Career Planning Application and Research Center (ODTÜKPM)

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Publication (17)

Has File(s)
No (17)

Author
Bıyık, Yunus (17)
SÖKMEN, ALPTEKİN (5)
Aydoğan, Enver (4)
Sökmen, Alptekin (4)
Erden, Pelin (3)

Subject
İş Tatmini (3)
İşten Ayrılma Niyeti (3)
Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü (1)
Aşağı Doğru Karşılaştırma (1)
Beş Faktör Kişilik Özellikleri (1)

Date Issued
2014 - 2018 (17)

Item Type
Journal Article (9)
Conference Paper (6)
Book Chapter (2)

Recent Submissions

Karizmatik Liderliğin Örgütsel Özdeşleşme ve İş Tatminine Etkisi
SÖKMEN, ALPTEKİN; Bıyık, Yunus (2018-05-05)
Örgütsel Özdeşleşmenin İş tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
SÖKMEN, ALPTEKİN; Bıyık, Yunus (2018-05-05)
Karizmatik Liderlik ve Örgütsel Özdeşleşmenin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
Yavan, Ayşe Alev; SÖKMEN, ALPTEKİN; Bıyık, Yunus (2018-03-01)
Bu çalışmada karizmatik liderlik ve örgütsel özdeşleşmenin iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma verileri, bir kamu bankasının genel müdürlüğünde çalışan 195 kişiden elde edil...
Örgütsel Bağlılık
AYDOĞAN, ENVER; Bıyık, Yunus (Gazi Kitabevi, 2018-01-01)
Örgütsel Vatandaşlık
AYDOĞAN, ENVER; Bıyık, Yunus (Gazi Kitabevi, 2018-01-01)
İşe Bağlılığın Yaşam Doyumuna Etkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
Bıyık, Yunus (2017-12-24)
Bu çalışmanın amacı banka çalışanları örnekleminde işe bağlılığın yaşam doyumu üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmaya bir bankanın Ankara İli Yenimahalle İlçesindeki şubelerinde çalışan toplam 187 personel katıl...
Örgütsel etik ve güvenin takım performansına etkisi: otomotiv sektörü çalışanlarına yönelik bir araştırma
Sökmen, Alev; Sökmen, Alptekin; Bıyık, Yunus (null; 2017-09-15)
Çalışan davranışları örgüt içinde hâkim olan etik anlayış ve çalışanlar arasındaki güven ilişkisi gibi birçok örgütsel faktörden etkilenebilmektedir. Örgütlerin etik kurallar çerçevesinde yönetilmesi ve örgüt içinde karşıl...
The Relationship between Workaholism and Work-Family Conflict among Assistant Experts in Public Institutions
Aydıntan, Belgin; Ekmekçioğlu, Emre Burak; Bıyık, Yunus (2017-04-24)
Individuals' compulsive overworking behavior and desire for working excessively can affect their family or private life negatively and it can lead to work-family conflict which is substantial for employees and organization...
Örgütsel Yaşamda Beş Faktör Kişilik Özellikleri Açısından Sosyal Karşılaştırma Yönelimi: Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma
Aydoğan, Enver; Erden, Pelin; Bıyık, Yunus; Bingöl, Dursun (Selçuk Üniversitesi, 2017-04-01)
Enflasyon ve işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi Phillips Eğrisi ile açıklayan Keynesyen yaklaşımın aksine günümüzde işsizlik oranının dinamikleri daha çok doğal işsizlik oranı ve işsizlik histerisi hipotezleri üzerinden de...
The Relationship between Organizational Commitment Organizational Identification Person Organization Fit and Job Satisfaction A Research on IT Employees
Mete, Edip Sabahattin; Sökmen, Alptekin; Bıyık, Yunus (2016-09-01)
The Information Technology field has characteristics that make for a unique working environment. This paper presents a study conducted among the Information Technology (IT) employees working at the Ministry of the Turkish ...
Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Özdeşleşme, Kişi - Örgüt Uyumu ve İş Tatmini İlişkisi: Bilişim Uzmanlarına Yönelik Bir Araştırma
SÖKMEN, ALPTEKİN; Bıyık, Yunus (2016-05-01)
Çalışanların örgütleriyle uyumları, özdeşleşmeleri, bağlılıkları ve iş tatminleri bireysel başarı ve performansı, bununla birlikte örgütsel başarı ve performansı dolaylı veya doğrudan önemli ölçüde etkilemektedir. Dolayısı...
Etik Liderliğin Çalışanların İş Performansı Ve İş Tatminine Etkisi
Bıyık, Yunus; Erden, Pelin (2016-03-19)
Örgütlerde etik liderliğin çalışanların iş performansı ve iş tatminini nasıl ve hangi yönde etkilediğinin belirlenmesi ve bu değişkenlerin birbirleri ile ilişkilerinin ortaya konulmasıdır. Çalışma kapsamında etik liderliği...
Çalışanların Kararlara Katılımı ve Örgütsel Politika Algısı İlişkisi
Bıyık, Yunus; Aydoğan, Enver (2016-03-01)
Etik İklimin İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracı Rolü: Bir Holdingin Yöneticilerine Yönelik Araştırma
Bıyık, Yunus; SÖKMEN, ALPTEKİN (2016-01-01)
Etik iklim, çalışan davranışlarına yön verebilecek bir yapıya sahip olması ve gerek olumlu, gerekse de olumsuz çalışan çıktılarıyla anlamlı ilişkisi sebebiyle literatürde birçok araştırmaya konu olmuştur. Yapılan çalışmala...
ÖRGÜTLERDE YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNİN İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ BİR BANKA ARAŞTIRMASI
Çelen, Ahmet Eralp; Sökmen, Alptekin; Bıyık, Yunus (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2015-12-01)
Küreselleşme, teknolojideki hızlı değişim ve artan rekabet işletmelerde geleneksel örgüt yapısının değişimini zorunlu kılmaktadır. Bu hızlı değişim sürecinde başarılı olmak ancak değişimin önemini ve etkisini kavrayabilmek...
SAĞLIK HİZMETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMASI
Kalkan, Mirza; Sökmen, Alptekin; Bıyık, Yunus (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2015-10-01)
Dış kaynak kullanımı, işletmelerin temel yeteneklerine yoğunlaşarak, temel yetenekleri dışındaki işleri veya faaliyetleri alanında uzman firmalar yoluyla gerçekleştirmesidir. Kamu ve özel kuruluşların, belli hizmetleri bu ...
Duygusal emek ile örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi ile araştırma
Bıyık, Yunus (2014-10-01)
Bu çalışmanın temel amacı, duygusal emek ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Üç ana bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde duygusal emeğin kavramsal çerçevesi ele alınmıştır. İkin...
Citation Formats