Hide/Show Apps

Centre for Black Sea and Central Asia (KORA)

Browse
Search within this community and its collections:

Collections in this community

Recent Submissions

Gender Climate in Authoritarian Politics: A Comparative Study of Russia and Turkey
Dogangun, Gokten (Cambridge University Press (CUP), 2020-03-01)
In Russia and Turkey, the pro-authoritarian regimes have largely relied on nationalistic narratives appealing to cultural authenticity, tradition, and religion for legitimacy and cultural resonance at the mass level. Withi...
Türkiye’nin Orta Asya Ülkelerinde Din Alanın Oluşumuna Etkileri: Kazakistan ve Kırgızistan Örnekleri
Şen, Mustafa(2018-12-31)
Türkiye kökenli formel (Diyanet, TİKA, Kültür Bakanlığı, MEB, gibi) ve enformel (inanç temelli örgütler ve dini cemaatler gibi) kuruluşların Kazakistan ve Kırgızistan'da din alanın oluşumuna etkilerini incelemeyi hedefleme...
Orta Asya Ülkelerinde Rejim Değişikliğinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Üzerindeki Etkileri
Ayata, Ayşe; Doğangün, Huriye Gökten; Şentürk, Sezin; Özdemir, Zelal; Değirmencioğlu, Burcu(2018-12-31)
Sovyetler Birliğinin dağılması ile 1990'lı yıllarda Orta Asya ülkelerinde başlayan demokratikleşme hareketleri uzun soluklu olmamıştır. Son yıllarda dini, etnik ve bölgesel çatışmalar etrafında otokratik yönetimler konsol...
AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI: GÜRCİSTAN VE AZERBAYCAN’DA DEMOKRATİKLEŞME/OTORİTERLEŞME ÖRNEKLERİ
Ayata, Ayşe; Şentürk, Sezin; Karadağ, Yelda; Özdemir, Zelal(2017-12-31)
Önerilen projenin amacı, Avrupa Birliği ile Sovyet-sonrası Azerbaycan ve Gürcistan’ın ilişkilerini Avrupa Komşuluk Politikası (European Neighbourhood Policy) doğrultusunda incelemektir. Avrupa Birliği’nin eski Sovyet ülkel...
The Impact of the Turkic Council (TURKKON) on Developing/Improving Relations between Turkey and Central Asia
Kuşçu Bonnenfant, Işık; Ayata, Ayşe; Şentürk, Sezin; Doğangün, Huriye Gökten; Gürsoy Erdenay, Hazar Ege; Karadağ, Yelda; Değirmencioğlu, Burcu(2016-12-31)
Turkey welcomed the independence of the Central Asian republics with great excitement in terms of the potential opportunities for Turkey in the region. Immediately after the Soviet disintegration and the subsequent indepen...
Azarbaycan'daki Profesyönel Ve Entellektüel Elitlerin Yeniden Tabakalaşma Süreci.
Ergun Özbolat, Ayça(2011-12-31)
Projenin literatür taraması ve derinlemesine mülakat sorularının hazırlanması Haziran 2011 itibariyle tamamlanmıştır. Projenin alan araştırması Sosyoloji bölümü doktora adayı Leyla Sayfutdinova tarafından Bakü'de mühendisl...
Sovyet Sonrası Dönem Çalışmaları Alanında Uluslararası Sölgesel Akademik Agların Oluşturulması Ve Geliştirilmesi.
Ayata, Ayşe; Ergun Özbolat, Ayça; Doğangün, Huriye Gökten(2013-12-31)
Türkiye-Azerbaycan İlişkileri (1991-2010)
Ayata, Ayşe(2010-12-31)
Gürcistan'da Demokratikleşme Sürecinde Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü
Ergun Özbolat, Ayça(2010-12-31)
Önerilen projenin amacı, Gürcistan'da Sovyet sonrası dönemde sivil toplum örgütlerinin demokratikleşme sürecine katkısını araştırmaktır. Araştırma çerçevesinde sivil toplum örgtülerinin gelişimi, birbirleri arasındaki ili...
Gürcistan Ve Azerbaycan'ın Demokratikleşmesinde Siyasal Partilerin Ve Çok Partili Sistemin Rolü
Ayata, Ayşe(2010-12-31)