Centre for Black Sea and Central Asia (KORA)

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Project (17)
Publication (3)

Has File(s)
No (16)
Yes (4)

Author
Ayata, Ayşe (11)
Doğangün, Huriye Gökten (4)
Ergun Özbolat, Ayça (4)
Gürsoy Erdenay, Hazar Ege (3)
Şentürk, Sezin (3)

Subject
Siyaset Bilimi (2)
Sosyal Bilimler (2)
Sosyoloji (2)
Border regions (1)
Citizens and governance in a knowledge-based society (1)

Date Issued
2008 - 2009 (5)
2010 - 2020 (15)

Item Type
Project (17)
Book Chapter (1)
Journal Article (1)

Recent Submissions

Ukrayna’da Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler (IDP’ler) ve Entegrasyon: Devlet Politikası, Uluslararası Destek, Sosyoekonomik Durum
Gürsoy Erdenay, Hazar Ege (Terazi Yayınevi, 2020-12-01)
Güney Kafkasya’daki Etnik çatışmalar, Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler ve Uluslararası Müdahale Üzerine Bir değerlendirme
Gürsoy Erdenay, Hazar Ege (2020-10-01)
Gender Climate in Authoritarian Politics: A Comparative Study of Russia and Turkey
Dogangun, Gokten (Cambridge University Press (CUP), 2020-03-01)
In Russia and Turkey, the pro-authoritarian regimes have largely relied on nationalistic narratives appealing to cultural authenticity, tradition, and religion for legitimacy and cultural resonance at the mass level. Withi...
Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluşlarının Kadınlara Yönelik Güçlendirme Politikaları: Suriyeli Göçmen Kadınların Deneyimleri
Doğangün, Huriye Gökten; Ecevit, Fatma Yıldız; Keysan, Asuman Özgür; Şentürk, Burcu(2019-05-01)
Dünya, İkinci Dünya Savaşı?ndan bu yana yaşanan en yüksek insan hareketliliğiyle karşı karşıya olup, bu insan hareketliliği içinde kadınlar ve çocuklar büyük bir çoğunluğu oluşturmaktadır. 1990?lardan bu yana göçmenler i...
Orta Asya Ülkelerinde Rejim Değişikliğinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Üzerindeki Etkileri
Ayata, Ayşe; Doğangün, Huriye Gökten; Şentürk, Sezin(2018-12-31)
Sovyetler Birliğinin dağılması ile 1990'lı yıllarda Orta Asya ülkelerinde başlayan demokratikleşme hareketleri uzun soluklu olmamıştır. Son yıllarda dini, etnik ve bölgesel çatışmalar etrafında otokratik yönetimler konsol...
Türkiye’nin Orta Asya Ülkelerinde Din Alanın Oluşumuna Etkileri: Kazakistan ve Kırgızistan Örnekleri
Şen, Mustafa(2018-12-31)
Türkiye kökenli formel (Diyanet, TİKA, Kültür Bakanlığı, MEB, gibi) ve enformel (inanç temelli örgütler ve dini cemaatler gibi) kuruluşların Kazakistan ve Kırgızistan'da din alanın oluşumuna etkilerini incelemeyi hedefleme...
AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI: GÜRCİSTAN VE AZERBAYCAN’DA DEMOKRATİKLEŞME/OTORİTERLEŞME ÖRNEKLERİ
Ayata, Ayşe; Şentürk, Sezin; Karadağ, Yelda(2017-12-31)
Önerilen projenin amacı, Avrupa Birliği ile Sovyet-sonrası Azerbaycan ve Gürcistan’ın ilişkilerini Avrupa Komşuluk Politikası (European Neighbourhood Policy) doğrultusunda incelemektir. Avrupa Birliği’nin eski Sovyet ülkel...
The Impact of the Turkic Council (TURKKON) on Developing/Improving Relations between Turkey and Central Asia
Kuşçu Bonnenfant, Işık; Ayata, Ayşe; Şentürk, Sezin; Doğangün, Huriye Gökten; Gürsoy Erdenay, Hazar Ege; Karadağ, Yelda(2016-12-31)
Turkey welcomed the independence of the Central Asian republics with great excitement in terms of the potential opportunities for Turkey in the region. Immediately after the Soviet disintegration and the subsequent indepen...
