekleri içerisine hapsedilmiş moleküllerin biyolojik uygulamalara uygun pH aralığında yüzeyden kontrollü salımının sağlanması üzerine yoğunlaşılacaktır. Yöntem: Bir bloğu betainleştirilmiş, bir bloğu ise pH'ye duyarlı diblok kopolimerin pH tetiklemesiyle sulu...
Yüksek anisotropiye sahip ikili ve üçiü yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri
Allakhverdıev, Kerim; G., Bülent Akınoğlu; Ellialtıoğlu, Şinasi; Gasanlı, Nizami; Erçelebi, Ayşe Çiğdem(1997)
Bu proje başta GaSe ve InSe olmak üzere katmanlı yarıiletkenlerin Bridgman yöntemi ile büyütülmesi ve karekterizasyonu amacını taşımaktadır. Bu yarıiletkenler Ga, in, Tl, S ve Se gibi elemental maddeler kullanılarak büyütülmektedir. Bu proje kapsamında elde edilen sonuçlar literatüre uygunluk göstermektedir. Kristal karakterizasyonıı için x-ışını kırınımı, elektron mikroskopu, optik soğurma spektrometresi, Raman saçılma spektrometresi ve fotolüminesans gibi teknikler kullanılmıştır. GaSe ve InSe'ın genellik...
Değişik destek maddeleri kullanılarak yeni katalizörlerin hazırlanması
Gökağaç Arslan, Gülsün; Kayran İşçi, Ceyhan; Nalbant Esentürk, Emren; Yılmaz, Ayşen; Çoruh, Nursen; Persil Çetinkol, Özgül(2017-12-31)
Bu projede temiz enerji kaynaklarından bir olan doğrudan metanol yakıt hücrelerinin anot kısmı için değişik destek maddeleri kullanarak yeni katalizörler hazırlanacaktır. Bu amaçla destek maddesi olarak kullanılacak olan grafen oksidin indirgenmesi zamanla spektroskopik yöntem kullanılarak takip edilecek, grafen oksit üzerine tutunan kükürt miktarı değiştirilecek ve bunun katalizörün etkinliği üzerindeki etkisi araştırılmaya çalışılacaktır. Daha sonra hazırlanan destek maddelerinin üzerine platin empregnasy...
Citation Formats
H. Karaağaç and M. Parlak, “Düşük Maliyetli Ve Yüksek Verimlilikli Transfer Edilebilir Cu2ZnSnS4 Tabanlı 3. Nesil Güneş Hücrelerin Üretimi,” 2019. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnNE9EWTI.