Other

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Publication (30)

Has File(s)
No (30)

Author
Erden, Nazif Kutay (3)
Akçaer, Gonca (2)
BIYIK, YUNUS (2)
Bıyık, Yunus (2)
Erdem, Deniz (2)

Subject
Metafor (2)
Metaphor (2)
Modernism (2)
Modernizm (2)
Ahıska Türkleri (1)

Date Issued
2007 - 2009 (3)
2010 - 2020 (27)

Recent Submissions

Trafik İşaretleri ve Trafik Levhalari İle Etkili İletişim
Erden, Nazif Kutay (2020-11-13)
Dünyada ve ülkemizde insan popülasyonunun artması ile doğru orantılı olarak kullanılan motorlu araç sayısı da artmakta ve bu artıda yeni yolların, yeni güzergahların ve sürücüleri yönlendirmek ve bilgilendirmek amacı ile ...
Covit-19 Salgınının Sosyal Medya Kullanımına Etkisi
ERDEN, NAZİF KUTAY (2020-07-22)
Covit-19 Salgınının Sosyal Medya Kullanımına Etkisi Özet; Bilindiği üzere 2020 yılının başlarında ortaya çıkan Covit-19 virüsü kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına almış ve alışılagelen birçok insan davranışı...
Kalite ve kurumsal sosyal sorumluluk bağlamında yükseköğretim kurumları
Koçak, Rahime Dilek; Erden, Nazif Kutay; Aşcı, Hatice Bahar (null; 2020-02-28)
Belirsizliklerin teknolojik gelişmelerden aldığı destek, daha karmaşık bir dünyada yaşanmasına sebep olmaktadır. Toplumun bir dizi değişim ile karşı karşıya kaldığını görmemek mümkün değildir. Değişimin önemli bir etkeni o...
Action Research: A Tool for Effective Instruction in a Higher Education Course
OKUR, SEDA; BULUT ŞAHİN, BETÜL; ENGİN DEMİR, CENNET (null; 2019-10-12)
Neolitik Dönem’de Sıva Ritüelleri: Beden-Mekan Bağlayıcısı Olarak Sıva
Erdem, Deniz (Ege Yayınları, 2019-06-01)
Non-Destructive Determination of Surface Residual Stresses in the Carburized SAE 8620 Steel Components
KALELİ, TUĞÇE; GÜR, CEMİL HAKAN (2018-12-26)
Management of the residual stress state has critical importance for fatigue life of the carburized steel components. The conventional methods of residual stress measurement are either destructive or have limited ability fo...
Eşe kendini açma ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması
Çağ, Pınar (2018-12-16)
Bu çalışmada evli bireylerde kendini açmayı ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak için Açımlayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi ve be...
Andrean-type Late Neoproterozoic subalkaline magmatism in southern Turkey: Evidence for an active continental margin in the Peri-Gondwanan Realm
GÜRSU, SEMİH; KÖKSAL, SERHAT; MÖLLER, Andreas; GÖNCÜOĞLU, MEHMET CEMAL (null; 2018-06-26)
The Gondwanan Late Neoproterozoic successions in Turkey mainly crop out in the Tauride-Anatolide Platform (TAP) and the South Anatolian Autoctone Belt (SAAB) of the northern Arabian Plate. The Neoproterozoic meta-granitic ...
Geochemical and isotopic data of meta-gabbroic dikes in Alaşehir area in the Menderes Massif, Western Turkey: Evidence for the Early Cambrian back-arc rifting?
GÜRSU, SEMİH; KÖKSAL, SERHAT; MÖLLER, ANDREAS (null; 2018-06-02)
Stratigraphic feature of undated garnet-bearing meta-gabbroic dikes cross-cutting basement rocks of meta-pelitic successions in the Alaşehir areas (Central Menderes Massif - CMM) are still in debate and are distinct from t...
Psikolojik Sermayenin İş Yaşamı Kalitesine Etkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
BIYIK, YUNUS; AYDOĞAN, ENVER (2017-12-20)