European Regions, EU External Borders and the Immediate Neighbours. Analysing Regional Development Options through Policies and Practices of Cross-Border Co-operation (EUBORDERREGIONS)
Ayata, Ayşe(2015)
EUBORDERRREGIONS will investigate the manifold consequences of increasing cross-border interaction for the development of regions at the EU’s external borders and, in this way, contribute to scientific and policy debate on...
Sovyet Sonrası Dönem Çalışmaları Alanında Uluslararası Sölgesel Akademik Agların Oluşturulması Ve Geliştirilmesi.
Ayata, Ayşe; Ergun Özbolat, Ayça; Doğangün, Huriye Gökten(2013-12-31)
Azarbaycan'daki Profesyönel Ve Entellektüel Elitlerin Yeniden Tabakalaşma Süreci.
Ergun Özbolat, Ayça(2011-12-31)
Projenin literatür taraması ve derinlemesine mülakat sorularının hazırlanması Haziran 2011 itibariyle tamamlanmıştır. Projenin alan araştırması Sosyoloji bölümü doktora adayı Leyla Sayfutdinova tarafından Bakü'de mühendisl...
Faith-Based Organisations and Exclusion in European Cities (FACIT)
Ayata, Ayşe(2010-12-31)
The research concerns the present role of FBOs in matters of poverty and other forms of social exclusion (such as homelessness or undocumented persons) in cities. We define FBOs as any organisation that refers directly or ...
Gürcistan'da Demokratikleşme Sürecinde Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü
Ergun Özbolat, Ayça(2010-12-31)
Önerilen projenin amacı, Gürcistan'da Sovyet sonrası dönemde sivil toplum örgütlerinin demokratikleşme sürecine katkısını araştırmaktır. Araştırma çerçevesinde sivil toplum örgtülerinin gelişimi, birbirleri arasındaki ili...
Gürcistan Ve Azerbaycan'ın Demokratikleşmesinde Siyasal Partilerin Ve Çok Partili Sistemin Rolü
Ayata, Ayşe(2010-12-31)
Türkiye-Azerbaycan İlişkileri (1991-2010)
Ayata, Ayşe(2010-12-31)
Sovyet Sonrası Dönemde Siyasal Partiler: Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Kazakistan Örneklerinin Karşılaştırmalı Analizi
Ayata, Ayşe(2009-12-31)
Sovyet Sonrası Dönemde Siyasal Partiler: Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Kazakistan Örneklerinin Karşılaştırmalı Analizi
Azerbaycan'da Sovyet Sonrası Dönemde Siyasal Kültür Ve Siyasal Seçkinler
Ergun Özbolat, Ayça(2009-12-31)
Projenin amacı Sovyet sonrası dönemde Azerbaycan'da siyasal kültür ve siyasal seçkinlerin özelliklerinin belirlenmesidir. Proje kapsamında, bağımsızlıktan sonraki son on beş yıl içinde siyasal seçkinlerin demokrasi, siyasa...
İnanç Temelli Sosyal Organizasyonların Refah Fonksiyonları
Şen, Mustafa(2009-12-31)
İnanç Temelli Sosyal Organizasyonların Refah Fonksiyonları
Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood:Developing Political Community through Practices and Discourses of Cross-Border Co-operation (EUDIMENSIONS)
Ayata, Ayşe(2009-6-30)
With the concept generally known as "Wider Europe", the European Union has mapped out an ambitious vision of regional "Neighbourhood" that "goes beyond co-operation to involve a significant measure of integration". Further...
Global Migration From the Eastern Mediterranean and Eurasia: Security and Human Rights Challenges to Europe (GLOMIG)
Ayata, Ayşe(2008-3-31)
The main objective of this project is to foster international cooperation between the EU and the INCO countries by organising workshops, forming expert groups, and providing policy recommendations to officials and other st...
Citation Formats