Son iki yüzyılda Türkiye’de gelirin bölüşümü

Download
2013-8-1
Pamuk, Şevket
Bu yazıda 1820-2010 döneminde bugünkü Türkiye sınırları içindeki alanda gelirin bölüşümü bir bütün olarak inceleniyor. Türkiye’de gelir bölüşümünün üç ana unsuru, a) tarım kesimi içindeki, b) tarım kesimi ile kent ekonomisi arasındaki ve c) kent ekonomisi içindeki gelir bölüşümü mümkün olduğu ölçüde basit ve kolay erişebilir göstergeler kullanılarak izleniyor ve dönemler arası karşılaştırmalar yapılmaya çalışılıyor. Son iki yüzyılda Türkiye’de gelir bölüşümünün en dengeli olduğu iki alt-dönemin açık ekonomi koşullarında tarım ağırlıklı bir ekonomi modelinin geçerli olduğu ve iktisadi büyümenin henüz yeni başladığı 19. yüzyıl ile İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki çok partili, ithal ikamesi dönemi olduğu sonucuna varılıyor.

Suggestions

Türkiye’de bütçe harcamaları: Farklı dağılımların ekonomik büyümeye etkisi
Özlale, Ümit; Yüksel, Mustafa Kerem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6)
Bu çalışma, Türkiye'nin 2001 krizi sonrasında uyguladığı maliye politikasına bütçe harcamaları perspektifinden baktıktan sonra, kamu harcamalarının büyümeye katkısını, dinamik bir model çerçevesinde incelenmektedir. Sonuçlar, 2001 sonrasında izlenen maliye politikasının bütçe disiplini üzerindeki olumlu etkilerini göstermekle beraber, son dönemde bütçenin harcama katılığında ve yapısal bütçe dengesinde bazı olumsuzlukları da tartışmaya açmaktadır. Bununla beraber, kamunun üretimi arttıracak altyapı yat...
İşletmecilik Tarihi Açısından Osmanlı İktisat Tarihi Birikimine Bakış
Ağır, Münis Seven (2016-04-01)
Bu çalışma Osmanlı iktisat tarihinin ‘işletmecilik tarihi’ için sağladığı birikimin bir değerlendirmesini yapmayı ve bu sayede Osmanlı-Türkiye işletmecilik tarihi alanında yapılabilecek kuramsal ve görgül çalışmalar için bir yol haritası sunmayı amaçlamaktadır. Osmanlı iktisat tarihi yazınında genel anlamda özel sektörün iktisadi faaliyetleri, daha dar anlamda ise ‘işletmecilik’ faaliyetleri çok az sayıda çalışmaya konu olmuştur. Bu ek...
Sosyal Bilimler Ne Söyler? Afet Planlamasına Deneysel Reçeteler
Urhan, Ü Barış; Küçükşenel, Serkan (null, Efil, 2016-01-01)
Afet planlaması bir yönüyle afet anında önemli olan gerekli ihtiyaçların hazırlık sürecine işaret ederken, diğer yandan afet bilincine değinmektedir. Bu çalışma, afetlerle ilgili yapılacak planlama safhalarında kullanılabilecek çeşitli metotlar ile ilgili örnekler vermektedir. İktisat ve işletme literatüründe değerlendirilen deneysel ve davranışsal iktisat, davranışsal mekanizma tasarımı ve nöropazarlama metotları, örnekler verilen alanlardır. Örneklerde ele alınan konular kan ve organ bağışı ve kamu spotla...
Türkiye’de Nüfusun Mekansal Dağılımında Yaşanan Gelişmeler (1935-2000)
Tekeli, İlhan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2005-3-2)
Bu yazıda Türkiye’de nüfusun mekansal dağılımının 1935-2000 yılları arasındaki değişme süreci, değişik teknikler kullanılarak betimlenmeye çalışılacaktır. Bu betimleme için geliştirilecek grafiklerin, göstergelerin yorumlanması ise bu çalışmayı salt bir betimleme olmanın ötesine geçirerek ona analitik ve normatif nitelikler kazandırabilecektir (2). Bir ülkenin nüfusu demografik, ekonomik ve siyasal süreçler sonucunda o ülke mekanı üzerinde sürekli olarak yeniden dağılmaktadır. Bu nedenle, değişik yıllara il...
Tarihsel Perspektif İçinde Türkiye'de Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri
Ersoy, Melih (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1989)
Bu çalışmanın amacı Türkiye'de merkezi ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiyi değişik boyutları ile tarihsel bir perspektif içinde gözden geçirmektir. Konu politik ve idari düzey, mali politikalar ve kent planlamasına ilişkin yasal ve kurumsal çerçeve olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır. Türkiye'de kentsel gelişmelerin modern anlamda belediyeler olarak örgütlenmesi ondokuzuncu yüzyıl ortalarına dek iner. Bu makalede anılan yaklaşık 150 yıllık tarihsel geçmişin belirgin bir eğilimini ana tema ol...
Citation Formats
Ş. Pamuk, “Son iki yüzyılda Türkiye’de gelirin bölüşümü,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 40, no. 2, pp. 297–316, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/656.