Bu çalışmanın amacı psikolojik sermayenin iş yaşamı kalitesi üzerindeki etkisini banka çalışanları örnekleminde ortaya koymaktır. Araştırmaya bir bankanın Ankara İli Yenimahalle İlçesindeki şubelerinde çalışan toplam 187 p...
Organizational trust, organizational identification, and organizational cynicism: a research on white colors
Yakın, Burçak; SÖKMEN, ALPTEKİN; BIYIK, YUNUS (2017-07-01)
Organizational trust, organizational identification and organizationalcynicism are attractive issues for organizationalbehaviorresearchersbecauce of possible pozitive and negative affects on bot...
ETNİK BİR DEMOKRASİDE AZINLIK TANIMI VE AZINLIK HAKLARI:GÜRCİSTAN’DAKİ AHISKA TÜRKLERİTHE DEFINITION OF MINORITY AND MINORITY RIGHTS IN AN ETHNICDEMOCRACY: MESKHETIAN TURKS IN GEORGIA
Gürsoy Erdenay, Hazar Ege (2017-05-13)
Türkçe Öğretmen Adaylarının “Modernizm” Kavramına Ilişkin Metaforları
ERDEN, NAZİF KUTAY (2017-04-30)
Bu çalışma modernizm kavramını ortaya koymak, farklı disiplinlerce modernizmin nasıl algılandığını ifade etmek ve nihayetinde öğretmen adaylarının modernizm ile ilgili metaforlarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalış...
GeV energy laser vacuum system and components
Yıldız, Hatice; Yıldız, İlker (null; 2017-04-10)
3.5 GeV energy laser system is simulated along the beamline including whole diagnostic system equipments and required accelerating and focusing parts. In the simulation, vacuum system instruments are placed on the longitud...
Effect of Annealing on the Structural, Chemical and Electrical Characteristics of the HfO2 Thin Films
KAYA, ŞENOL; LÖK, RAMAZAN; AKTAĞ, ALİEKBER; KARAÇALI, HÜSEYİN; YILDIZ, İLKER; YILMAZ, ERCAN (2017-04-03)
Nowadays researchers have been considered to exploring the new high-k materials to be used in state of art CMOS technology to replace conversional SiO2 dielectrics. Various high-k dielectrics materials HfO2 have been consi...
Türkçe Öğretmen Adaylarının "Modernizm" Kavramına İlişkin Kullandıkları Metaforlar
Erden, Nazif Kutay (2017-1-1)
Bu çalışma “modernizm kavramını ortaya koymak, farklı disiplinlerce modernizmin nasıl algılandığını ifade etmek ve nihayetinde öğretmen adaylarının modernizm ile ilgili kullandıkları metaforları tespit etmek amacıyla ya...
Etik iklimin iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisinde örgütsel bağlılığın aracı rolü: bir holdingin yöneticilerine yönelik araştırma
Bıyık, Yunus; Şimşek, Tuğçe; Sökmen, Alptekin (null; 2016-07-01)
Etik iklim, çalışan davranışlarına yön verebilecek bir yapıya sahip olması ve gerek olumlu, gerekse de olumsuz çalışan çıktılarıyla anlamlı ilişkisi sebebiyle literatürde birçok araştırmaya konu olmuştur. Yap...
Burgaz Palaia Knidos 2014 Yılı Çalışmaları
Tuna, Numan; Atıcı, Nadire; Sakarya, İlham; Greene, Elızabeth; Justın, Leıdwanger (null; 2016-05-01)
DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI EĞİTİMİ ve MİMARLIK
Akçaer, Gonca; Soyluk, Asena (2015-10-16)
Taşıyıcı sistem yapı mühendisliğinde bir yapının yük taşıyan alt sistemini ifade eder. Taşıyıcı sistem birbirleriyle bağlantılı taşıyıcı elemanlar boyunca yükleri aktarır. Mimar ise binaların yapımını planlayan, dizayn ede...
Havalimanlarının Strüktür-Mekan İlişkisi
Akçaer, Gonca; Soyluk, Asena (2015-04-22)
Mekan, içinde hareket edilen, günlük aktivitelere sahne olan, insanı çevresinden yalıtan, sınırlandırılmış ve algılanabilir özel ortamdır. Mekanın bir “iç”i bir de “dış”ı vardır. İç ve dış arasındaki arakesit,mekanın sınır...